Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

Заповед за възстановяване на дейността на общинските детски градини на територията на Община Дългопол считано от 01.06.2020 година


З А П О В Е Д

366

Дългопол, 27.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 год. извънредна епидемична обстановка и предложение на главния здравен инспектор за въвеждане на мерки за територията на страната и т. III от Заповед № РД – 01-277 от 26.05.2020 год. на Министъра на здравеопазването, относно: Въвеждане на временни противоепидемични мерки 

Н А Р Е Ж Д А М: 

  1. Възстановявам дейността на общинските детски градини на територията на Община Дългопол, считано от 01.06.2020 год.
  2. Задължавам директорите на детски градини:
    • да разработят вътрешни правила за организиране на дейността на детските градини и възстановяване на приема на деца в условията на COVID – 19 при стриктно спазване на указаните от Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката и/или друг държавен орган или институция мерки;
    • да запознаят служителите, медицинските специалисти и родителите на децата с Мерките за организиране на дейностите в детските градини, след възстановяване на приема на деца на министерството на здравеопазването;
    • да проведат извънреден инструктаж на работното място на служителите в детските заведения в условията на COVID – 19;
    • да организират попълването от страна на родителите на декларации за информираност преди връщането на детето в детското заведение.

 

            Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Мариана Николаева – Зам. Кмет ОХД

Настоящата заповед да се публикува в интернет страницата на Община Дългопол и се сведе до знанието на Директорите на общинските детски градини за сведение и изпълнение.

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /Подписът е заличен, съгласно чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД/

Кмет на Община Дългопол 

Съгласувал: /Подписът е заличен, съгласно чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД/

Мариана Николаева, Зам. Кмет ОХД

Изготвил: /Подписът е заличен, съгласно чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД/

Ферхан Хасан, Нач. отдел ОХД

 Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®