Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ЕКОЛОГИЯ - Съобщения и регистри

НАЧАЛОНачало

15.02.2021 - Обявление и Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000393 „Екокоридор Камчия - Емине“

22-10-2020 - „Проект за санитарно – охранителна зона (СОЗ) около водоснабдителна група „Комарево“, състояща се от каптаж „Соук су“, изграден в с. Комарево ЕКАТТЕ 38114, общ. Провадия и с. Рояк ЕКАТТЕ 63135, общ. Дългопол, обл. Варна; предназначен за питейно – битово в

04.02.2020 - Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за "Създаване на ферма за отглеждане на риба в плаващи мрежени садки на язовир "Партизани"

21-11-2019 - Информация за пласментно-снабдителна база "Аспарухово" с оператор "ЛУКОЙЛ България" ЕООД, в съответствие с изискванията на глава четвърта, чл.18, ал.5 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от

17/09/2019 - Обява за изменение на Разрешително №23120011/05.07.2010 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, за експлоатация на съществуващ обект: Канализационна система на кариера за добив на трошен камък "Сини вир"

07.01.2019 - Разяснения по прилагане на разпоредбите на Закона за водите, свързани с каденците за задоволяване на собствените потребности на гражданите

26.10.2018 - Заповед 1048/26.10.2018 г.

19.10.2017 - Информация за планираните мерки за безопасност и начини на действие в случай на голяма авария за обект Пласментно снабдителна база село Аспарухово, с оператор "ЛУКОЙЛ България" ЕООД

- Регистър на площадките за предаване на пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на община Дългопол, съгласно чл. 19, ал. 3, т. 14 от ЗУО

- Информация по чл. 19 от ЗУО

Обяви, съобщения
ОБЯВА

От 04.01.2021г. община Дългопол, като бенифициент по Проект,...
повече..


ОБЯВА

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 37в, АЛ. 5 ОТ ЗСПЗЗ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ...
повече..


ОБЯВА

На 15.10.2020 г. от 10.00 ч. в сградата на Община Дългопол, ще се проведе търг...
повече..


ОБЯВА

Решение...
повече..

Електронни услуги


Интегриран социален офисЦАО
Център за административно обслужване

Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Деловодна справка


Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Справка за задължения


Електронен регистър

Приемни дни
Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®