Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 18 ЯНУАРИ 2016 г.. ОТ 17,00 ЧАСА В ЗАЛА № 2 НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ


ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ – ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО ИМАТ РЕГИСТРАЦИЯ, ОСЪЩЕСТВЯВАТ ДЕЙНОСТ ИЛИ ПОЛЗВАТ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ 

ПОКАНА за провеждане на обществено обсъждане за необходимостта от поемане на краткосрочен и дългосрочен общински дълг 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА

На основание чл.15 от Закона за общинския дълг отправям настоящата покана до местната общност за участие в провеждане на обществено обсъждане на необходимостта от поемане на краткосрочен и дългосрочен общински дълг, което обсъждане ще се проведе на 18.01.2015 г. от 17.00 часа в Заседателната зала, намираща се на първия етаж на административна сграда № 2 на община Дългопол на адрес: гр. Дългопол, ул. „Георги Димитров” № 105.

Първото ми предложение е за поемане на краткосрочен общински дълг по реда на чл. 5, ал.1,т. 1 и 2 от Закона за общинския дълг.
Цел на кредита: Покриване на временния касов недостиг по бюджета на община Дългопол.

Предлагани параметри, при които да бъде поет краткосрочен общински дълг:
І. Общ размер: 300 000 лева.
1. Валута на дълга – в лева;
2. Вид на дълга: краткосрочен при условията на овърдрафт;
3. Цели: Покриване на временния касов недостиг по бюджета на община Дългопол.
4. Обезпечения: Особен залог по реда на Закона за особените залози на настоящи и бъдещи вземания от трети лица, представляващи настоящи и бъдещи собствени приходи на община Дългопол, по смисъла на чл. 45, т.1 от Закона за общинския дълг.
5. Срок на погасяване на кредита: до 12 /месеца/, считано от датата на усвояването на част или целия размер на кредита.
6. Максимален годишен лихвен процент: до 10%;
7. Такса за подаване на искане за кредит и разглеждане на документи: без такса;
8. Такса за управление на кредита: до 1,2 % върху разрешения размер, еднократно при отпускането;
9. Такса за ангажимент: - до 3% годишно. Събира се месечно, само върху размера на неусвоената част от кредита.
10. Без такса за предсрочно погасяване;.
11. Условия за погасяване на дълга:
Погасяване на главницата: при условията на кредит – овърдрафт с еднократно погасяване на главницата, на падежа на кредита и с ежемесечно заплащане на дължимите лихви и такси. 
 
Второто ми предложение е за поемане на дългосрочен общински дълг по реда на чл. 4, т.1 и 2 при следните условия:

- Поемане на дългосрочен общински дълг за рефинансиране на съществуващ дълг по Договор за банков кредит № 18 от 11.07.2013 г., сключен между община Дългопол и „Уникредит Булбанк” АД, изменен с Анекс № 1/11.07.2014 г. г. при общ размер на кредита - 155 856 лв.
Предлагам за обсъждане с част от дългосрочния заем да се погаси остатъка по съществуващия кредит, който към /датата на обсъждането/, възлиза общо на 111 630 лева-главница.
Цели на кредита:
- Покриване на съществуващи задължения към Уникредит Булбанк” АД.
- Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност за подобряване на общинската инфраструктура.

Предлагани параметри, при които да бъде поет дългосрочен общински дълг:
ІІ. Общ размер: 700 000 лева.
1. Валута на дълга – в лева.
2. Вид на дълга: чрез заем от финансова институция, избрана по реда на Закона за обществените поръчки
3. Цели: рефинансиране на съществуващ дълг и финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност за подобряване на общинската пътна инфраструктура. Възможност за разширяване на списъка на финансираните обекти и с други обекти от инвестиционната програма на общината.
4. Обезпечения: Особен залог по реда на Закона за особените залози на настоящи и бъдещи вземания от трети лица, представляващи настоящи и бъдещи собствени приходи на община Дългопол, по смисъла на чл. 45, т.1 от Закона за общинския дълг.
5. Срок за погасяване: не повече от 60 /шестдесет/ месеца, считано от датата на усвояването на част или целия размер на кредита.
6. Годишен размер на плащанията по дълга /главница, лихви, такси, комисионни и други плащания/: за всяка отделна година не повече от 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от отчетите за изпълнението на бюджета на община Дългопол.
7. Условия за погасяване на дълга:
Погасяване на главницата: по погасителна схема /план/, която предвижда разпределение на дълга по равни месечни вноски, като се съобрази размерът на усвоената част от кредита.
Погасяване на лихвата: извършва се ежемесечно, считано от датата на усвояване на кредита, съобразно усвоеното и се начислява върху остатъчната стойност на главницата.
Възможност за предсрочно погасяване изцяло и/или на части без такса за предсрочно погасяване.
8. Такси, комисионни и други по обслужване на дълга: без такси за управление, ангажимент, предсрочно погасяване и други такси и комисионни по кредита и без изискване от кредитиращата институция за учредяване на ипотека, представяне на запис на заповед и/или застраховка по кредита.
9. Максимален размер на лихвения процент – фиксиран, в размер не повече от 5,0 % 
 
Писмени становища и предложения по темите на обсъждането могат да се подават и изпращат всеки работен ден от всички граждани и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на община Дългопол.

Данни за получаване на становища и предложения:
Община Дългопол
Гр. Дългопол, ул. „Георги Димитров” № 105
Факс: 0517 22 135
e-mail: obshtina@dalgopol.org

Настоящата покана за обществено обсъждане е публикувана по електронен път на 08.01.2016 г. на следния интернет адрес на община Дългопол: www.dalgopol.org

С уважение,

ГЕОРГИ КИРОВ ГЕОРГИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛВсички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®