Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРСКИ ФОНД - Земеделие и горски фонд

НАЧАЛОНачало

11-07-2022 - уведомление изх. № 9400-1628/02.06.2022г. и Заповед № 399/30.05.2022г. до г-н Добрев, публикувани на 11.07.2022г.

10-06-2022 - писмо изх. № 9400-1632/02.06.2022г. и Заповед № 398/30.05.2022г. до г-жа Ангелова, публикувани на 10.06.2022г.

05-05-2022 - Протоколи за разпределяне на общински поземлени имоти с НТП "Пасище" за индивидуално ползване, публикувани на 05.05.2022г.

15-03-2022 - Заповед № 176/15.03.2022г. на Кмета на Община Дългопол относно предоставяне под наем на полски пътища за стоп. 2021/2022г.

07-03-2022 - писмо до г-жа Ангелова, публикувано на 07.03.2022г.

07-03-2022 - писмо до г-жа Ангелова, публикувано на 07.03.2022г.

07-03-2022 - писмо до г-н Добрев, публикувано на 07.03.2022г.

07-03-2022 - писмо до г-жа Лазарова, публикувано на 07.03.2022г.

18-02-2022 - Заповед № 103/17.02.2022г. на Кмета на Община Дългопол за определяне на отдели от ОГТ и ДГТ, забранени за паша на селскостопански животни през каледарната 2022г.

10-02-2022 - писмо до г-жа Йорданова, публикувано на 10.02.2022г.

03-02-2022 - Информация за землищата и отделите, в които е планирано провеждането на горскостопански мероприятия през 2022г. на територията на ТП ДГС "Цонево"

03-02-2022 - Съобщение_пасища_2022

03-02-2022 - Списък на поземлени имоти - пасища за предоставяне под наем за индивидуално ползване през 2022г.

08-07-2021 - Заповед № 608/29.06.2021г. на Кмета на Община Дългопол за обявяване настъпването на восъчната зрялост на основните есвнни култури и определяне на противопожарни мерки при провеждане на жътвата

28-06-2021 - Писмо до г-н Славов, публикувано на 28.06.2021г.

23-06-2021 - Писмо до г-н Славов, публикувано на 23.06.2021г.

14-06-2021 - Писмо до управителя на ВЕГА 2020 ЕООД, публикувано от 14.06.2021г.

14-06-2021 - писмо до г-н Неделчев, публикувано на 14.06.2021г.

19-05-2021 - План график за третиране с КЛИНИК 36 СЛ на елементите на железопътната инфраструктура, публикуван на 19.05.2021г.

12-05-2021 - План график за обезтревяване на площи между пероните на ЖП гари (за община Дългопол на дати 28.05, 15.06, 26.08 и 23.09 2021г.), публикуван на 12.05.2021г.

07-05-2021 - План график за обезтревяване на железопътната инфраструктура в района на Железопътна секция Шумен за 2021г. (дати за Община Дългопол - от 18.05.2021г. до 20.05.2021г.), публикуван на 07.05.2021г.

28-04-2021 - Правила за ползване на имоти с НТП "ПМЛ" - общинска собственост, приети с Решение № 22-5/23.03.2021г. на Общински съвет Дългопол

28-04-2021 - Протоколи за разпределяне на имоти с НТП "ПМЛ" - общинска собственост за индивидуално ползване, публикувани на 28.04.2021г.

07-04-2021 - Третиране на тревни площи срещу кърлежи на 10.04.2021г. от Община Дългопол

29-03-2021 - Третиране на тревни площи срещу кърлежи на 07.04.2021г. от Община Дългопол в гр. Дългопол

29-03-2021 - Третиране на тревни площи срещу кърлежи на 08.04.2021г. от Община Дългопол в с. Арковна и с. Партизани

29-03-2021 - Третиране на тревни площи срещу кърлежи на 06.04.2021г. от Община Дългопол в с. Боряна и с. Камен дял

29-03-2021 - Третиране на тревни площи срещу кърлежи на 06.04.2021г. от Община Дългопол в с. Аспарухово и с. Комунари

29-03-2021 - Третиране на тревни площи срещу кърлежи на 05.04.2021г. от Община Дългопол в с. Сава, с. Цонево и с. Величково

29-03-2021 - Третиране на тревни площи срещу кърлежи на 09.04.2021г. от Община Дългопол в с. Медовец и с. Поляците

08-03-2021 - писмо до г-н Мехмед, публикувано на 08.03.2021г.

24-02-2021 - писмо до ЕТ БГ АГРО-АРАМ КАИКЧИЯН_з-те с. Поляците, публикувано на 24.02.2021г.

24-02-2021 - писмо до САУТУЕЙ ШИШИНГ ЕООД_з-те гр. Дългопол, публикувано на 24.02.2021г.

24-02-2021 - писмо до ПАНТЕКС АГРО ЕООД_з-те с. Поляците, публикувано на 24.02.2021г.

24-02-2021 - писмо до ПАНТЕКС АГРО ЕООД_з-те гр. Дългопол, публикувано на 24.02.2021г.

24-02-2021 - писмо до г-жа Ангелова_з-те гр. Дългопол, публикувано на 24.02.2021г.

24-02-2021 - писмо до г-жа Ангелова_з-те с. Поляците, публикувано на 24.02.2021г.

22-02-2021 - Заповед № 143/19.02.2021г. на Кмета на Община Дългопол за определяне на отдели от ОГТ и ДГТ, забранени за паша на селскостопански животни през каледарната 2021г.

17-02-2021 - Информация за землищата и отделите, в които е планирано провеждането на горскостопански мероприятия през 2021г. на територията на ТП ДГС "Цонево"

16-02-2021 - Съобщение_пасища_2021

16-02-2021 - Списък на поземлени имоти - пасища за предоставяне под наем за индивидуално ползване през 2021г.

05-01-2021 - Заповед № 1118/30.12.2020г. на Кмета на Община Дългопол за определяне на мерки за недопускане проникването на заболяването "Инфлуенца по птиците"

04-01-2021 - Заповед № 2/04.01.2020г. на И.Д Кмет на Община Дългопол за определяне на площи, обхванати от пространствена изолация, находящи се в з-те гр. Дългопол

04-01-2021 - Заповед № 1/04.01.2020г. на И.Д Кмет на Община Дългопол за определяне на площи, обхванати от пространствена изолация, находящи се в з-те с. Поляците

10-12-2020 - Заповед № 1051/10.12.2020г. на Кмета на Община Дългопол за предоставяне под наем на полски пътища за стоп. 2020/2021г.

14-08-2020 - Съобщение от ОДБХ Варна относно вредна дейност на гъсеници и начини на борба срещу тях

30-06-2020 - Заповед № 496/29.06.2020г. на Кмета на Община Дългопол за обявяване настъпването на "восъчната зрялост" на посевите от есенни култури и определяне на противопожарни мерки 2020г.

15-06-2020 - Заповед на Директора на ОД "Земеделие" Варна за обявяване на пожароопасен сезон, считано от 05.06.2020г.

19-05-2020 - Третиране на площи със слънчоглед от 22.05.2020г. до 25.05.2020г. от СД МИХАЛЕВИ-61 и СИЕ

14-05-2020 - Третиране на площи с царевица от 18.05.2020г. до 20.05.2020г. от СД МИХАЛЕВИ-61 и СИЕ

14-05-2020 - Третиране на площи с пшеница на 20.05.2020г. от СД МИХАЛЕВИ-61 и СИЕ

12-05-2020 - Третиране на площи с царевица от 17.05.2020г. до 20.05.2020г. от ДРАЖЕВИ АГРО ЕООД

12-05-2020 - Третиране на площи с пшеница и ечемик от 15.05.2020г. до 16.05.2020г. от ДРАЖЕВИ АГРО ЕООД

12-05-2020 - Третиране на площи с пшеница от 16.05.2020г. до 18.05.2020г. от ПАНТЕКС АГРО ЕООД

05-05-2020 - Списък имоти с НТП "ПМЛ" за отдаване под наем за индивидуално ползване 2020г.

29-04-2020 - Противопожарни мерки_2020г.

29-04-2020 - Протокол № 51/29.04.2020г. за разпределяне на пасища, собственост на Община Дългопол, за индивидуално ползване в землищата на с. Камен дял, с. Комунари и с. Партизани

29-04-2020 - Протокол № 50/29.04.2020г. за разпределяне на пасища, собственост на Община Дългопол, за индивидуално ползване в землището на с. Лопушна

29-04-2020 - Протокол № 49/29.04.2020г. за разпределяне на пасища, собственост на Община Дългопол, за индивидуално ползване в землището на с. Боряна

24-04-2020 - Правила за ползване на общински пасища_2020

15-04-2020 - Указания за клане на агнета във ферма

31-03-2020 - Заповед на Областен управител за обявяване на пожароопасен сезон в горските територии за 2020г.

31-03-2020 - Третиране на площи с пшеница и ечемик от 03.04.2020г. до 04.04.2020г. от ДРАЖЕВИ АГРО ЕООД

20-03-2020 - Отлагане на годишните технически прегледи на земеделска и горска техника до 13.04.2020г.

19-03-2020 - Третиране на площи с пшеница от 25.03.2020г. до 27.03.2020г. от ПАНТЕКС АГРО ЕООД

06.03.2020 г. - Третиране на площи с пшеница от 06.03. до 08.03.2020 г. от "ФИШ ГРУП" ЕООД

26-02-2020 - Заповед № 146/25.02.2020г. за определяне на отдели от ДГТ и ОГТ, в които се забранява паша на селскостопански животни през 2020г.

17-02-2020 - Информация за планираните от ТП ДГС Цонево дейности в отдели от ДГТ през 2020г.

17-02-2020 - Съобщение относно снабдяване с дърва за огрев 2020г.

12-02-2020 - Заповед № 108/11.02.2020г. на Кмета на Община Дългопол за предприемане на мерки за недопускане проникването на болестта "Инфлуенца по птиците" на територията на Община Дългопол

12-02-2020 - Заповед № РД 11-364/04.02.2020г. на Изпълнителния директор на БАБХ за обявяване на първично възникнало огнище на "АФРИКАНСКА ЧУМА" в з-те с. Дебелец, общ. Дългопол

13-12-2019 - Заповед № 1350/13.12.2019г. на Кмета на Община Дългопол за предоставяне под наем на полски пътища за стоп. 2019/2020г.

12-11-2019 - Третиране на площи с пшеница от 19.11 до 24.11.2019г. от КАМЧИЯ ВАЛИ ЕООД

02-07-2019 - Заповед № РД 05-87/23.08.2019г. на Директора на РДГ ВАРНА (АЧС)

02-09-2019 - Заповед № РД 11-1741/21.08.2019г. на Директора на БАБХ (АЧС)

05-08-2019 - Обява - график на заседанията на комисиите по землища

30-07-2019 - Заповед на Областен управител за Африканска чума по свинете

27-06-2019 - Заповед № 696/24.06.2019г. на Кмета на Община Дългопол за обявяване настъпването на "Восъчната зрялост" на посевите от основни есенни култури

18-06-2019 - Третиране на царeвица от 17.06.2019г. до 23.06.2019г. от ФИШ ГРУП ЕООД

28-05-2019 - Третиране на пшеница от САВА АГРО ООД в интервала от 30.05.2019г. до 31.05.2019г.

20-05-2019 - Третиране на терена около стълбовете от БДЖ от 20.05. до 03.06.2019г.

17-05-2019 - Третиране на терена около стълбовете от БДЖ

16-05-2019 - Третиране на ЖП линия от БДЖ

16-05-2019 - Заповед № РД 19-04-1/08.05.2019г. на Директора на ОД "Земеделие" Варна за определяне на пожароопасен сезон 2019г.

14-05-2019 - Третиране на площи със слънчоглед от 16.05 до 21.05.2019г. от ФИШ ГРУП ЕООД

13-05-2019 - Третиране на площи със слънчоглед от 13.05 до 15.05.2019г. от ДРАЖЕВИ АГРО ЕООД

10-05-2019 - Третиране на площи с пшеница от 12.05 до 14.05.2019г. от ФИШ ГРУП ЕООД

10-05-2019 - Третиране на площи с пшеница от 11.05 до 13.05.2019г. от САВА АГРО ООД

03-05-2019 - уведимително писмо за предстоящо третиране на сервитута по ЖП линия Провадия-Синдел-Завет-Люляково-Дъскотна-Трънак-Хитрино-Плиска-Шумен-Мътница_Мадара

03-05-2019 - уведимително писмо за предстоящо третиране на сервитута по ЖП линия Величково-Дългопол-Комунари

03-05-2019 - План-график за третиране на площите на железопътната инфраструктура

17-04-2019 - Протокол № 32/12.04.2019г. за разпределяне на пасища, собственост на Община Дългопол, за индивидуално ползване в землището на с. Боряна

17-04-2019 - Протокол № 31/12.04.2019г. за разпределяне на пасища, собственост на Община Дългопол, за индивидуално ползване в землището на с. Лопушна

15-04-2019 - Уведомително писмо за предстоящо третиране на площи, засети с пшеница от ФИШ ГРУП ЕООД

08-04-2019 - Заповед на Областен управител за обявяване на пожароопасен сезон в горските територии за 2019г.

25-03-2019 - Съобщение относно снабдяване с дърва за огрев

20-03-2019 - Уведомление от ТП ДГС Цонево относно снабдяване с дърва за огрев

07-03-2019 - Годишен отчет съгласно чл. 12 от Закона за енергийната ефективност за 2018г.

05-03-2019 - Заповед № 172/05.03.2019г. за забрана достъпа до пасища от ОПФ и места за водопой на животни, които не са идентифицирани и на които не са извършвани мерките от Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите

05-03-2019 - Заповед № 165/28.02.2019г. за определяне на отдели от ДГТ и ОГТ, в които се забранява паша на селскостопански животни през 2019г.

04-02-2019 - Съобщение пчелари 2019г.

04-02-2019 - Съобщение пасища 2019г.

04-02-2019 - Списък имоти с НТП "ПМЛ" за отдаване под наем за индивидуално ползване 2019г.

22-01-2019 - Заповед № 53/22.01.2019г. за изменение на приложение № 1 от Заповед № 1187/06.12.2018г.

07-12-2018 - Заповед №1187/06-12-2018 г. за предоставяне под наем на полски пътища за стоп. 2018/2019 г.

10-09-2018 - ПОКАНА за обществено обсъждане, разглеждане и приемане на горскостопански план за горските територии собственост на община Дългопол

19-07-2018 - Заповед № 737/19.07.2018г. за предприемане на мерки за недопускане възникване и разпространение на заболяването "Африканска чума по свинете"

27-06-2018 - Заповед № 668/27.06.2018г. за обявяване настъпването на "восъчната зрялост" на посевите от основни есенни култури

04-05-2018 - Протокол № 60/27.04.2018г. за разпределяне на имоти с НТП "ПМЛ" за индивидуално ползване з-те с. Цонево

04-05-2018 - Протокол № 59/27.04.2018г. за разпределяне на имоти с НТП "ПМЛ" за индивидуално ползване з-те с. Сава

04-05-2018 - Протокол № 58/27.04.2018г. за разпределяне на имоти с НТП "ПМЛ" за индивидуално ползване з-те с. Дебелец

27-02-2018 - Заповед за забрана на паша в горски територии, държавна и общинска собственост, за 2018г.

26-02-2018 - Съобщение за отдаване под наем на пасища през 2018г.

21-02-2018 - Списък имоти с НТП "ПМЛ", собственост на Община Дългопол, за отдаване под наем за индивидуално ползване

17-01-2018 - Заповеди за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2017/2018г.

08-01-2018 - Заповед № 22 от 08.01.2018г. на Кмета на Община Дългопол

11-12-2017 - Заповед № 1376/11.12.2017г. на Кмета на Община Дългопол относно отдаване под наем на полски пътища за стопанската 2017/2018г.

07-11-2017 - Заповед 1265/07.11.2017г. за предприемане на мерки срещу "Птичи грип"

08-08-2017 - информация за предстоящ ремонт от 08.08.2017г. до 11.08.2017г. включително на ЖП прелез, находящ се вгр. Дългопол

04-08-2017 - Обява на основание чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ

17-07-2017 - Съобщение на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите във връзка с инициатива на СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ "КАМЧИЙСКА ДОЛИНА" относно обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури

26-06-2017 - Заповед № 554/23.06.2017г. на Кмета на Община Дългопол за обявяване настъпването на "восъчната зрялост" на посевите от основни есенни култури

21-03-2017 - Протоколи за разпределение на пасища, собственост на Община Дългопол, за индивидуално ползване

28-02-2017 - Списък на свободните пасища и мери, собственост на Община Дългопол, за отдаване за индивидуално плзване под наем 2017г.

20-02-2017 - Заповед за забрана на паша в горски територии 2017г.

12-01-2017 - Заповед "Птичи грип" 2017г.

23-12-2016 - Имоти, част от Решения на ОбС Дългопол с номера №№ 12-5/25.08.2016г. и 17-9/28.11.2016г., които изцяло или частично попадат в специализираният слой по Наредба № 2/17.02.2015г.

16-12-2016 - Заповед № 1434/16.12.2016г. на Кмета на Община Дългопол

12-12-2016 - Заповед № 1375/12.12.2016г. на Кмета на Община Дългопол за предоставяне под наем на имоти полски-пътища за стопанската 2016/2017г.

05-12-2016 - Заповед за отмяна на процедура за отдаване под аренда на земеделски имоти

02-12-2016 - Процедура за отдаване под аренда на земеделски имоти

01-11-2016 - Заповеди за разпределение на масиви за стопанската 2016-2017г.

29-08-2016 - Необработваеми земеделски имоти, собственост на Община Дългопол

27-06-2016 - Заповед на Директора на ОД "Земеделие" гр. Варна за обявяване настъпването на пожароопасен сезон 2016г.

22-06-2016 - Заповед за обявяване настъпването на "восъчната зрялост" на посевите от основни есенни култури в землищата на Община Дългопол

11-03-2016 - Заповед за забрана на паша в горски територии 2016г.

12-11-2015 - Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр. Варна за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи в землищата на Община Дългопол за стопанската 2015-2016г.

12-11-2015 - Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр. Варна за определяне на включени в масиви за ползване на земеделски земи полски пътища и канали за стопанската 2015-2016г.

02-11-2015 - Протокол за разпределение на пасища землище с. Лопушна

02-11-2015 - Протокол за разпределение на пасища землище гр. Дългопол и землище с. Сава

02-11-2015 - Протокол за разпределение на пасища землище с. Медовец

07-05-2015 - Протоколи за разпределeние на имоти - пасища, мери, ливади, собственост на Община Дългопол за индивидуално ползване

12-03-2015 - Заповед ваксинация "Син език"

Обяви, съобщения
Обява регистри по чл. 72, ал. 3 от ППЗСПЗЗ-02.08.2022 г.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72, АЛ. 4 ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА ПО СКЛЮЧВАНЕ...
повече..


Обява

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 и чл.69, ал.1, т.1 и ал.2 от Административно...
повече..


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

До

Каймет Али Мехмед

с. Цонево, ул. „Тридесета” № 23

Ангел...
повече..


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

До

Радко Асенов Христов

с. Цонево,  ул. Пета  № 12 

Във...
повече..

Електронни услуги


Интегриран социален офисЦАО
Център за административно обслужване

Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Деловодна справка


Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Справка за задължения


Електронен регистър

Приемни дни
Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®