Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Наредби

НАЧАЛОНачало

15-07-2019 - Наредба №33 за избор на финансова или кредитна институция и финансов посредник на Община Дългопол

06-06-2019 - Наредба №32 за условията и реда за финансиране на спортните клубове в Община Дългопол

15-08-2017 - Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дългопол

11-05-2017 - Наредба №31 за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска градина на територията на община Дългопол

12-12-2016г. - Приложение по чл. 2, ал. 1 към Наредба №30

12-12-2016г. - Наредба №30 за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в община Дългопол

02-06-2017 - Наредба №29 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в Предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на Община Дългопол

16-05-2016г. - Наредба №28 за реда за получаване и управление на дарения от Община Дългопол

12-02-2019г. - Наредба №15 за определяне на местните данъци на територията на Община Дългопол.

15-06-2015г. - Наредба №27 за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Дългопол

- Наредба №26 за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и инвалидите в община Дългопол

27-10-2014 - Наредба №25 за насърчаване на инвестициите с общинско значение

14-11-2016 - Наредба No.24-За условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

- Наредба No.23-За стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери

05-08-2015г. - Наредба No.22-За публично-частни партньорства

15-07-2019 - Наредба No.21-За условията и реда за прокопаване на елементите на техническата инфраструктура

17-10-2017 г. - Наредба No.20-За управление на общинските пътища в Община Дългопол

- Наредба No.19-За гробищните паркове на територията на Община Дългопол

- Наредба No.18-За реда за охрана и опазване на селскостопанско имущество

- Наредба No.17-За изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Дългопол

- Наредба No.16-За принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Дългопол

- Наредба No.14-За действия при бедствия, аварии и катастрофи

- Наредба No.13-За управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Дългопол

14-01-2019 - Наредба No.12-За условията и реда за настаняване в общиснки жилища и продажбата им

10-12-2018 - Наредба No.11-За определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дългопол

- Наредба No.10-За съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

17-10-2017 г. - Наредба No.09-За рекламната дейност на територията на Община Дългопол

- Наредба No.08-За противопожарната безопасност на територията на Община Дългопол

- Наредба No.07-За животновъдната дейност на територията на Община Дългопол

01-06-2018 - Наредба No.06-За условията и реда за упражняване на правата на Общината на собственик върху капитала на търговските дружества

- Наредба No.05-За реда за провеждане на търговска дейност на територията на Община Дългопол

10-12-2018 - Наредба No.04-За реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

- Наредба No.03-За предоставяне на общински концесии

- Приложение към Наредба No.02-Формуляр за Разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение

- Наредба No.02-За реда за поставяне и експлоатация на преместваеми съоръжения за търговия и услуги по чл. 56 от ЗУТ и използване на площи за строителни площадки по чл. 157, ал. 5 от ЗУТ

10-04-2019 - Наредба No.01-За реда за обществения ред, поддържане и опазване на чистотата на територията на Община Дългопол

Обяви, съобщения
Заповед №708/ 01.07.2019 г. на кмета на община Дългопол

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление...
повече..


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с постъпило предписание от Областна дирекция по безопасност...
повече..


ОБЯВА

Станислав Станев – ликвидатор на "Земи и гори - Дългопол" ЕООД,...
повече..


ЗАПОВЕД

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ОБЛАСТНА...
повече..

Приемни дни

Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.ЦИУГ
Център за информация и услуги на граждани Работно време
понеделник - петък
8:00 - 17:00

Деловодна справка

Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 - 17:00

Справка за задължения


Електронен регистър
Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®