Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

ЗАПОВЕД


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 


ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ВАРНА  


п.k. 9000, град Варна , адрес ул Д-р Пюскюлиев 1, телефон 052/621240, факс052/64-73-51


e-mail:odzg_var@abv.bg 


З А П О В Е Д 


№ РД 18-17-10 гр. Варна, 01.08.2018г.


На основание чл.37в ал.1  от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)   


                                                           Н А Р Е Ж Д А М:


          І. ОТКРИВАМ процедурата по сключване на споразумение между собствениците и/или ползвателите  за ползване на земеделски земи в землищата на Община Дългопол, област Варна за стопанската 2018/2019 година. 


       ІІ. НАЗНАЧАВАМ КОМИСИЯ, която да ръководи сключването на споразуменията за определяне на масивите за ползване на земеделски земи за землищата на Община Дългопол, област Варна, при условията и реда на чл.37в от ЗСПЗЗ, в състав, както следва:


   1. гр. Дългопол:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Николинка Добрева Георгиева – началник ОСЗ - Дългопол


ЧЛЕНОВЕ:1.Славчо Павлов Славов – главен експерт „Общински земи и гори” при община Дългопол - упълномощен с пълномощно №861/10.07.2018г. на кмета на община Дългопол.


            2. Светлана Стефанова Костова  – главен юрисконсулт в Дирекция ”АПФСДЧР” при ОД”Земеделие”-Варна  1. с. Арковна:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:  инж.Николинка Добрева Георгиева– началник ОСЗ - Дългопол


ЧЛЕНОВЕ:  1. Мариана Атанасова Христова-кметски наместник на с. Арковна


            2. Светлана Стефанова Костова  – главен юрисконсулт в Дирекция ”АПФСДЧР” при ОД”Земеделие”-Варна  1. с. Аспарухово:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:  инж.Николинка Добрева Георгиева– началник ОСЗ - Дългопол


ЧЛЕНОВЕ:  1. Мария Христова Георгиева – кмет на с.Аспарухово


            2.Светлана Стефанова Костова  – главен юрисконсулт в Дирекция ”АПФСДЧР” при ОД”Земеделие”-Варна  1. с. Боряна:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Николинка Добрева Георгиева– началник ОСЗ - Дългопол


ЧЛЕНОВЕ:  1.Димитричка Върбанова Петкова-кмет на с. Боряна


            2. Светлана Стефанова Костова  – главен юрисконсулт в Дирекция ”АПФСДЧР” при ОД”Земеделие”-Варна  1. с. Величково:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Николинка Добрева Георгиева– началник ОСЗ - Дългопол  


ЧЛЕНОВЕ:  1.Цеца Найчева Димова-кмет на с. Величково


            2. Светлана Стефанова Костова  – главен юрисконсулт в Дирекция ”АПФСДЧР” при ОД”Земеделие”-Варна


   1. с. Дебелец:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Николинка Добрева Георгиева– началник ОСЗ - Дългопол


ЧЛЕНОВЕ:  1. Недка Петрова Василева – кмет на с.Дебелец


            2. Светлана Стефанова Костова  – главен юрисконсулт в Дирекция ”АПФСДЧР” при ОД”Земеделие”-Варна


 7. Землище с. Камен дял:


ПРЕДСЕДАТЕЛ инж.Николинка Добрева Георгиева– началник ОСЗ - Дългопол:


ЧЛЕНОВЕ:  1.Веселин Атанасов Янакиев-кмет на с.Камен дял


           2.Светлана Стефанова Костова  – главен юрисконсулт в Дирекция ”АПФСДЧР” при ОД”Земеделие”-Варна


 8. Землище с. Комунари:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Николинка Добрева Георгиева– началник ОСЗ - Дългопол


ЧЛЕНОВЕ:  1.Ивелина Митева Костадинова-кмет с. Комунари


            2. Светлана Стефанова Костова  – главен юрисконсулт в Дирекция ”АПФСДЧР” при ОД”Земеделие”-Варна


 9. Землище с. Красимир:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Николинка Добрева Георгиева– началник ОСЗ - Дългопол


ЧЛЕНОВЕ:  1.Йорданка Неделчева Благоева-кметски наместник с. Красимир


            2.Светлана Стефанова Костова  – главен юрисконсулт в Дирекция ”АПФСДЧР” при ОД”Земеделие”-Варна


 10. Землище с. Лопушна:  


ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Николинка Добрева Георгиева– началник ОСЗ - Дългопол


ЧЛЕНОВЕ:  1. Ниази Хасан Хасан – кмет на с.Лопушна


            2. Светлана Стефанова Костова  – главен юрисконсулт в Дирекция ”АПФСДЧР” при ОД”Земеделие”-Варна


 11. Землище с. Медовец:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Николинка Добрева Георгиева– началник ОСЗ - Дългопол


ЧЛЕНОВЕ:  1. Мустафа Юнуз Исмаил – кмет на с.Медовец


            2. Светлана Стефанова Костова  – главен юрисконсулт в Дирекция ”АПФСДЧР” при ОД”Земеделие”-Варна


 12. Землище с. Партизани:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Николинка Добрева Георгиева– началник ОСЗ - Дългопол


ЧЛЕНОВЕ:  1. Хасан Хюсеин Асан – кмет на с.Партизани


            2.Светлана Стефанова Костова  – главен юрисконсулт в Дирекция ”АПФСДЧР” при ОД”Земеделие”-Варна


 13. Землище с. Поляците:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Николинка Добрева Георгиева– началник ОСЗ - Дългопол


ЧЛЕНОВЕ:  1. Хасан Али Хасан  – кмет на с.Поляците


            2. Светлана Стефанова Костова  – главен юрисконсулт в Дирекция ”АПФСДЧР” при ОД”Земеделие”-Варна  1. с. Рояк:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:  инж.Николинка Добрева Георгиева– началник ОСЗ - Дългопол


ЧЛЕНОВЕ:1.Мехмед Али Кодран- кмет на с. Рояк  


            2. Светлана Стефанова Костова  – главен юрисконсулт в Дирекция ”АПФСДЧР” при ОД”Земеделие”-Варна


 15. Землище с. Сава:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Николинка Добрева Георгиева– началник ОСЗ - Дългопол


ЧЛЕНОВЕ:   1. Александър Райчев Йорданов-кмет с. Сава


            2. Светлана Стефанова Костова  – главен юрисконсулт в Дирекция ”АПФСДЧР” при ОД”Земеделие”-Варна


 16. Землище с. Сладка вода:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Николинка Добрева Георгиева– началник ОСЗ - Дългопол


ЧЛЕНОВЕ:  1. Таня Иванова Маринова-кметски наместник с. Сладка вода


           2. Светлана Стефанова Костова  – главен юрисконсулт в Дирекция ”АПФСДЧР” при ОД”Земеделие”-Варна  1. с. Цонево:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Николинка Добрева Георгиева– началник ОСЗ - Дългопол


ЧЛЕНОВЕ:  1.Недка Петрова Василева – кмет на с.Цонево


            2. Светлана Стефанова Костова  – главен юрисконсулт в Дирекция ”АПФСДЧР” при ОД”Земеделие”-Варна


 


РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН от ОД „Земеделие” за всички землища на Община Дългопол:


Цветанка Иванова Георгиева – главен специалист в ГД”АР” при ОД ”Земеделие” -Варна


 


ІІІ. Комисията за съответното землище в срок до 30 септември 2018г. да изготви доклад до директора на Областна дирекция "Земеделие"-Варна, който да съдържа сключеното споразумение, разпределението на масивите за ползване, данни за земите по чл.37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ за техните собственици и дължимото рентно плащане, въз основа на който директорът на Областна дирекция "Земеделие" – Варна да издаде заповед за разпределение на масивите в землището в срок до 1 октомври 2018 година.


 


ІV. Когато между ползвателите не се постигне споразумение при условията на чл.37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ,  както и за земите, които споразумението не обхваща, комисията да състави проект за разпределение на ползването на земите по масиви в срок до 15 септември 2018г. по следния ред:  1. 1. Правото за ползване на отделния масив се предоставя на ползвателя с най-голям дял собствена и/или арендована/наета земеделска земя в масива;

  2. 2. Площта на земеделските земи, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от собствениците им по чл. 37б от ЗСПЗЗ, се разпределя между ползвателите пропорционално на площта и съобразно начина на трайно ползване на собствената и/или арендуваната/наетата земеделска земя в съответното землище.


 


Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Милена Ангелова Михайлова – главен директор на ГД „Аграрно развитие” при ОД „Земеделие” - Варна.


 


Настоящата заповед да се сведе до знанието на членовете на комисията за сведение и изпълнение, да се обяви на информационното табло на Общинска служба по земеделие Дългопол и на Областна дирекция „Земеделие” - Варна, както и на интернет страницата на ОД ”Земеделие” - Варна.


 


 


 


 


 


 ДИРЕКТОР:         /п/


                   /ИНЖ. ЙОРДАН ЙОРДАНОВ/


 


 


 


Изготвил:………………….дата: 01.08.2018г.


Гл. директор ГД „АР” /инж. Милена Михайлова/


ММ/ГДАР


 


 Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®