Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРСКИ ФОНД - Земеделие и горски фонд

НАЧАЛОНачало

27-06-2019 - Заповед № 696/24.06.2019г. на Кмета на Община Дългопол за обявяване настъпването на "Восъчната зрялост" на посевите от основни есенни култури

18-06-2019 - Третиране на царeвица от 17.06.2019г. до 23.06.2019г. от ФИШ ГРУП ЕООД

28-05-2019 - Третиране на пшеница от САВА АГРО ООД в интервала от 30.05.2019г. до 31.05.2019г.

20-05-2019 - Третиране на терена около стълбовете от БДЖ от 20.05. до 03.06.2019г.

17-05-2019 - Третиране на терена около стълбовете от БДЖ

16-05-2019 - Третиране на ЖП линия от БДЖ

16-05-2019 - Заповед № РД 19-04-1/08.05.2019г. на Директора на ОД "Земеделие" Варна за определяне на пожароопасен сезон 2019г.

14-05-2019 - Третиране на площи със слънчоглед от 16.05 до 21.05.2019г. от ФИШ ГРУП ЕООД

13-05-2019 - Третиране на площи със слънчоглед от 13.05 до 15.05.2019г. от ДРАЖЕВИ АГРО ЕООД

10-05-2019 - Третиране на площи с пшеница от 12.05 до 14.05.2019г. от ФИШ ГРУП ЕООД

10-05-2019 - Третиране на площи с пшеница от 11.05 до 13.05.2019г. от САВА АГРО ООД

03-05-2019 - уведимително писмо за предстоящо третиране на сервитута по ЖП линия Провадия-Синдел-Завет-Люляково-Дъскотна-Трънак-Хитрино-Плиска-Шумен-Мътница_Мадара

03-05-2019 - уведимително писмо за предстоящо третиране на сервитута по ЖП линия Величково-Дългопол-Комунари

03-05-2019 - План-график за третиране на площите на железопътната инфраструктура

17-04-2019 - Протокол № 32/12.04.2019г. за разпределяне на пасища, собственост на Община Дългопол, за индивидуално ползване в землището на с. Боряна

17-04-2019 - Протокол № 31/12.04.2019г. за разпределяне на пасища, собственост на Община Дългопол, за индивидуално ползване в землището на с. Лопушна

15-04-2019 - Уведомително писмо за предстоящо третиране на площи, засети с пшеница от ФИШ ГРУП ЕООД

08-04-2019 - Заповед на Областен управител за обявяване на пожароопасен сезон в горските територии за 2019г.

25-03-2019 - Съобщение относно снабдяване с дърва за огрев

20-03-2019 - Уведомление от ТП ДГС Цонево относно снабдяване с дърва за огрев

15-03-2019 - Правила за ползване на общински пасища

07-03-2019 - Годишен отчет съгласно чл. 12 от Закона за енергийната ефективност за 2018г.

05-03-2019 - Заповед № 172/05.03.2019г. за забрана достъпа до пасища от ОПФ и места за водопой на животни, които не са идентифицирани и на които не са извършвани мерките от Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите

05-03-2019 - Заповед № 165/28.02.2019г. за определяне на отдели от ДГТ и ОГТ, в които се забранява паша на селскостопански животни през 2019г.

04-02-2019 - Съобщение пчелари 2019г.

04-02-2019 - Съобщение пасища 2019г.

04-02-2019 - Списък имоти с НТП "ПМЛ" за отдаване под наем за индивидуално ползване 2019г.

22-01-2019 - Заповед № 53/22.01.2019г. за изменение на приложение № 1 от Заповед № 1187/06.12.2018г.

07-12-2018 - Заповед №1187/06-12-2018 г. за предоставяне под наем на полски пътища за стоп. 2018/2019 г.

10-09-2018 - ПОКАНА за обществено обсъждане, разглеждане и приемане на горскостопански план за горските територии собственост на община Дългопол

19-07-2018 - Заповед № 737/19.07.2018г. за предприемане на мерки за недопускане възникване и разпространение на заболяването "Африканска чума по свинете"

27-06-2018 - Заповед № 668/27.06.2018г. за обявяване настъпването на "восъчната зрялост" на посевите от основни есенни култури

04-05-2018 - Протокол № 60/27.04.2018г. за разпределяне на имоти с НТП "ПМЛ" за индивидуално ползване з-те с. Цонево

04-05-2018 - Протокол № 59/27.04.2018г. за разпределяне на имоти с НТП "ПМЛ" за индивидуално ползване з-те с. Сава

04-05-2018 - Протокол № 58/27.04.2018г. за разпределяне на имоти с НТП "ПМЛ" за индивидуално ползване з-те с. Дебелец

27-02-2018 - Заповед за забрана на паша в горски територии, държавна и общинска собственост, за 2018г.

26-02-2018 - Съобщение за отдаване под наем на пасища през 2018г.

21-02-2018 - Списък имоти с НТП "ПМЛ", собственост на Община Дългопол, за отдаване под наем за индивидуално ползване

17-01-2018 - Заповеди за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2017/2018г.

08-01-2018 - Заповед № 22 от 08.01.2018г. на Кмета на Община Дългопол

11-12-2017 - Заповед № 1376/11.12.2017г. на Кмета на Община Дългопол относно отдаване под наем на полски пътища за стопанската 2017/2018г.

07-11-2017 - Заповед 1265/07.11.2017г. за предприемане на мерки срещу "Птичи грип"

08-08-2017 - информация за предстоящ ремонт от 08.08.2017г. до 11.08.2017г. включително на ЖП прелез, находящ се вгр. Дългопол

04-08-2017 - Обява на основание чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ

17-07-2017 - Съобщение на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите във връзка с инициатива на СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ "КАМЧИЙСКА ДОЛИНА" относно обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури

26-06-2017 - Заповед № 554/23.06.2017г. на Кмета на Община Дългопол за обявяване настъпването на "восъчната зрялост" на посевите от основни есенни култури

21-03-2017 - Протоколи за разпределение на пасища, собственост на Община Дългопол, за индивидуално ползване

28-02-2017 - Списък на свободните пасища и мери, собственост на Община Дългопол, за отдаване за индивидуално плзване под наем 2017г.

20-02-2017 - Заповед за забрана на паша в горски територии 2017г.

12-01-2017 - Заповед "Птичи грип" 2017г.

23-12-2016 - Имоти, част от Решения на ОбС Дългопол с номера №№ 12-5/25.08.2016г. и 17-9/28.11.2016г., които изцяло или частично попадат в специализираният слой по Наредба № 2/17.02.2015г.

16-12-2016 - Заповед № 1434/16.12.2016г. на Кмета на Община Дългопол

12-12-2016 - Заповед № 1375/12.12.2016г. на Кмета на Община Дългопол за предоставяне под наем на имоти полски-пътища за стопанската 2016/2017г.

05-12-2016 - Заповед за отмяна на процедура за отдаване под аренда на земеделски имоти

02-12-2016 - Процедура за отдаване под аренда на земеделски имоти

01-11-2016 - Заповеди за разпределение на масиви за стопанската 2016-2017г.

29-08-2016 - Необработваеми земеделски имоти, собственост на Община Дългопол

27-06-2016 - Заповед на Директора на ОД "Земеделие" гр. Варна за обявяване настъпването на пожароопасен сезон 2016г.

22-06-2016 - Заповед за обявяване настъпването на "восъчната зрялост" на посевите от основни есенни култури в землищата на Община Дългопол

11-03-2016 - Заповед за забрана на паша в горски територии 2016г.

12-11-2015 - Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр. Варна за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи в землищата на Община Дългопол за стопанската 2015-2016г.

12-11-2015 - Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр. Варна за определяне на включени в масиви за ползване на земеделски земи полски пътища и канали за стопанската 2015-2016г.

02-11-2015 - Протокол за разпределение на пасища землище с. Лопушна

02-11-2015 - Протокол за разпределение на пасища землище гр. Дългопол и землище с. Сава

02-11-2015 - Протокол за разпределение на пасища землище с. Медовец

07-05-2015 - Протоколи за разпределeние на имоти - пасища, мери, ливади, собственост на Община Дългопол за индивидуално ползване

12-03-2015 - Заповед ваксинация "Син език"

Обяви, съобщения
Заповед №708/ 01.07.2019 г. на кмета на община Дългопол

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление...
повече..


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с постъпило предписание от Областна дирекция по безопасност...
повече..


ОБЯВА

Станислав Станев – ликвидатор на "Земи и гори - Дългопол" ЕООД,...
повече..


ЗАПОВЕД

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ОБЛАСТНА...
повече..

Приемни дни

Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.ЦИУГ
Център за информация и услуги на граждани Работно време
понеделник - петък
8:00 - 17:00

Деловодна справка

Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 - 17:00

Справка за задължения


Електронен регистър
Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®