Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Докладни и проекто-наредби

НАЧАЛОНачало

11-02-2020 - Докладна записка за приемане на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлениетона общинския дългна община Дългопол

31-05-2019 - Проект за изменение и допълнение на Наредба №33 за избор на финансова или кредитна институция и финансов посредник на Община Дългопол

15-04-2019 - Докладна записка за изменение и допълнение на Наредба №32 за условията и реда за финансиране на спортни клубове в община Дългопол

13-11-2018 - Предложение за изменение на Наредба №12 за условията и реда за настаняване в общински жилища и продажбата им на Общински съвет- гр. Дългопол

10.10.2018 - Приемане на Наредба 4

22-05-2018 - Проект на Наредба за условията и реда за финансиране на спортните клубове в Община Дългопол

17-04-2018 - Предложение за изменение на Наредба № 6 за реда за упражняване правата на собственост на Община Дългопол в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел на община Дългоп

23-03-2018 - Предложение за изменение на ПОДОС, чл.16

29-12-2017 - Предложение за изменение на ПОДОС

18-04-2017 - Предложение за изменение на Наредба № 29 за реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на община Дългопол

28-03-2017г. - Предложение за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дългопол

16-02-2017 - Предложение за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Дългопол

16-02-2017 - Предложение за изменение на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Дългопол

27-01-2017 - Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Дългопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

12-01-2017г. - Изменение и допълнение на ПОДОС

11-01-2017г. - Приемане планът на Капиталовите разходи през 2017г.

11-01-2017г. - Приемане на бюджета на Община Дългопол за 2017г.

13-10-2016 - Предложение за изменение и допълнение на Наредба №24 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Дългопол

12-10-2016 - Предложение за изменение и допълнение на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на община Дългопол

11-10-2016г. - Докладна записка за приемане на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община Дългопол

11-10-2016г. - Докладна записка за приемане на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска градина на територията на община Дългопол

11-10-2016г. - Докладна записка за приемане на Правилник за устройството и дейността на център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс - ОДК "Андрей Германов" гр. Дългопол

18-07-2016г. - Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР 2014-2020г. за 2015г.

19-09-2016 - Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условие и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейност за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет /приета с решение №48-3/20.12.2013

09-08-2016г. - Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на община Дългопол

14-06-2016 - Изменение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дългопол

09-06-2016 - Предложение за изменение на Наредба №11/25.03.2016г. на ОбС-Дългопол за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дългопол

12-04-2016г. - роект за изменение на Наредба №11/25.03.2016г. на ОбС-Дългопол за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дългопол

19-02-2016 - Проект за приемане на Наредба за получаване и управление на дарения от Община Дългопол

09-02-2016 - Проект за приемане на Наредба №11 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дългопол

20-01-2016 - Докладна записка относно: Приемане бюджета на Община Дългопол за 2016г., индикативния годишен разчет за сметките от ЕС и прогнозите по чл. 82, ал.3 от Закона за публичните финанси

12-01-2016 - Предложение за изменение и допълнение на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на община Дългопол

04-12-2015 - Предложение за изменение на Наредба №1 за обществения ред, поддържане и опазване на чистотата на територията на община Дългопол

13-11-2015 - Докладна за изменение и допълнение на ПОДОС

21-10-2015 - Докладна записка - информация за финансовото състояние на община Дългопол и възникнал проблем със земеделски имоти Общинска собственост

16-07-2015г. - Проект на Наредба за ползване на дървесина от земеделски територии, Проект за промяна в Наредба 11/28.02.2003г. на ОбС Дългопол, Доклад и Протокол

09-04-2015г. - Проект за приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Дългопол

03-12-2014 - Изпълнение на бюджет-2014г. и актуализация

13-11-2014 - ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПЕНСИОНЕРСКИТЕ КЛУОВЕ

18-07-2014 - Докладна за актуализация на Програмата за капиталови разходи

17-07-2014 - Програма за реализация на ОПР на община Дългопол 2014-2020 г.

17-07-2014 - Предварителна оценка на ОПР на община Дългопол 2014-2020 г.

17-07-2014 - Общински план за развитие на община Дългопол 2014-2020 г.

17-07-2014 - Докладна записка за приемане на Плана за устойчиво енергийно развитие на община Дългопол 2012-2020 г.

17-07-2014 - Докладна записка за приемане на Общински план за развитие на община Дългопол 2014-2020 г.

17-07-2014 - Докладна записка за приемане на Актуализирана Стратегия за управление на общинската собственост

17-07-2014 - Докладна записка за приемане на актуализирана Стратегия за развитие на социалните услуги в община Дългопол 2011-2015 г.

17-07-2014 - Актуализирана Стратегия за управление на общинската собственост 2011-2015 г.

17-07-2014 - Актуализирана Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Дългопол 2011-2015 г.

17-07-2014 - Актуализиран План за устойчиво енергийно развитие на община Дългопол 2012-2020 г.

30-06-2014 - Докладна записка за промяна в ПОДОС

13-06-2014 - Докладна Промяна на чл.34, ал.10 от Наредба №11 на Общински съвет-Дългопол

16-04-2014 - Проекто-наредба 4 (за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество)

16-04-2014 - Докладна записка за допълнение на чл.42 ал.1 на наредба 4 (за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество)

15-04-2014 - Проекто - Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Дългопол и издаване на сертификати клас В

10-04-2014 - Проект за общинска стратегия за развитие на социални услуги за деца и семейства в община дългопол 2014 – 2016 год.

10-04-2014 - Проекто-Наредба №13 за условията и реда за управление на отпадъците в община Дългопол

10-04-2014 - Докладна записка за отменяне на Наредба №13 за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Дългопол, приета с Решение №23 - 4 от 16.11.2005 година и приеманe на Наредба №13 за условията и реда за управление на отпадъците в Община Дълго

10-04-2014 - Проекто-Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Дългопол и издаване на сертификати клас В

10-04-2014 - Докладна записка за приемане на второ четене Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Дългопол и издаване на сертификати клас В

13-03-2014 - Докладна записка за допълнение на чл.4, ал.1 от Наредба No.4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

13-03-2014 - Докладна записка за приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Дългопол и издаване на сертификати клас В

08-01-2014 - Докладна за промяна в ПОДОС

Обяви, съобщения
Обява регистри по чл. 72, ал. 3 от ППЗСПЗЗ-02.08.2022 г.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72, АЛ. 4 ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА ПО СКЛЮЧВАНЕ...
повече..


Обява

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 и чл.69, ал.1, т.1 и ал.2 от Административно...
повече..


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

До

Каймет Али Мехмед

с. Цонево, ул. „Тридесета” № 23

Ангел...
повече..


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

До

Радко Асенов Христов

с. Цонево,  ул. Пета  № 12 

Във...
повече..

Електронни услуги


Интегриран социален офисЦАО
Център за административно обслужване

Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Деловодна справка


Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Справка за задължения


Електронен регистър

Приемни дни
Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®