Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ЕКОЛОГИЯ - Съобщения и регистри

НАЧАЛОНачало

- Мерки във връзка с увеличената популация на комарите.

26-04-2021 - Осигуряване на обществен достъп до информация по Приложение 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Разширение на курортно-туристическа база", с. Аспарухово.

15.02.2021 - Обявление и Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000393 „Екокоридор Камчия - Емине“

22-10-2020 - „Проект за санитарно – охранителна зона (СОЗ) около водоснабдителна група „Комарево“, състояща се от каптаж „Соук су“, изграден в с. Комарево ЕКАТТЕ 38114, общ. Провадия и с. Рояк ЕКАТТЕ 63135, общ. Дългопол, обл. Варна; предназначен за питейно – битово в

04.02.2020 - Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за "Създаване на ферма за отглеждане на риба в плаващи мрежени садки на язовир "Партизани"

21-11-2019 - Информация за пласментно-снабдителна база "Аспарухово" с оператор "ЛУКОЙЛ България" ЕООД, в съответствие с изискванията на глава четвърта, чл.18, ал.5 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от

17/09/2019 - Обява за изменение на Разрешително №23120011/05.07.2010 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, за експлоатация на съществуващ обект: Канализационна система на кариера за добив на трошен камък "Сини вир"

07.01.2019 - Разяснения по прилагане на разпоредбите на Закона за водите, свързани с каденците за задоволяване на собствените потребности на гражданите

26.10.2018 - Заповед 1048/26.10.2018 г.

19.10.2017 - Информация за планираните мерки за безопасност и начини на действие в случай на голяма авария за обект Пласментно снабдителна база село Аспарухово, с оператор "ЛУКОЙЛ България" ЕООД

16-02-2021 - Регистър на площадките за предаване на пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на община Дългопол, съгласно чл. 19, ал. 3, т. 14 от ЗУО

- Информация по чл. 19 от ЗУО

Обяви, съобщения
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

До

Андрей Асенов  Иванов

Елиф Асан Юсуф

Радостина...
повече..


График на заседания на комисиите по чл. 37в от ЗСПЗЗ

График...
повече..


ОБЯВА

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72, АЛ. 4 ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА ПО СКЛЮЧВАНЕ...
повече..


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАПОЧНАЛО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

ДО
РАДКО АСЕНОВ ХРИСТОВ
С.ЦОНЕВО УЛ.ПЕТА  № 12

повече..
Електронни услуги


Интегриран социален офисЦАО
Център за административно обслужване

Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Деловодна справка


Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Справка за задължения


Електронен регистър

Приемни дни
Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®