Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - Комплексно административно обслужване

НАЧАЛОНачало

Информация за Комплексно административно обслужване


 КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 

При комплексното административно обслужване административната услуга се извършва без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани в Община Дългопол.

Община Дългопол извършва комплексно административно обслужване, когато в изпълнение на административната услуга са ангажирани две или повече административни структури. Гражданинът подава заявление за образуване на производство по процедура за комплексно административно обслужване в Общинска администрация Дългопол. Образец на Заявлението - можете да изтеглите от тук.

 

 НАЧИН НА ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА:

На място, лично или чрез упълномощен представител в Центъра за административно обслужване, чрез подаване на писмено заявление. Образци на заявления/искания за предоставяне на административни услуги са на разположение в Центъра за административно обслужване в сградата на община Дългопол, находяща се на ул. ”Г. Димитров” №132. На интернет страницата на общината на адрес: www.dalgopol.org  са публикувани всички заявления/искания,които може да изтеглите и попълните предварително.

 

Устно, като Вашето искане ще бъде прието от служител в Центъра за административно обслужване, който писмено ще отбележи внасянето му. Исканията, внесени устно, се отразяват с протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило. Образец на Протокола - можете да изтеглите от тук.

 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: 9250 гр. Дългопол, ул. ”Г. Димитров“” №132;

 

По електронна поща: obshtina@dalgopol.org;i-centre@dalgopol.org

 

НАЧИНИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ОТ ЗАЯВЕНАТА ОТ ВАС УСЛУГА:

На гише в Центъра за услуги и информация на граждани;

 

Чрез лицензиран пощенски оператор или при заявено от Ваша страна искане – с куриер с наложен платеж.

 

  НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

На гише № 5 - КАСА "Административни приходи" в Центъра за административно обслужване; 

С банков превод - по сметката и вид плащане посочени по-долу; В платежното си нареждане е необходимо да изпишете и шифъра на вида плащане и наименованието на услугата;

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

„Централна кооперативна банка“ АД

BIC:CECBBGSF

IBAN    BG45 CECB 9790 8477 5366 00

Код Вид плащане

Наименование

44 80 01

Такси за технически услуги

44 80 07

Такси за административни услуги

 

Вижте още:

- Ред за служебно изискване и предоставяне на информация за наличието или липсата на задъжения по чл. 87, ал. 11 от ДОПК
- Искане за наличие или липса на задължения

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®