Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ - Бюджет

НАЧАЛОНачало

10.06.2021 - Отчет за капиталови разходи 31.05.2021

10.06.2021 - Месечен отчет 31.05.2021

08.06.2021 - Актуализация Капиталова програма Р-е № 24-16 от 20.05.2021

12.05.2021 - Отчет Ковид 19 към 30.04.2021

12.05.2021 - Месечен отчет KSF към 30.04.2021

12.05.2021 - Месечен отчет РА към 30.04.2021

12.05.2021 - Месечен отчет ДМП към 30.04.2021

12.05.2021 - Месечен отчет ДЕС към 30.04.2021

12.05.2021 - Месечен отчет набирателна сметка код 33 към 30.04.2021

12.05.2021 - Месечен отчет бюджет към 30.04.2021

12,05,2021 - Отчет за капиталови разходи 30.04.2021

29.04.2021 - отчет по Заповед №ЗМФ 1338/2015 КЪМ 31.03.2021 Г.

29.04.2021 - Тримесечен капиталов отчет към 31.03.2021 г

29.04.2021 - Тримесечни отчетr към 31.03.2021 г

19.04.2021 - Месечен отчет 31.03.2021

29.03.2021 - Бюджет 2021 г. първостепенен разпоредител

29.03.2021 - СП "Домашен социален патронаж" Бюджет за 2021 г.

29.03.2021 - Бюджет за 2021 г.

25.03.2021 - Месечен отчет 28.02.2021

18.03.2021 - Разчети капиталова програма 2021 г.

18.03.2021 - Информация по чл.71 от НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категори

08.03.2021 - Тригодишна прогноза 2022-2024

05-03-2021 - Решение на ОбС

05.03.2021 - Сборен бюджет 2021 г. по разпоредители

05.03.2021 - Приложение 1 приход държавна дейност

05.03.2021 - Приложение 1,1 преходни остатъци

05.03.2021 - Приложение 2 приход местна дейност

05.03.2021 - Приложение 3 разход държавна дейност

05.03.2021 - Приложение 4 разход местна дейност

05.03.2021 - Приложение 5 численост на персонала

05.03.2021 - Приложение 8 финансова план сметка СП Домашен соц. патронаж

05.03.2021 - Приложение 7 трансформиране целева капиталова субсидия

05.03.2021 - Приложение 7 трансформиране целева капиталова субсидия

05.03.2021 - Приложение 6 капиталова програма

05.03.2021 - Приложение 9 индикативни разчети СЕС

05.03.2021 - Приложение 10 Прогноза общински дълг

05.03.2021 - Приложение 11 План сметка СП "ДСП" 2021 г.

05.03.2021 - Приложение 12 План график просрочени задължения

05.03.2021 - Приложение 13 План график просрочени вземания

05.03.2021 - Приложение 14 медицински център

05.03.2021 - пр. 15 протокол от обществено обсъждане Бюджет 2021 г.

26.02.2021 - отчет по Заповед №ЗМФ 1338/2015 КЪМ 31.12.2020 Г.

26.02.2021 - Тримесечен отчет код 33 към 31.12.2020 г

26.02.2021 - Тримесечен отчет ДМП към 31.12.2020 г

26.02.2021 - Тримесечен отчет Национален фонд към 31.12.2020 г

26.02.2021 - Тримесечен отчет ДЕС към 31.12.2020 г

26.02.2021 - Тримесечен отчет РА към 31.12.2020 г

26.02.2021 - Тримесечен отчет бюджет към 31.12.2020 г

19.02.2021 - Месечен отчет 31.01.2021

26.01.2021 - месечен отчет 31.12.2020

14-01-2021 - СБОРЕН БЮДЖЕТ - 2021 Г.-ПРИХОДИ

14-01-2021 - СБОРЕН БЮДЖЕТ 2021 Г.-РАЗХОДИ

14-01-2021 - КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2021 Г.

14-01-2021 - БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА 2022-2024 Г.

14-01-2021 - ДОКЛАД ПО БЮДЖЕТ 2021г.

14-01-2021 - ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

29-12-2020 - Заверен отчет Сметна Палата 31-12-2019

11.12.2020 - месечен отчет 30.11.2020

11.11.2020 - месечен отчет 31.10.2020

29.10.2020 - Тримесечен отчет ДМП към 30.09.2020 г. на Община Дългопол

29.10.2020 - Тримесечен отчет ДЕС към 30.09.2020 г. на Община Дългопол

29.10.2020 - Тримесечен отчет код 33 към 30.09.2020 г. на Община Дългопол

29.10.2020 - Тримесечен отчет KSF към 30.09.2020 г. на Община Дългопол

29.10.2020 - Тримесечен отчет РА към 30.09.2020 г. на Община Дългопол

29.10.2020 - Тримесечен отчет бюджет към 30.09.2020 г. на Община Дългопол

29.10.2020 - Баланс към 30.09.2020 г. на Община Дългопол

29.10.2020 - месечен отчет 30.09.2020

05-10-2020 - Годишен отчет приет от ОбС с Решение №15-10 25-09-2020

14.09.2020 - ТРИГОДИШНА ПРОГНОЗА 2021-2023 г. II етап

14.09.2020 - месечен отчет 31.08.2020

26,02,2020 - ТРИГОДИШНА ПРОГНОЗА 2021-2023 г.

24,04,2020 - Отчет по т.1.3 от Заповед №ЗМФ 1338/2015г. към 31.03.2020 г. на Община Дългопол

- Отчет за приходите и разходите 30.06.2020г.

- Баланс към 30.06.2020 г.

27-08-2020 - Заповед № 676_26.08.2020 г. за откриване на процедура

27-08-2020 - Заповед № 677_26.08.2020 г. за определяне на дирекции

27-08-2020 - Бюджетен календар за 2021 година

10.08.2020 - месечен отчет 31.07.2020

31.07.2020 - Отчет по т.1.3 от Заповед №ЗМФ 1338/2015г. към 30.06.2020 г. на Община Дългопол

31.07.2020 - Тримесечен отчет към 30.06.2020 г. на Община Дългопол

27.07.2020 - месечен отчет 30.06.2020

12.06.2020 - месечен отчет 31.05.2020

28.05.2020 - месечен отчет 30.04.2020

24.04.2020 - Тримесечен отчет към 31.03.2020 г. на Община Дългопол

24.04.2020 - Баланс към 31.03.2020 г. на Община Дългопол

09.04.2020 - месечен отчет 31.03.2020

11.03.2020 - утвърден бюджет общинско предприятие

11-03-2020 - Утвърден бюджет община Дългопол

10.03.2020 - утвърден бюджет музей

09.03.2020 - месечен отчет 29.02.2020

26.02.2020 - Баланс към 31.12.2019 г.

26.02.2020 - Отчет по т.1.3 от Заповед №ЗМФ 1338/2015г. към 31.12.2019 г. на Община Дългопол

26.02.2020 - Тримесечен отчет към 31.12.2019 г. на Община Дългопол

26.02.2020 - Тримесечен отчет РА към 31.12.2019 г. на Община Дългопол

26.02.2020 - Тримесечен отчет ДМP към 31.12.2019 г. на Община Дългопол

26.02.2020 - Тримесечен отчет код 33 към 31.12.2019 г. на Община Дългопол

26.02.2020 - Тримесечен отчет KSF към 31.12.2019 г. на Община Дългопол

26.02.2020 - Тримесечен отчет ДЕС към 31.12.2019 г. на Община Дългопол

26.02.2020 - Справки към Бюджет 2020 г.

26.02.2020 - БЮДЖЕТ 2020 г.

17.02.2020 - месечни отчети 31.01.2020 г.

07.02.2020 - сборен бюджет 2020г по разпоредители

29.01.2020 - месечен отчет 31.12.2019

07.02.2020 - решение № 5-8 от 31.01.2020г за приемане на Бюджет 2020г.

07.02.2020 - приложение Проекто бюджет 2020г. разходи

07.02.2020 - приложение Проекто бюджет 2020г. приходи

07.02.2020 - Приложение 1 Бюджет 2020 г. приход държ.дейности

07.02.2020 - Приложение 2 Бюджет 2020 Приход мест.дейности и дофинансиране

07.02.2020 - Приложение 3 Бюджет 2020 г. Разход държавни дейности

07.02.2020 - Приложение 4 Бюджет 2020 г. Разход местни дейности

07.02.2020 - приложение 5 Справка численост към Бюджет 2020 г.

07.02.2020 - Приложение 6 Бюджет 2020 г. Капиталова програма

07.02.2020 - Приложение 7 Индикативен годишен разчет за 2020 г.

07.02.2020 - Приложение 8 Прогноза общински дълг 2020-2023

07.02.2020 - приложение 9 План график просрочени задължения Към Бюджет 2020 г

07.02.2020 - Приложение 10 План график просрочени вземания към бюджет 2020

07.02.2020 - Приложение 12 протокол от общ.обсъждане на Проектобюджет 2020 г.

27.12.2019 - Месечен отчет към 30.11.2019 г.

23-12-2019 - СБОРЕН БЮДЖЕТ - 2020 Г. - РАЗХОДИ

23-12-2019 - СБОРЕН БЮДЖЕТ - 2020 Г. - ПРИХОДИ

23-12-2019 - Презентация - проекто бюджет 2020 г.

23-12-2019 - Доклад към проекта за бюджет на община Дългопол за 2020 г.

12.11.2019 - Месечни отчети към 31.10.2019 г.

28.10.2019 - Отчет по т.1.3 от Заповед №ЗМФ 1338/2015г. към 30.09.2019 г. на Община Дългопол

28.10.2019 - Баланс към 30.09.2019 г.

28.10.2019 - Тримесечен отчет към 30.09.2019 г. на Община Дългопол

28.10.2019 - Месечни отчети към 30.09..2019 г.

11.09.2019 - ТРИГОДИШНА ПРОГНОЗА 2020-2022 г. II етап

10.09.2019 - Месечни отчети към 31.08.2019 г.

09-09-2019 - Прил. № 10 Одитно становище отчет 2018 г.

03-09-2019 - Заповед за класиране по процедура за избор на финансова институция

27-08-2019 - Отчет 2018

27-08-2019 - БЮДЖЕТ 2020 Г

08.08.2019 - Месечен отчет към 31.07.2019 г.

06.08.2019 - р-е на ОбС 52-14 / 28.01.2019 поемане на краткосрочен дълг - овърдрафт

06.08.2019 - Отчет за касовото изпълнение към 30.06.2019 г.

06.08.2019 - Отчет за касовото изпълнение към 31.12.2018 г.

06.08.2019 - Отчет за приходите и разходите 30.06.2019г.

06.08.2019 - Баланс към 31.12.2017 г.

06.08.2019 - Баланс към 30.06.2019 г.

06.08.2019 - Баланс към 31.12.2018

06.08.2019 - Отчет за приходите и разходите 31.12.2018г.

06.08.2019 - Образци за попълване към Обявление за избор на кредитна или финансова институция

06.08.2019 - ПОКАНА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ "ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ"

06.08.2019 - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ

23.07.2019 - Баланс към 30.06.2019 г.

23.07.2019 - Отчет по т.1.3 от Заповед №ЗМФ 1338/2015г. към 30.06.2019 г. на Община Дългопол

23.07.2019 - Тримесечен отчет към 30.06.2019 г. на Община Дългопол

11.07.2019 - Месечни отчети към 30.06.2019 г.

13-06-2019 - Договор за банков кредит №46874 31.05.2019

10.06.2019 - Месечни отчети към 31.05.2019 г.

14.05.2019 - Месечни отчети към 30.04.2019 г.

02.05.2019 - Протокол на комисията за избор на финансова или кредитна институция

19.04.2019 - Отчет по т.1.3 от Заповед №ЗМФ 1338/2015г.ет към 31.03.2019 г. на Община Дългопол

19.04.2019 - Баланс към 31.03.2019 г.

19.04.2019 - Тримесечени отчети към 31.03.2019

15.04.2019 - Месечен отчет към 31.03.2019 г.

08.04.2019 - Образци за попълване към Обявление за избор на кредитна или финансова институция

08-04-2019 - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ

08-04-2019 - Препис извлечение от Протокол № 50 от 26.11.2018 г. на Общински съвет гр. Дългопол

08-04-2019 - Баланс към 31.12.2018 г.

08-04-2019 - Баланс към 31.12.2017 г.

26-03-2019 - Заповед №239/26.03.2019 г. за удължаване на срока за подаване на оферти

- Заповед №224/19.03.2019 г.

- ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ

08.03.2019 - Месечни отчети към 28.02.2019 г.

22.02.2019 - БЮДЖЕТ 2019 Г. ПО РАЗПОРЕДИТЕЛИ

- Декларации-образци за избор на финансова или кредитна институция

- Протокол №50 от 26.11.2018 г. на Общински съвет Дългопол

- Баланс към 31.12.2018 г.

- Баланс към 31.12.2017 г.

22.02.2019 - ТРИГОДИШНА ПРОГНОЗА 2020-2022 г.

22.02.2019 - Тримесечен отчет ДМП към 31.12.2018 г. на Община Дългопол

22.02.2019 - Тримесечен отчет ДЕС към 31.12.2018 г. на Община Дългопол

22.02.2019 - Тримесечен отчет код 33 към 31.12.2018 г. на Община Дългопол

22.02.2019 - Тримесечен отчет KSF към 31.12.2018 г. на Община Дългопол

22.02.2019 - Тримесечен отчет РА към 31.12.2018 г. на Община Дългопол

22.02.2019 - Тримесечен отчет към 31.12.2018 г. на Община Дългопол

22.02.2019 - Отчет по т.1.3 от Заповед №ЗМФ 1338/2015г.ет към 31.12.2018 г. на Община Дългопол

22.02.2019 - Баланс към 31.12.2018

22.02.2019 - Справки към Бюджет 2019 г.

22.02.2019 - капиталова програма към Бюджет 2019

22.02.2019 - БЮДЖЕТ 2019 г.

22.02.2019 - р-е на ОбС 52-19 / 28.01.2019 Бюджет 2019

13.02.2019 - Месечен отчет към 31.01.2019 г.

29.01.2019 - Списък второстепенни разпоредители към Бюджет 2019 г.

29.01.2019 - Приложение 12 протокол от общ.обсъждане на Проектобюджет 2019 г.

29.01.2019 - Приложение 11 към Бюджет 2019г. Медицински център

29.01.2019 - Приложение 10 План график просрочени вземания към бюджет 2019

29.01.2019 - приложение 9 План график просрочени задължения Към Бюджет 2019 г

29.01.2019 - Приложение 8 Прогноза общински дълг 2019-2022

29.01.2019 - Приложение 7 Индикативен годишен разчет за 2019 г.

29.01.2019 - Приложение 6 Бюджет 2019 г. Капиталова програма

29.01.2019 - приложение 5 Справка численост към Бюджет 2019 г.

29.01.2019 - Приложение 4 Бюджет 2019 г. Разход местни дейности

29.01.2019 - Приложение 3 Бюджет 2019 г. Разход държавни дейности

29.01.2019 - Приложение 2 Бюджет 2019 Приход мест.дейности и дофинансиране

29.01.2019 - приложение 1.1 Бюджет 2019 г. Преходен остатък

29.01.2019 - Приложение 1 Бюджет 2019 г. приход държ.дейности

29.01.2019 - Бюджет 2019 г. разходи

29.01.2019 - Бюджет 2019 г. приходи

29.01.2019 - ДОКЛАД ПО ПРИЕМАНЕТО НА БЮДЖЕТ 2019 Г.

15.01.2019 - Месечни отчети към 31.12.2018

17.12.2018 - Месечни отчети към 30.11.2018 г.

12.11.2018 - Месечни отчети към 31.10.2018 г.

12.11.2018 - Актуализация Вътрешни правила за финансово управление и контрол при изп. и отчитане на проекти ОПРЧР

12.11.2018 - Наредба за избор на финансова или кредитна институция и финансов посредник на Община Дългопол

10.10.2018 - Инструкции за организационните процедури по извършване на инвентаризация

10.10.2018 - Заповед №979/10.10.2018 Актуализация счетоводна политика

29.10.2018 - Отчет за приходите и разходите 30.09.2018

29.10.2018 - Баланс към 30.09.2018 г.

24.10.2018 - Отчет за касовото изпълнение към 30.09.2018 г.

24.10.2018 - Тримесечен отчет към 30.09.2018

22.10.2018 - Месечни отчети към 30.09.2018 г.

09.10.2018 - Покана за обществено обсъждане на проект за поемане на общински дълг

17-09-2018 - Месечен отчет към 31.08.2018 г.

13.09.2018 - ТРИГОДИШНА ПРОГНОЗА 2019-2021 г. II етап

27-08-2018 - Бюджет за 2019г и бюджетна прогноза за 2020-2022г

27-08-2018 - Актуализация на СФУК

10.08.2018 - Месечни отчети към 31.07.2018 г.

20-07-2018 - тримечен отчет 30.06.2018

20-07-2018 - месечен отчет 30.06.2018

20-07-2018 - БАЛАНС КЪМ 30.06.2018

12-07-2018 - ДОКЛАД за изпълнението на бюджета на Община Дългопол, сметките за средства от ЕС, както и информация за основните показатели на контролираните от общината лица, съгласно ал.1, т.2 и 3 на чл. 137 от Закона за публичните финанси за периода 01.01.2017 г.- 31

10-07-18 - Обяснителна записка за прилагане на счетоводната политика през 2017 г.

10.07.2018 - Одитен доклад на сметна палата към годишен финансов отчет за 2017 г.

10.07.2018 - Обяснителна записка за касовото иизпълнение на бюджета към 31.12.2017 г.

10.07.2018 - Отчет за касовото изпълнение към 31.12.2017 г.

10.07.2018 - Отчет за приходите и разходите към 31.12.2017 г.

10.07.2018 - Баланс към 31.12.2017 г.

11.06.2018 - Месечни отчети към 31.05.2018 г.

08.05.2018 - Месечни отчети към 30.04.2018 г.

23.04.2018 - Тримесечен отчет към 31.03.2018

19.04.2018 - Месечни отчети към 31.03.2018 г.

19.03.2018 - Месечни отчети към 28.02.2018 г.

27.02.2018 - Бюджет 2018 г. по разпоредители

27.02.2018 - Тримесечен отчет към 31.12.2017 г. на Община Дългопол

27.02.2018 - Бюджет 2018 г.

27.02.2018 - ТРИГОДИШНА ПРОГНОЗА 2019-2021 г.

20.02.2018 - Месечни отчети към 31.01.2018 г.

01.02.2018 - Доклад Бюджет 2018

01-02-2018 - Доклад по приемането на бюджет 2018

01.02.2018 - Списък на второстепенните разпоредители 2018 г.

01.02.2018 - Протокол от общественото обсъждане на Бюджет 2018 г.

01.02.2018 - План график просрочени вземания 2018 г. приложение №10

01.02.2018 - План график просрочени задължения 2018 г. пр.№9

01.02.2018 - Прогноза нов дълг 2018 г. приложение №8

01.02.2018 - Индикативен разчет СЕС 2018 г. приложение № 7

01.02.2018 - План капиталова програма 2018 г.

01.02.2018 - Разпределение на преходния остатък пр.№6

01.02.2018 - Справка численост на персонала приложение №5

01.02.2018 - Бюджет 2018 г.разходи местни дейности

01.02.2018 - Бюджет 2018 г.разходи държавни дейности

01.02.2018 - Бюджет 2018 г.приходи местни дейности

01.02.2018 - Бюджет 2018 г приходи държавни дейности

01.02.2018 - БЮДЖЕТ РАЗХОДИ 2018 Г.

01.02.2018 - Бюджет приходи 2018 г.

26.01.2018 - Месечен отчет към 31.12.2017 г.

22.12.2017 - Актуализация на Счетоводната политика на община Дългопол

22.12.2017 - АКТУАЛИЗАЦИЯ НА АМОРТИЗАЦИОННА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

22,12,2017 - Покана за публично обсъждане на бюджет 2018

22.12.2017 - Проекто бюджет 2018 г. Презентация

22.12.2017 - Проекто бюджет 2018 г. капиталова програма

22.12.2017 - Проекто бюджет 2018 г. Разходи

22.12.2017 - Проекто бюджет 2018 г. приходи

22.12.2017 - Доклад към Проекто бюджет 2018 г.

12.12.2017 - Месечни отчети към 30.11.2017 г.

- Заверен отчет за касовото изп.на бюджета,чужди средства и СЕС

09.11.2017 - Месечни отчети към 31.10.2017 г.

27.10.2017 - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ 30.09.2017 г.

12.10.2017 - Месечни отчети към 30.09.2017г.

15,09,2017 - Тригодишна прогноза 2018-2020

12.09.2017 - Месечни отчети към 31.08.2017 г.

10.08.2017 - Месечен отчет към 31.07.2017 г.

08-08-2017 - Бюджетен календар

08-08-2017 - Заповеде за откриване на процедура

08-08-2017 - Заповед информационни карти

20.07.2017 - АМОРТИЗАЦИОННА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

13.07.2017 - Месечни отчети към 30.06.2017г.

13.06.2017 - Отчет по т.1.3. заверен към 31.12.2016г.

13.06.2017 - Приложения към Доклад по отчет 2016 г.

13.06.2017 - Месечни отчети към 31.05.2017г.

13.06.2017 - Заверен годишен отчет за средства от Национален фонд към 31.12.2016 г.

13.06.2017 - Заверен годишен отчет за изп. по сметки за чужди средства към 31.12.2016г.

13.06.2017 - Заверен годишен отчет РА към 31.12.2016

13.06.2017 - Заверен годишен отчет ДМП към 31.12.2016

13.06.2017 - Заверен годишен отчет ДЕС към 31.12.2016

13.06.2017 - заверен Баланс към 31.12.2016г.

13.06.2017 - Заверен годишен отчет Бюджет към 31.12.2016г.

13.06.2017 - Одитен доклад за Годишния финансов отчет към 31.12.2016 г.

13.06.2017 - Одитно становище за Годишния финансов отчет към 31.12.2016 г.

10.05.2017 - Месечен отчет към 30.04.2017 г.

28.04.2017 - Тримесечен отчет за средства от Национален фонд към 31.03.2017г.

28.04.2017 - Тримесечен отчет за изп. по сметки за чужди средства към 31.03.2017г.

28.04.2017 - Тримесечен отчет ДМП към 31.03.2017г.

28.04.2017 - Тримесечен отчет ДЕС към 31.03.2017г.

28.04.2017 - Тримесечен отчет РА към 31.03.2017г.

28.04.2017 - Тримесечен отчет Бюджет към 31.03.2017г.

20.07.2016 - Месечен отчет ДМП към 31.03.2017 г.

20.04.2017 - Месечен отчет ДЕС към 31.03.2017 г.

20.04.2017 - Месечен отчет РА към 31.03.2017 г.

20.04.2017 - Месечен отчет за средства от Национален фонд към 31.03.2017.

20.04.2017 - Месечен отчет за изп. по сметки за чужди средства към 31.03.2017г.

20.04.2017 - Месечен отчет Бюджет към 31.03.2017г.

15.03.2017 - Месечен отчет за средства от Национален фонд към 28.02.2017.

15.03.2017 - Месечен отчет ДМП към 28.02.2017 г.

15.03.2017 - Месечен отчет ДЕС към 28.02.2017 г.

15.03.2017 - Месечен отчет РА към 28.02.2017 г.

15.03.2017 - Месечен отчет за изп. по сметки за чужди средства към 28.02.2017г.

15.03.2017 - Месечен отчет Бюджет към 28.02.2017

01-03-2017 - Справка за числеността и средствата за рабона заплата за 2017г.-прил.5

01-03-2017 - Списък на разпоредителите с бюджет през 2017г.

01-03-2017 - Сборен бюджет на разходите за 2017г.-прил.2

01-03-2017 - Сборен бюджет на разходите за 2017г. по разпоредители-прил.12

01-03-2017 - Сборен бюджет на приходите за 2017г.-прил.1

01-03-2017 - Разпределение на преходния остатък от 2016г.-прил.6

01-03-2017 - Протокол от общественото обсъждане-прил.11

01-03-2017 - План-график за събиране на просрочените вземания през 2017г.-прил.8

01-03-2017 - План-график за обслужв. на просрочените задължения през 2017г.-прил.9

01-03-2017 - План на разходите по капиталовата програма за 2017г.

01-03-2017 - Индикативен разчет на сметките за средства от ЕС за 2017г.-прил.7

01-03-2017 - Бюджет за 2017г. на местните д-сти и тригодишна бюджетна прогноза-прил.4

01-03-2017 - Бюджет за 2017г. на държавни дейности-прил.3

16.02.2017 - Месечен отчет ДЕС към 31.01.2017 г.

16.02.2017 - Месечен отчет ДМП към 31.01.2017 г.

16.02.2017 - Месечен отчет РА към 31.01.2017 г.

16,02,2017 - Месечен отчет за средства от Национален фонд към 31.01.2017г.

16,02,2017 - Месечен отчет за изп. по сметки за чужди средства към 31.01.2017г.

16,02,2017 - Месечен отчет Бюджет към 31.01.2017

12.01.2017 - Месечен отчет РА към 31.12.2016

12.01.2017 - Месечен отчет за средства от Национален фонд към 31.12.2016г.

12.01.2017 - Месечен отчет Бюджет към 31.12.2016

12.01.2017 - Месечен отчет за изп. по сметки за чужди средства към 31.12.2016г.

14.12.2016 - Месечен отчет РА към 30.11.2016

14.12.2016 - Месечен отчет за средства от Национален фонд към 30.11.2016.

14.12.2016 - Месечен отчет за изп. по сметки за чужди средства към 30.11.2016г.

14.12.2016 - Месечен отчет Бюджет към 30.11.2016

15.11.2016 - Месечен отчет за средства от Национален фонд към 31.10.2016.

15.11.2016 - Месечен отчет РА към 31.10.2016

15.11.2016 - Месечен отчет Бюджет към 31.10.2016

15.11.2016 - Месечен отчет за изп. по сметки за чужди средства към 31.10.2016г.

19.10.2016 - Месечен отчет за средства от Национален фонд към 30.09.2016.

19.10.2016 - Месечен отчет РА към 30.09.2016

19.10.2016 - Месечен отчет за изп. по сметки за чужди средства към 30.09.2016г.

19.10.2016 - Месечен отчет Бюджет към 30.09.2016

15.09.2016 - Месечен отчет към 31.08.2016

15.09.2016 - Месечен отчет за средства от НФ към 31.08.2016

15.09.2016 - Месечен отчет РА към 31.08.2016

15.09.2016 - отчет за изп. по сметки за чужди лица към 31.08.2016

02-09-2016 - Бюджетен календар за съставяне на проектобюджет за 2017

02-09-2016 - Заповед №1011/30.08.2016 за определяне на дирекциите и отделите, които разработват информационни карти на услугите

02-09-2016 - Заповед №1010/30.08.2016 за откриване на процедура по съставяне на проект за общинския бюджет 2017 г.

05.08.2016 - Отчет за средства от РА към 31.07.2016.

05.08.2016 - Отчет за средства от Национален фонд към 31.07.2016.

05.08.2016 - Отчет за изп. по сметки за чужди средства към 31.07.2016

05.08.2016 - отчет бюджет към 31.07.2016г.

20.07.2016 - Отчет РА към 30.06.2016

20.07.2016 - Отчет за средства от Национален фонд към 30.06.2016.

20.07.2016 - Отчет за изп. по сметки за чужди средства към 30.06.2016

20.07.2016 - Отчет бюджет към 30.06.2016г.

06.07.2016 - Заверен годишен отчет ДМП към 31.12.2015

06.07.2016 - Заверен годишен отчет ДЕС към 31.12.2015

06.07.2016 - Заверен годишен отчет РА към 31.12.2015

06.07.2016 - Заверен годишен отчет за средства от Национален фонд към 31.12г.

06.07.2016 - Заверен годишен отчет за изп. по сметки за чужди средства към 31.12.2015г.

06.07.2016 - Заверен годишен отчет Бюджет към 31.12.2015г.

06.07.2016 - заверен Баланс към 31.12.2015г.

06.07.2016 - Обяснителна записка за прилаганата счетоводната политика

28-06-2016 - Одитно становище за заверка на годишния финансов отчет на община Дългопол за 2015 г.

14.06.2016 - Месечен отчет за средства от Национален фонд към 31.05.2016.

14.06.2016 - Месечен отчет РА към 31.05.2016

14.06.2016 - Месечен отчет за изп. по сметки за чужди средства към 31.05.2016г.

14.06.2016 - Месечен отчет Бюджет към 31.05.2016

12.05.2016 - Месечен отчет РА към 30.04.2016

12.05.2016 - Месечен отчет за средства от Национален фонд към 30.04.2016.

12.05.2016 - Месечен отчет Бюджет към 30.04.2016

12.05.2016 - Месечен отчет за изп. по сметки за чужди средства към 30.04.2016г.

18.04.2016 - Месечен отчет РА към 31.03.2016

18.04.2016 - Месечен отчет за изп. по сметки за чужди средства към 31.03.2016г.

18.04.2016 - Месечен отчет за средства от Национален фонд към 31.03.2016.

18.04.2016 - Месечен отчет Бюджет към 31.03.2016

11.02.2016 - Месечен отчет РА към 29.02.2016

11.02.2016 - Месечен отчет за изпл. по сметки за чужди средства към 29.02.2016

29.02.2016 - Месечен отчет за средства от НФ към 29.02.2016

11.02.2016 - Месечен отчет Бюджет към 29.02.2016

29.02.2016 - Бюджет 2016 г.

17.02.2016 - Месечен отчет РА към 31.01.2016

17.02.2016 - Месечен отчет за изп.по сметки за чужди средства към 31.01.2016

17.02.2016 - Месечен отчет за средства от НФ към 31.01.2016

17.02.2016 - Месечен отчет бюджет към 31.01.2016

08.02.2016 - Индикативен годишен разчет за средствата от ЕС

08.02.2016 - План за капиталовите разходи през 2016 г.

08.02.2016 - Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми за периода 2016-2018 г.

08.02.2016 - Справка за изпълнение на собствените приходи към 31.12.2015

08.02.2016 - Доклад на кмета Георги Георгиев относно Бюджет 2016 г.

08.02.2016 - Справка за разпределяне на преходния остатък от 2015 г.

08.02.2016 - Протокол от общественото обсъждане на Бюджет 2016 г.

08.02.2016 - Приет Бъджет на община Дългопол за 2016 г. Разходи

08.02.2016 - Приет Бюджет на община Дългопол за 2016 г. Приходи

25.01.2016 - Ново решение на ОбС за приемане на Бюджет за 2016 на община Дългопол

22.01.2016 - Проекто бюджет на община Дългопол за 2016 г. - разходи , внесен за разглеждане от ОбС

22.01.2016 - Проекто бюджет на община Дългопол за 2016 г. - Приходи , внесен за разглеждане от ОбС

22.01.2016 - План на капиталовите разходи по Капиталовата програма за 2016 г. на община Дългопол внесен за разглеждане от ОбС

22.01.2016 - Доклад на кмета Георги Георгиев относно бюджета на община Дългопол за 2016 г. внесен за разглеждане от ОбС

21.01.2016 - Месеч отчет за изп. по сметки за чужди средства към 31.12.2015 г.

21.01.2016 - Месечен отчет РА към 31.12.2015г.

21.01.2016 - Месечен отчет за средства от НФ към 31.12.2015г.

21.01.2016 - Месечен отчет Бюджет 31.12.2015

16.12.2015 - Месечен отчет за изп.по сметки за чужди средства към 30.11.2015г.

16.12.2015 - Месечен отчет за средства от НФ към 30.11.2015г.

16.12.2015 - Месечен отчет РА към 30.11.2015г.

16.12.2015 - Месечен отчет Бюджет 30.11.2015г.

27.11.2015 - Презентация проекто бюджет 2016 г.

27.11.2015 - План на капиталовите разходи по Капиталовата програма за 2016 г. на община Дългопол

27.11.2015 - Проекто бюджет на община Дългопол за 2016 г. - Разходи

27.11.2015 - Проекто бюджет на община Дългопол за 2016 г. - Приходи

27.11.2015 - Доклад на кмета Георги Георгиев относно проекто бюджет за 2016 г. на община Дългопол

23.11.2015 - заверен Баланс към 31.12.2014 г.

- Месечен отчет за средства от Разплащателна агенция към 31.10.2015г.

- Месечен отчет за средства от Национален фонд към 31.10.2015г.

- Месечен отчет за изп. по сметки за чужди средства към 31.10.2015г.

- Месечен отчет Бюджет към 31.10.2015г.

16.11.2015 - Одитно становище за Годишния финансов отчет към 31.12.2014 г.

12.11.2015 - Обсъждане на Проектобюджет 2016 г. и Бюджетна прогноза 2017 г. - 2019 г.

- Месечен отчет за средства от РА към 30.09.2015г.

- Месечен отчет за средства от Национален фонд към 30.09.2015г.

- Месечен отчет за изп. по сметки за чужди средства към 30.09.2015г.

- Месечен отчет Бюджет към 30.09.2015г.

- Вътрешен бюджетен календар за подготовка и развитие на проект за общински бюджет 2015 г.

- Заповед 627/03.08.2015 за определяне на дирекциите и отделите които разработват информационни карти на услугите

- Заповед 626/03.08.2015 за откриване на процедура по съставане на проект за общинския бюджет 2016г.

- Месечен отчет за изп. по сметки за чужди средства към 31.08.2015г.

- Месечен отчет за средства от Разплащателна агенция към 31.08.2015г.

- Месечен отчет за средства от Национален фонд към 31.08.2015г.

- Месечен отчет Бюджет към 31.08.2015г.

11.08.2015 - Месечен отчет за средства от РА към 31.07.2015г.

11.08.2015 - Месечен отчет за средства от Национален фонд към 31.07.2015г.

11.08.2015 - Месечен отчет за изп. по сметки за чужди средства към 31.07.2015г.

11.08.2015 - Месечен отчет Бюджет към 31.07.2015г.

16.07.2015 - Месечен отчет за средства от РА към 30.06.2015г.

16.07.2015 - Месечен отчет за средства от Национален фонд към 30.06.2015г.

16.07.2015 - Месечен отчет за изп. по сметки за чужди средства към 30.06.2015г.

16.07.2015 - Месечен отчет Бюджет към 30.06.2015г.

12.06.2015 - Месечен отчет за средства от РА към 31.05.2015г.

12.06.2015 - Месечен отчет за средства от Национален фонд към 31.05.2015г.

12.06.2015 - Месечен отчет за изп. по сметки за чужди средства към 31.05.2015г.

12.06.2015 - Месечен отчет Бюджет към 31.05.2015г.

13.05.2015 - Месечен отчет за изп.по сметки за чужди средства към 30.04.2015 г.

13.05.2015 - Месеч отчет за средства от РА към 30.04.2015 г.

13.05.2015 - Месечен отчет за средства от НФ към 30.04.2015 г.

13.05.2015 - Месечен отчет бюджет към 30.04.2015 г.

- Месечн отчет за изп. по сметки за чужди средства към 31.03.2015 г.

- Месечет отчет за средствата от РА към 31.03.2015 г.

- Месечен отчет за средствата от НФ към 31.03.2015 г.

- Месечен отчет бюджет към 31.03.2015 г.

16.03.2015 - Месечен отчет за изп.по сметки за чужди средства към 28.02.2015 г.

16.03.2015 - Месеч отчет за средства от РА към 28.02.2015 г.

16.03.2015 - Месечен отчет за средства от НФ към 28.02.2015 г.

16.03.2015 - Месечен отчет Бюджет към 28.02.2015 г.

18.02.2015 - Справка за нови задължения и поети ангажименти през 2015 г.

18.02.2015 - Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори за периода 2015-2017

18.02.2015 - План на капиталовите разходи по капиталовата програма за 2015 г.

18.02.2015 - Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС

18.02.2015 - Справка за средствата за заплати през 2015 г.

- Справка за разпределение на преходния остатък от 2014 г.

18.02.2015 - Бюджет на община Дългопол за 2015 г. - приходи

18.02.2015 - Бюджет на община Дългопол за 2015 г. - разходи

18.02.2015 - Доклад на кмета Маринка Иванова относно бюджета на община Дългопол за 2015 г.

17.02.2015 - Месечен отчет за изп. по сметки за чужди средства към 31.01.2015г.

17.02.2015 - Месечен отчет за средства от Разплащателна агенция към 31.01.2015г.

17.02.2015 - Месечен отчет за средства от Национален фонд към 31.01.2015г.

17.02.2015 - Месечен отчет Бюджет към 31.01.2015г.

22.01.2015 - Месечен отчет към 31.12.2014 г.

19.12.2014 - Обяснителна записка относно изготвянето на годишния финансов отчет на община Дългопол за 2013 г.

19.12.2014 - Баланс за 2013 г.

19.12.2014 - Одитен доклад към годишния финансов отчет на община Дългопол за 2013 г.

19.12.2014 - Одитно становище за заверка на годишния финансов отчет на община Дългопол за 2013 г.

19.12.2014 - Месечен отчет към 30.11.2014 г.

24-11-2014 - Публично обсъждане на проекто бюджет 2015г. - презентация

24-11-2014 - Проекто бюджет на община Дългопол за 2015г. - Приходи

24-11-2014 - Индикативен разчет за СЕС - 2015 год.

24-11-2014 - Проекто бюджет 2015 год. - разходи

21.11.2014 - Месечен отчет към 31.10.2014г.

22.10.2014 - Месечен отчет към 30.09.2014г.

26-09-2014 - Месечен отчет към 31.08.2014г.

01-08-2014 - Mесечен отчет към 31.07.2014г.

01-07-2014 - Mесечен отчет към 30.06.2014г.

27-08-2014 - Заповед №852/26-08-2014г. на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА във връзка със съставянето, обсъждането и приемането на бюджета на община Дългопол за 2015 г. и бюджетната прогноза за периода 2016-2018г.

27-08-2014 - Заповед №851/26-08-2014г. във връзка с чл. 44, ал.1, т.1 и т.8 от ЗМСМА и на основание чл.11, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отч

27-08-2014 - ОБЯВА - съгласно заповед №851/26-08-2014г. на кмета на община Дългопол и утвърден бюджетен календар

27-08-2014 - Вътрешен бюджетен календар за подготовка и развитие на проект за общинския бюджет през 2015 г.

19-02-2014 - Справка за разпределението на средствата от преходния остатък на 2013г. по функции и дейности по бщджета за 2014г.

19-02-2014 - План за капиталовите разходи по Капиталовата програма, по източници на финансиране за 2014г. на община Дългопол

19-02-2014 - Индикативен разчет за сметките за средства от ЕС на община Дългопол за 2014г.

19-02-2014 - Бюджет на община Дългопол за 2014г. - Разходи

19-02-2014 - Бюджет на община Дългопол за 2014г. - Приходи

Обяви, съобщения
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

До

Андрей Асенов  Иванов

Елиф Асан Юсуф

Радостина...
повече..


График на заседания на комисиите по чл. 37в от ЗСПЗЗ

График...
повече..


ОБЯВА

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72, АЛ. 4 ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА ПО СКЛЮЧВАНЕ...
повече..


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАПОЧНАЛО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

ДО
РАДКО АСЕНОВ ХРИСТОВ
С.ЦОНЕВО УЛ.ПЕТА  № 12

повече..
Електронни услуги


Интегриран социален офисЦАО
Център за административно обслужване

Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Деловодна справка


Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Справка за задължения


Електронен регистър

Приемни дни
Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®