Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Наредби

НАЧАЛОНачало

02-02-2022 - Наредба No.2-За реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане

18-08-2021 - Наредба No.12-За условията и реда за настаняване в общински жилища и продажбата им

18-08-2021 - Наредба No.4-За реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

18-08-2021 - Наредба No.6-За условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Дългопол в търговските дружества и в сдружения с нестопанска цел

11-03-2021 - Наредба №36 за управление на горските територии, собственост на Община Дългопол

05-04-2022 - Наредба No.11-За определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дългопол

24-06-2021 - Наредба №35 за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община Дългопол

05-05-2020 - Наредба №15 за определяне на местните данъци на територията на община Дългопол

12-08-2019 - Наредба №34 за символите, почетните знаци, отличия и почетните звания на Община Дългопол

15-07-2019 - Наредба №33 за избор на финансова или кредитна институция и финансов посредник на Община Дългопол

06-06-2019 - Наредба №32 за условията и реда за финансиране на спортните клубове в Община Дългопол

12-08-2019 - Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дългопол

11-05-2017 - Наредба №31 за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска градина на територията на община Дългопол

12-12-2016г. - Приложение по чл. 2, ал. 1 към Наредба №30

12-12-2016г. - Наредба №30 за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в община Дългопол

02-06-2017 - Наредба №29 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в Предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на Община Дългопол

16-05-2016г. - Наредба №28 за реда за получаване и управление на дарения от Община Дългопол

15-06-2015г. - Наредба №27 за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Дългопол

- Наредба №26 за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и инвалидите в община Дългопол

27-10-2014 - Наредба №25 за насърчаване на инвестициите с общинско значение

12-06-2021 - Наредба No.24-За условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

20-07-2021 - Наредба No.23-За стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери

05-08-2015г. - Наредба No.22-За публично-частни партньорства

15-07-2019 - Наредба No.21-За условията и реда за прокопаване на елементите на техническата инфраструктура

17-10-2017 г. - Наредба No.20-За управление на общинските пътища в Община Дългопол

- Наредба No.19-За гробищните паркове на територията на Община Дългопол

- Наредба No.18-За реда за охрана и опазване на селскостопанско имущество

- Наредба No.17-За изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Дългопол

- Наредба No.16-За принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Дългопол

- Наредба No.14-За действия при бедствия, аварии и катастрофи

10-10-2019 - Наредба No.13-За управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Дългопол

- Наредба No.10-За съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

17-10-2017 г. - Наредба No.09-За рекламната дейност на територията на Община Дългопол

- Наредба No.08-За противопожарната безопасност на територията на Община Дългопол

- Наредба No.07-За животновъдната дейност на територията на Община Дългопол

- Наредба No.05-За реда за провеждане на търговска дейност на територията на Община Дългопол

- Наредба No.03-За предоставяне на общински концесии

- Приложение към Наредба No.02-Формуляр за Разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение

10-04-2019 - Наредба No.01-За реда за обществения ред, поддържане и опазване на чистотата на територията на Община Дългопол

Обяви, съобщения
Обява регистри по чл. 72, ал. 3 от ППЗСПЗЗ-02.08.2022 г.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72, АЛ. 4 ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА ПО СКЛЮЧВАНЕ...
повече..


Обява

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 и чл.69, ал.1, т.1 и ал.2 от Административно...
повече..


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

До

Каймет Али Мехмед

с. Цонево, ул. „Тридесета” № 23

Ангел...
повече..


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

До

Радко Асенов Христов

с. Цонево,  ул. Пета  № 12 

Във...
повече..

Електронни услуги


Интегриран социален офисЦАО
Център за административно обслужване

Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Деловодна справка


Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Справка за задължения


Електронен регистър

Приемни дни
Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®