Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ И ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОУП НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ


Община Дългопол  уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на Предварителен проект на Общия устройствен план (ОУП) на Община Дългопол с Доклад за Екологична оценка (ДЕО) с всички приложения (вкл. и Доклад за ОСВ върху защитените зони от Натура 2000) към разработките на плана и доклада.

Общественото обсъждане на Предварителния проект за ОУП на Община Дългопол ще се проведе на основание чл. 127, ал.1 от ЗУТ, а обсъждането на Доклада за Екологичната оценка на „Общ устройствен план (ОУП) на Община Дългопол“ е по реда на чл. 21, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка и планове и програми.

Срещата ще се проведе на 04.05.2018 г. от 10.00 часа в залата наОбщински съвет- Дългопол на адрес  гр. Дългопол. Ул. „Г. Димитров” №132.

Докладът за ЕО, Предварителният проект за ОУП на Община Дългопол и приложенията към тях са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 08:00 до 12:30 часаи от 13:30 до 17:00 часа в сградата на Община Дългопол на адрес- гр. Дългопол. Ул. „Г. Димитров” №132;РИОСВ-Варна - гр. Варна, ул. „Ян Палах” №4, както и на интернет страницата на възложителя: http://dalgopol.org/.

 

Писмени становища, мнения и препоръки могат да се предоставят в Община Дългопол, РИОСВ-Варна или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на Възложителя:

Инж. Цветанка Великова -  тел.: 051722185    GSM: 0887077468

e-mail:    utos@dalgopol.org    Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®