Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Наредби

НАЧАЛОНачало

11-03-2021 - Наредба №36 за управление на горските територии, собственост на Община Дългопол

18-12-2020 - Наредба No.11-За определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дългопол

24-06-2021 - Наредба №35 за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община Дългопол

05-05-2020 - Наредба №15 за определяне на местните данъци на територията на община Дългопол

12-08-2019 - Наредба №34 за символите, почетните знаци, отличия и почетните звания на Община Дългопол

15-07-2019 - Наредба №33 за избор на финансова или кредитна институция и финансов посредник на Община Дългопол

06-06-2019 - Наредба №32 за условията и реда за финансиране на спортните клубове в Община Дългопол

12-08-2019 - Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дългопол

11-05-2017 - Наредба №31 за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска градина на територията на община Дългопол

12-12-2016г. - Приложение по чл. 2, ал. 1 към Наредба №30

12-12-2016г. - Наредба №30 за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в община Дългопол

02-06-2017 - Наредба №29 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в Предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на Община Дългопол

16-05-2016г. - Наредба №28 за реда за получаване и управление на дарения от Община Дългопол

15-06-2015г. - Наредба №27 за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Дългопол

- Наредба №26 за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и инвалидите в община Дългопол

27-10-2014 - Наредба №25 за насърчаване на инвестициите с общинско значение

12-06-2021 - Наредба No.24-За условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

20-07-2021 - Наредба No.23-За стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери

05-08-2015г. - Наредба No.22-За публично-частни партньорства

15-07-2019 - Наредба No.21-За условията и реда за прокопаване на елементите на техническата инфраструктура

17-10-2017 г. - Наредба No.20-За управление на общинските пътища в Община Дългопол

- Наредба No.19-За гробищните паркове на територията на Община Дългопол

- Наредба No.18-За реда за охрана и опазване на селскостопанско имущество

- Наредба No.17-За изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Дългопол

- Наредба No.16-За принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Дългопол

- Наредба No.14-За действия при бедствия, аварии и катастрофи

10-10-2019 - Наредба No.13-За управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Дългопол

14-01-2019 - Наредба No.12-За условията и реда за настаняване в общиснки жилища и продажбата им

- Наредба No.10-За съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

17-10-2017 г. - Наредба No.09-За рекламната дейност на територията на Община Дългопол

- Наредба No.08-За противопожарната безопасност на територията на Община Дългопол

- Наредба No.07-За животновъдната дейност на територията на Община Дългопол

01-06-2018 - Наредба No.06-За условията и реда за упражняване на правата на Общината на собственик върху капитала на търговските дружества

- Наредба No.05-За реда за провеждане на търговска дейност на територията на Община Дългопол

10-12-2018 - Наредба No.04-За реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

- Наредба No.03-За предоставяне на общински концесии

- Приложение към Наредба No.02-Формуляр за Разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение

- Наредба No.02-За реда за поставяне и експлоатация на преместваеми съоръжения за търговия и услуги по чл. 56 от ЗУТ и използване на площи за строителни площадки по чл. 157, ал. 5 от ЗУТ

10-04-2019 - Наредба No.01-За реда за обществения ред, поддържане и опазване на чистотата на територията на Община Дългопол

Обяви, съобщения
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

До

Андрей Асенов  Иванов

Елиф Асан Юсуф

Радостина...
повече..


График на заседания на комисиите по чл. 37в от ЗСПЗЗ

График...
повече..


ОБЯВА

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72, АЛ. 4 ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА ПО СКЛЮЧВАНЕ...
повече..


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАПОЧНАЛО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

ДО
РАДКО АСЕНОВ ХРИСТОВ
С.ЦОНЕВО УЛ.ПЕТА  № 12

повече..
Електронни услуги


Интегриран социален офисЦАО
Център за административно обслужване

Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Деловодна справка


Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Справка за задължения


Електронен регистър

Приемни дни
Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®