Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2020 г. НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ


На основание чл. 14 и чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 35, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващи три години за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Дългопол.

ПОКАНВАМ

Всички жители на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена и неправителствени организации за участие в общественото обсъждане за изпълнението на бюджета на Община Дългопол за 2020 г. 

Обсъждането ще се проведе на 10.09.2021 г. от 17:00 часа в залата на Общински съвет - Дългопол./сграда № 2/

С материалите по обсъждането можете да се запознаете в Информационния център на общината или на електронен адрес www.obshtina@dalgopol.org , секция „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ“

Вашите мнения, препоръки и  въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес obshtina@dalgopol.org 

За допълнителна информация, справки и въпроси  на тел. 0517 2 21 85, вътр. 31

 ЗЛАТИ СТАНЕВ ЗЛАТЕВ

Председател на Общински съвет Дългопол

     Приложения:

    1. Отчет на бюджета и Сметките за средства от ЕС за 2020 г. 
    2. Отчет на капиталовите разходи за 2020 г. 
    3. Отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2020 г.

Дата на публикуване: 19-08-2021г.

Вижте още:

- ДОКЛАД ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2020 г.
- Прил. № 1-държ. и местни приходи
- Прил. № 2 разходи държавни дейности
- Прил. № 3 разходи местни дейности и дофин.държ.д-сти
- Прил. № 4 Отчет на капиталова програма
- Прил. № 5 Индикативен разчет за СЕС- 2017г.
- Прил. № 6 Отчет за общинския дълг
- Решение за приемане на отчетаВсички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®