Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

Удължаване на срок за прием на документи


ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ В „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ”В КАЧЕСТВОТО СИ НА БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРОЕКТ „АКТИВНИ ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ” ПО  ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.005-0014-C01

І. Социален работник, код по НКПД 2635 6002 –за 1 лице, назначено на пълно  работно време и за 1 лице назначено  почасово на непълен работен ден.

 

- Образователно-квалификационна степен – Средно образование / висше – бакалавър;

- професионален опит – не се изисква / придобит опит в социалната сфера е с предимство/;

Допълнителна квалификация – компютърна компетентност.

4. Кратко описание на длъжността: Следи и координира дейностите на специалистите с екипа за управление и потребителите, ползватели на социалната услуга; участва в приемането на заявления на кандидат  потребителите и изготвя социални оценки; организира, координира и участва в срещите между одобрените потребители на социални услуги и избраните лични асистенти/ социални асистенти, целящи установяване на добър контакт, съвместимост и готовност да влязат във взаимоотношенията „обгрижващ - обгрижван”. В съответствие с процедурите на проекта, договаря с всеки потребител на социални услуги седмичните часове и вида на услугите. Води задължителната документация на  социалните услуги.    

Необходими документи за кандидатстване:

Начин  на провеждане на подбора:

 

Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Дългопол, ул. Г. Димитров 105, специалист „Човешки ресурси” всеки работен ден от 8.00 до 12.00 часа и от 13.30 до 17.00 часа. Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите определени да приемат документите.  За контакти: телефон 0517/22185

Краен срок за подаване на документите -  до 17.00 часа на 14.11.2017 г.

Общодостъпно място на което ще се обявяват списъците: информационното табло намиращо се в ЦИУГ-община Дългопол, ул. „Г. Димитров“ 132 и електронната страница на Община Дългопол www.dalgopol.org.

  Дата на публикуване: 07.11.2017 г. 16:50 ч.

 Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®