Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

ПОКАНА


Община Дългопол, на основание чл. 15 от Закона за общинския дълг, чл. 4 и чл. 13 от Наредба №35/2020 г. на Общински съвет Дългопол, уведомява всички граждани, общински съветници, кметове на кметства, обществени организации, медии, граждански сдружения и всички заинтересовани лица, че организира среща за публично обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен общински дълг.
На 16.05.2022 г. от 16.00 часа в заседателна зала на община Дългопол /Сграда № 2/ ще се проведе публично обсъждане на проекта за поемане на дългосрочен общински дълг при следните параметри:

1.Максимален размер на дълга – до 1 200 000 лева /Един милион и двеста хиляди лева/;
2.Валута на дълга – български лева;
3.Вид на дълга – дългосрочен банков заем от финансова или кредитна институция, поет с договор за общински дълг;
4. Цел на дълга: Рефинансиране на съществуващ дълг към 30.09.2022 г. в размер на 682 680 лв. поет с договор № 48300 от 07.12.2020 г.; осигуряване на средства за основен ремонт на улично осветление в гр. Дългопол и селата за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в размер на 190 000 лв.; за осигуряване на средства за възстановяване на временен безлихвен заем на Министерство на финансите, отпуснат по реда на чл. 103, ал.1 и ал. 4 от ЗПФ в размер на 201 805 лв. и за разплащане на просрочени задължения в размер на 125 515 лв.
5. Обезпечения: учредяване на особен залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Дългопол по чл. 45, ал.1, т.1 букви от „а“ до „ж“ и обща изравнителна субсидия за местните дейности по чл. 52, ал.1, т.1 буква Б от Закона за публичните финанси, в размер на 100% от размера на кредита;
6. Срок за погасяване – до 5 /пет/ години, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;
7. Начин на погасяване:
- 15 вноски по 11 000 лв.
- 12 вноски по 16 000 лв.;
- 12 вноски по 21 000 лв.;
- 12 вноски по 26 000 лв.;
- 9 вноски по 31 000 лв.;
Ведно с ежемесечно погасяване на дължимите лихви върху усвоената част от кредита
8.Максимален размер на годишния лихвен процент –равен на основния лихвен процент обявен от Българска народна банка (БНБ) плюс надбавка не повече от 2.5 (две цяло и пет десети) процентни пункта годишно.
9. Лихвен процент при просрочие: до 1 % надбавка от лихвата при редовен дълг;
10.Такси и комисионни:
Еднократна такса за управление на кредита – до 0,3 % от размера на кредита;
Без такси и комисионни за проучване и разглеждане на искане за кредит;
Без такса ангажимент върху неусвоената част от кредита в периода на усвояване;
Без такса за предсрочно погасяване на кредита или част от него;
Без допълнителни условия по изпълнение на договора, свързани със застраховка на кредита, представяне на запис на заповед, други такси и комисионни.
11. Начин на усвояване: изцяло или на части, но не по-късно от 6 месеца от датата на подписване на договора.

Община град Дългопол очаква мнения, препоръки и предложения в деловодството на Община град Дългопол, на електронен адрес e-mail: оbshtina@dalgopol.org до 16:00 часа на 16.05.2022 г.
За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде публикуван на интернет страницата на Община град Дългопол и ще се приложи към предложението за поемане на дългосрочен дълг при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

04.05.2022 - Покана за публично обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен общински дълг.

 Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®