Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАПОЧНАЛО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО


ДО
РАДКО АСЕНОВ ХРИСТОВ
С.ЦОНЕВО УЛ.ПЕТА  № 12


ДО
КАЙМЕТ АЛИ МЕХМЕД
АНГЕЛ РАДКОВ ХРИСТОВ
АСЕН РАДКОВ ХРИСТОВ
ЕМИЛИЯ БАЙЧЕВА АСЕНОВА
АНЕТА ТОДОРОВА АТАНАСОВА
АДИЛЕ АЛИ АЛИ
АЛИСЕ АЛИ АЛИ
ЦАРЕВКА БАЙЧЕВА АСЕНОВА
ДЖЕНГИС ЯШАР АЛИ
РАДКО АСЕНОВ ХРИСТОВ
НИКОЛАЙ АСЕНОВ РАДКОВ
ХАСАН ЕРХАНОВ АСАНОВ
АСЕНА АНЕТОВА ТОДОРОВА
АЛБЕНА РАДОСТИНОВА РАДКОВА
МАРИН АСЕНОВ РАДКОВ
СЕВДАЛИНА ЕМИЛОВА БАЙЧЕВА
ГЮЛЕР ЕРХАНОВА АСАНОВА
РАДОСТИНА АНЕТОВА ТОДОРОВА
БАЙЧО АСЕНОВ ХРИСТОВ
ЕЛЕНА АСЕНОВА ХРИСТОВА
АНЕЛИЯ АСЕНОВА ХРИСТОВА
АНКА АСЕНОВА ХРИСТОВА
КОНСТАНТИНА АНТОНИОС РОМАЙОС
АСЕН АСЕНОВ ТОДОРОВ
всички с постоянен адрес С. ЦОНЕВО, УЛ. „ТРИДЕСЕТА” № 23

На основание чл. 99б, ал.1 от ЗГР е издадена Заповед № 700/ 09.07.2021 г., на Кмета на Община Дългопол с която е определен състав на комисия, която да извърши проверка на обстоятелствата по спазване на разпоредбите на Закона за гражданската регистрация, относно извършените адресни регистрации на адрес с. Цонево, общ. Дългопол, ул. „Тридесета” №23.
При извършена справка в НБД „Население“ се установява, че Вие сте адресно регистрирани по постоянен и настоящ адрес на горепосоченият имот.

Предвид гореизложеното и в изпълнение на разпоредбата на чл.26 от АПК, Ви уведомяваме за започналото административно производство. След надлежното съобщаване на всички заинтересовани страни в настоящото производство, ще се проведе заседание на Комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Дългопол, на което ще се извърши проверка, относно спазване на нормативно установените изисквания, касаещи адресните регистрации, както и основанията за промяна на адрес, съобразно Закона за гражданската регистрация.
За повече информация: тел. № 0517 22185
Център за административно обслужване
ул. „Георги Димитров” № 132
гр. ДългополЗАПОВЕД № 700/ 09.07.2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМИСИЯ ПО ЧЛ.99Б ОТ ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯВсички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®