Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Заповед №708/ 01.07.2019 г. на кмета на община Дългопол


На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.99б, ал.3 от Закона за гражданска регистрация и чл.140а, ал.4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация, 


НАРЕЖДАМ: 


            Заличавам адресните регистрации по постоянен адрес, съгласно Протокол  № 68/ 27.06.2019 г. на комисия, назначена със Заповед № 680/ 21.06.2019 г. на Кмета на Община Дългопол,  извършени в нарушение на разпоредбите на чл. 92, ал. 2 и 3 от Закона за гражданска регистрация, на следните лица:


              - Антоанета Андреева Росенова в населено място с. Цонево, с наименование на локализационна единица и номер - ул. „Тридесета” № 23, от 26.11.2018 г.;


              - Радко Асенов Христов в населено място с. Цонево, с наименование на локализационна единица и номер - ул. „Тридесета” № 23, от 26.11.2018 г.;


              -  Северина Александрова Миленова в населено място гр. Дългопол, с наименование на локализационна единица и номер - ул.” Доктор Петър Берон” № 04 от 25.01.2019 г.;


              -  Емил Александров Миленов в населено място гр. Дългопол, с наименование на локализационна единица и номер - ул.”Доктор Петър Берон” № 04 от 25.01.2019 г.;


            Да се изпрати обобщена информация чрез Ръководителя на Териториално звено „Гражданска регистрация и административно обслужване“ – Варна на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за автоматизираното заличаване на горепосочените адресни регистрации в регистъра на населението.


            Настоящата заповед да се обяви на сайта на Община Дългопол и да се съобщи писмено на лицата, чиито адресни регистрации са заличени.


            Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Теодора Маринова – началник отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване”.


            Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Кинка Балинова - Секретар на Община Дългопол.


            Определям срок за изпълнение на заповедта 3 (три) дни. На основание чл.92, ал.13 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.


            Препис от настоящата заповед да се изпрати на Областна администрация гр. Варна, ТЗ ГРАО – Варна,  РУ –Провадия при ОД на МВР гр.Варна, както  и да се сведе до знанието на горепосочените служители на Общинска администрация – Дългопол за сведение, изпълнение и контрол.


            Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, пред Административен съд Варна по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ


Кмет на Община ДългополВсички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®