Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

ПОКАНА


На основание чл. 86,ал.6 от Закона за публичните финанси и чл. 13 , ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Дългопол. Кметът на Община Дългопол кани неприсъствено всички жители и заинтересовани лица, ръководители на фирми, НПО, общински съветници, кметове и кметски наместници на населените места в община Дългопол на публично обсъждане на ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ЗА 2021 ГОДИНА. Във връзка с въведените временни ограничения и забрани относно публични прояви на открито и закрито с участието на множество лица, считано от 27.11.2020 г. до 31.01.2020 г., съгласно заповед № РД-01-675/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, молим Вашите мнения, препоръки и предложения по проекта на бюджета за 2021 г. да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес e-mail: оbshtina@dalgopol.org по утвърден Образец

от 8,30 часа до 17,00 часа в работните дни, най-късно до 29.01.2021 г. За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от Кмета на общината за разглеждане от Общинския съвет. Материалите са публикувани на интернет страницата на общината: www.dalgopol.org в раздел,  „Бюджет и финанси“ , под-раздел „Бюджет“ както следва:

  1. Проект на Бюджет на община Дългопол за 2021 г. – ПРИХОДНА ЧАСТ
  2. Проект на Бюджет на община Дългопол за 2021 г. – РАЗХОДНА ЧАСТ
  3. Проект на бюджетната прогноза за местните дейности за периода от 2021г. до 2024 г.
  4. Поименен списък на обектите по капиталовата програма за 2021 г.
  5. Доклад по съставянето на проекта за бюджет за 2021 г.

 

С уважение,

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на Община Дългопол

Дата на публикуване: 14.01.2021 г.Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®