Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета за 2018г. На община Дългопол


На основание чл. 14 и чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 35, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващи три години за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Дългопол.

ПОКАНВАМ

Всички жители на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена и неправителствени организации за участие в общественото обсъждане за изпълнението на бюджета на Община Дългопол за 2018 г.

Обсъждането ще се проведе на 12.09.2019 г. от 16:00 часа в залата на Общински съвет - Дългопол./сграда № 2/

С материалите по обсъждането можете да се запознаете в Информационния център на общината или на електронен адрес http://dalgopol.org/list.php?category_id=30

Вашите мнения, препоръки и  въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес obshtina@dalgopol.org

За допълнителна информация, справки и въпроси  на тел. 0517 2 21 85, вътр. 31

 ЗЛАТИ СТАНЕВ ЗЛАТЕВ

Председател на Общински съвет Дългопол

Приложения: 

1.Отчет и СЕС

2.Капиталови разходи 2018 г.Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®