Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРСКИ ФОНД - Земеделие и горски фонд

НАЧАЛОНачало

02-07-2019 - Заповед № РД 05-87/23.08.2019г. на Директора на РДГ ВАРНА (АЧС)

02-09-2019 - Заповед № РД 11-1741/21.08.2019г. на Директора на БАБХ (АЧС)

05-08-2019 - Обява - график на заседанията на комисиите по землища

30-07-2019 - Заповед на Областен управител за Африканска чума по свинете

27-06-2019 - Заповед № 696/24.06.2019г. на Кмета на Община Дългопол за обявяване настъпването на "Восъчната зрялост" на посевите от основни есенни култури

18-06-2019 - Третиране на царeвица от 17.06.2019г. до 23.06.2019г. от ФИШ ГРУП ЕООД

28-05-2019 - Третиране на пшеница от САВА АГРО ООД в интервала от 30.05.2019г. до 31.05.2019г.

20-05-2019 - Третиране на терена около стълбовете от БДЖ от 20.05. до 03.06.2019г.

17-05-2019 - Третиране на терена около стълбовете от БДЖ

16-05-2019 - Третиране на ЖП линия от БДЖ

16-05-2019 - Заповед № РД 19-04-1/08.05.2019г. на Директора на ОД "Земеделие" Варна за определяне на пожароопасен сезон 2019г.

14-05-2019 - Третиране на площи със слънчоглед от 16.05 до 21.05.2019г. от ФИШ ГРУП ЕООД

13-05-2019 - Третиране на площи със слънчоглед от 13.05 до 15.05.2019г. от ДРАЖЕВИ АГРО ЕООД

10-05-2019 - Третиране на площи с пшеница от 12.05 до 14.05.2019г. от ФИШ ГРУП ЕООД

10-05-2019 - Третиране на площи с пшеница от 11.05 до 13.05.2019г. от САВА АГРО ООД

03-05-2019 - уведимително писмо за предстоящо третиране на сервитута по ЖП линия Провадия-Синдел-Завет-Люляково-Дъскотна-Трънак-Хитрино-Плиска-Шумен-Мътница_Мадара

03-05-2019 - уведимително писмо за предстоящо третиране на сервитута по ЖП линия Величково-Дългопол-Комунари

03-05-2019 - План-график за третиране на площите на железопътната инфраструктура

17-04-2019 - Протокол № 32/12.04.2019г. за разпределяне на пасища, собственост на Община Дългопол, за индивидуално ползване в землището на с. Боряна

17-04-2019 - Протокол № 31/12.04.2019г. за разпределяне на пасища, собственост на Община Дългопол, за индивидуално ползване в землището на с. Лопушна

15-04-2019 - Уведомително писмо за предстоящо третиране на площи, засети с пшеница от ФИШ ГРУП ЕООД

08-04-2019 - Заповед на Областен управител за обявяване на пожароопасен сезон в горските територии за 2019г.

25-03-2019 - Съобщение относно снабдяване с дърва за огрев

20-03-2019 - Уведомление от ТП ДГС Цонево относно снабдяване с дърва за огрев

15-03-2019 - Правила за ползване на общински пасища

07-03-2019 - Годишен отчет съгласно чл. 12 от Закона за енергийната ефективност за 2018г.

05-03-2019 - Заповед № 172/05.03.2019г. за забрана достъпа до пасища от ОПФ и места за водопой на животни, които не са идентифицирани и на които не са извършвани мерките от Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите

05-03-2019 - Заповед № 165/28.02.2019г. за определяне на отдели от ДГТ и ОГТ, в които се забранява паша на селскостопански животни през 2019г.

04-02-2019 - Съобщение пчелари 2019г.

04-02-2019 - Съобщение пасища 2019г.

04-02-2019 - Списък имоти с НТП "ПМЛ" за отдаване под наем за индивидуално ползване 2019г.

22-01-2019 - Заповед № 53/22.01.2019г. за изменение на приложение № 1 от Заповед № 1187/06.12.2018г.

07-12-2018 - Заповед №1187/06-12-2018 г. за предоставяне под наем на полски пътища за стоп. 2018/2019 г.

10-09-2018 - ПОКАНА за обществено обсъждане, разглеждане и приемане на горскостопански план за горските територии собственост на община Дългопол

19-07-2018 - Заповед № 737/19.07.2018г. за предприемане на мерки за недопускане възникване и разпространение на заболяването "Африканска чума по свинете"

27-06-2018 - Заповед № 668/27.06.2018г. за обявяване настъпването на "восъчната зрялост" на посевите от основни есенни култури

04-05-2018 - Протокол № 60/27.04.2018г. за разпределяне на имоти с НТП "ПМЛ" за индивидуално ползване з-те с. Цонево

04-05-2018 - Протокол № 59/27.04.2018г. за разпределяне на имоти с НТП "ПМЛ" за индивидуално ползване з-те с. Сава

04-05-2018 - Протокол № 58/27.04.2018г. за разпределяне на имоти с НТП "ПМЛ" за индивидуално ползване з-те с. Дебелец

27-02-2018 - Заповед за забрана на паша в горски територии, държавна и общинска собственост, за 2018г.

26-02-2018 - Съобщение за отдаване под наем на пасища през 2018г.

21-02-2018 - Списък имоти с НТП "ПМЛ", собственост на Община Дългопол, за отдаване под наем за индивидуално ползване

17-01-2018 - Заповеди за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2017/2018г.

08-01-2018 - Заповед № 22 от 08.01.2018г. на Кмета на Община Дългопол

11-12-2017 - Заповед № 1376/11.12.2017г. на Кмета на Община Дългопол относно отдаване под наем на полски пътища за стопанската 2017/2018г.

07-11-2017 - Заповед 1265/07.11.2017г. за предприемане на мерки срещу "Птичи грип"

08-08-2017 - информация за предстоящ ремонт от 08.08.2017г. до 11.08.2017г. включително на ЖП прелез, находящ се вгр. Дългопол

04-08-2017 - Обява на основание чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ

17-07-2017 - Съобщение на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите във връзка с инициатива на СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ "КАМЧИЙСКА ДОЛИНА" относно обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури

26-06-2017 - Заповед № 554/23.06.2017г. на Кмета на Община Дългопол за обявяване настъпването на "восъчната зрялост" на посевите от основни есенни култури

21-03-2017 - Протоколи за разпределение на пасища, собственост на Община Дългопол, за индивидуално ползване

28-02-2017 - Списък на свободните пасища и мери, собственост на Община Дългопол, за отдаване за индивидуално плзване под наем 2017г.

20-02-2017 - Заповед за забрана на паша в горски територии 2017г.

12-01-2017 - Заповед "Птичи грип" 2017г.

23-12-2016 - Имоти, част от Решения на ОбС Дългопол с номера №№ 12-5/25.08.2016г. и 17-9/28.11.2016г., които изцяло или частично попадат в специализираният слой по Наредба № 2/17.02.2015г.

16-12-2016 - Заповед № 1434/16.12.2016г. на Кмета на Община Дългопол

12-12-2016 - Заповед № 1375/12.12.2016г. на Кмета на Община Дългопол за предоставяне под наем на имоти полски-пътища за стопанската 2016/2017г.

05-12-2016 - Заповед за отмяна на процедура за отдаване под аренда на земеделски имоти

02-12-2016 - Процедура за отдаване под аренда на земеделски имоти

01-11-2016 - Заповеди за разпределение на масиви за стопанската 2016-2017г.

29-08-2016 - Необработваеми земеделски имоти, собственост на Община Дългопол

27-06-2016 - Заповед на Директора на ОД "Земеделие" гр. Варна за обявяване настъпването на пожароопасен сезон 2016г.

22-06-2016 - Заповед за обявяване настъпването на "восъчната зрялост" на посевите от основни есенни култури в землищата на Община Дългопол

11-03-2016 - Заповед за забрана на паша в горски територии 2016г.

12-11-2015 - Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр. Варна за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи в землищата на Община Дългопол за стопанската 2015-2016г.

12-11-2015 - Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр. Варна за определяне на включени в масиви за ползване на земеделски земи полски пътища и канали за стопанската 2015-2016г.

02-11-2015 - Протокол за разпределение на пасища землище с. Лопушна

02-11-2015 - Протокол за разпределение на пасища землище гр. Дългопол и землище с. Сава

02-11-2015 - Протокол за разпределение на пасища землище с. Медовец

07-05-2015 - Протоколи за разпределeние на имоти - пасища, мери, ливади, собственост на Община Дългопол за индивидуално ползване

12-03-2015 - Заповед ваксинация "Син език"

Обяви, съобщения
Обява за откриване на бюджетна процедура

Обява за откриване на бюджетна процедура 2020


повече..

Обява за прием на документи

         Във връзка с изпълнение на проект „С грижа за...
повече..


ОБЯВА

Заседание на комисиите по чл. 37в


повече..

ОБЯВА

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ...
повече..

Приемни дни

Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.ЦИУГ
Център за информация и услуги на граждани Работно време
понеделник - петък
8:00 - 17:00

Деловодна справка

Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 - 17:00

Справка за задължения


Електронен регистър
Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®