Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

НАЧАЛОНачало

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР


Административни услуги "Зелена система"

Услуга: 1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

Услуга: 2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

 

Административни услуги "Кадастър"

Услуга: 2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

Услуга: 2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

Услуга: 2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

 

Административни услуги "Контрол по строителството"

Услуга: 2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

 

Административни услуги "Местни данъци и такси"

Услуга: 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

Услуга: 2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

Услуга: 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

Услуга: 2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

Услуга: 2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация

Услуга: 2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

Услуга: 2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

Услуга: 2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

Услуга: 2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

Услуга: 2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

 

Административни услуги „Нотариална дейност“

Услуга: 2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване

Услуга: 2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа

Услуга: 2094 Нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите

 

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

Услуга: 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

Услуга: 1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

Услуга: 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

Услуга: 2016 Издаване на удостоверение за наследници

Услуга: 2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Услуга: 2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

Услуга: 2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

Услуга: 2033 Възстановяване или промяна на име

Услуга: 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

Услуга: 2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Услуга: 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

Услуга: 2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

Услуга: 2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

Услуга: 2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

Услуга: 2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

Услуга: 2053 Припознаване на дете

Услуга: 2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

Услуга: 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

Услуга: 2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

Услуга: 2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

Услуга: 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

Услуга: 2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

Услуга: 2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

Услуга: 2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

Услуга: 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Услуга: 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

Услуга: 2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

Услуга: 2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение

Услуга: 2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Услуга: 2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

Услуга: 2132 Промяна в актовете за гражданско състояние

Услуга: 2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

Услуга: 2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

Услуга: 2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

 

Административни услуги "Селско стопанство и екология"

Услуга: 2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

Услуга: 2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)

Режим: 2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

Услуга: 2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

 

Административни услуги "Транспорт"

Услуга: 2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране

 

Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт"

Услуга: 2047 Категоризация на места за настаняване

Услуга: 2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение

 

Административно-технически услуги Общинска собственост

Услуга: 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

 

Административно-технически услуги Устройство на територията

Режим: 1989 Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

Услуга: 1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

Услуга: 2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

Услуга: 2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Услуга: 2027 Издаване на скици за недвижими имоти

Услуга: 2054 Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

Услуга: 2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

Услуга: 2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

Услуга: 2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

Услуга: 2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

Услуга: 2083 Издаване на виза за проектиране

Услуга: 2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Услуга: 2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

Услуга: 2112 Издаване на разрешение за строеж

Услуга: 2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

Услуга: 2117 Одобряване на подробен устройствен план

Режим: 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

Услуга: 2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

 

Правни и административно-технически услуги

Услуга: 1994 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

 

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®