Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ЕКОЛОГИЯ - Съобщения и регистри

НАЧАЛОНачало

29.04.2022 - Информация по чл. 19 от ЗУО

29.04.2022 - Регистър на площадките за предаване на пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на община Дългопол, съгласно чл. 19, ал. 3, т. 14 от ЗУО

- Мерки във връзка с увеличената популация на комарите.

26-04-2021 - Осигуряване на обществен достъп до информация по Приложение 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Разширение на курортно-туристическа база", с. Аспарухово.

15.02.2021 - Обявление и Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000393 „Екокоридор Камчия - Емине“

22-10-2020 - „Проект за санитарно – охранителна зона (СОЗ) около водоснабдителна група „Комарево“, състояща се от каптаж „Соук су“, изграден в с. Комарево ЕКАТТЕ 38114, общ. Провадия и с. Рояк ЕКАТТЕ 63135, общ. Дългопол, обл. Варна; предназначен за питейно – битово в

04.02.2020 - Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за "Създаване на ферма за отглеждане на риба в плаващи мрежени садки на язовир "Партизани"

21-11-2019 - Информация за пласментно-снабдителна база "Аспарухово" с оператор "ЛУКОЙЛ България" ЕООД, в съответствие с изискванията на глава четвърта, чл.18, ал.5 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от

17/09/2019 - Обява за изменение на Разрешително №23120011/05.07.2010 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, за експлоатация на съществуващ обект: Канализационна система на кариера за добив на трошен камък "Сини вир"

07.01.2019 - Разяснения по прилагане на разпоредбите на Закона за водите, свързани с каденците за задоволяване на собствените потребности на гражданите

26.10.2018 - Заповед 1048/26.10.2018 г.

19.10.2017 - Информация за планираните мерки за безопасност и начини на действие в случай на голяма авария за обект Пласментно снабдителна база село Аспарухово, с оператор "ЛУКОЙЛ България" ЕООД

16-02-2021 - Регистър на площадките за предаване на пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на община Дългопол, съгласно чл. 19, ал. 3, т. 14 от ЗУО

- Информация по чл. 19 от ЗУО

Обяви, съобщения
Обява регистри по чл. 72, ал. 3 от ППЗСПЗЗ-02.08.2022 г.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72, АЛ. 4 ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА ПО СКЛЮЧВАНЕ...
повече..


Обява

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 и чл.69, ал.1, т.1 и ал.2 от Административно...
повече..


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

До

Каймет Али Мехмед

с. Цонево, ул. „Тридесета” № 23

Ангел...
повече..


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

До

Радко Асенов Христов

с. Цонево,  ул. Пета  № 12 

Във...
повече..

Електронни услуги


Интегриран социален офисЦАО
Център за административно обслужване

Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Деловодна справка


Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Справка за задължения


Електронен регистър

Приемни дни
Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®