Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

ОБЯВЛЕНИЕ


ДО


Г-Н ДИМИТЪР ИВАНОВ БАНЕВ


УЛ. „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ” № 95 вх. А ет.3 ап. 9 


Относно: Молба за извършване на проверка по реда на чл. 99б от Закона за гражданската регистрация (ЗГР)              


 


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАНЕВ,


 


В Община Дългополе постъпило писмо от Районно управление „Полиция” гр. Провадия, с което ни препращат молба от г-жа Татяна Славова Славова, собственик на имот, находящ се в гр. Дългопол, ул. „Георги Димитров” № 95 вх. А ет.3, ап. 9, с отправено искане за извършване на проверка по реда на чл. 99б от ЗГР и заявено желание за заличаване на адресната Ви регистрация.


При извършена справка в НБД „Население“ се установи, че Вие сте адресно регистрирани по постоянен адрес в гр. Дългопол, ул. „Георги Атанасов” № 2, а по настоящ адрес в гр. Дългопол, ул. „Георги Димитров” № 95 вх. А ет.3, ап. 9.


Предвид гореизложеното и в изпълнение на разпоредбата на чл.26 от АПК, Ви уведомяваме за започналото административно производство на основание депозираното в Община Дългопол писмо. След надлежното съобщаване на всички заинтересовани страни в настоящото производство, ще се проведе заседание на Комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Дългопол, на което ще се извърши проверка, относно спазване на нормативно установените изисквания, касаещи адресната Ви регистрация, както и основанията за промяна на адрес, съобразно Закона за гражданската регистрация.


 


За повече информация: тел.: 052/ 22185,  0885 550113 – Теодора Маринова


                                       Център за административно обслужване


                                       Ул. „Георги Димитров” № 132


                                       гр. Дългопол


                                                                              


 


 


С уважение, 


ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ


Кмет на Община Дългопол


 Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®