Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Докладни и проекто-наредби

НАЧАЛОНачало

11-02-2020 - Докладна записка за приемане на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлениетона общинския дългна община Дългопол

31-05-2019 - Проект за изменение и допълнение на Наредба №33 за избор на финансова или кредитна институция и финансов посредник на Община Дългопол

15-04-2019 - Докладна записка за изменение и допълнение на Наредба №32 за условията и реда за финансиране на спортни клубове в община Дългопол

13-11-2018 - Предложение за изменение на Наредба №12 за условията и реда за настаняване в общински жилища и продажбата им на Общински съвет- гр. Дългопол

10.10.2018 - Приемане на Наредба 4

22-05-2018 - Проект на Наредба за условията и реда за финансиране на спортните клубове в Община Дългопол

17-04-2018 - Предложение за изменение на Наредба № 6 за реда за упражняване правата на собственост на Община Дългопол в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел на община Дългоп

23-03-2018 - Предложение за изменение на ПОДОС, чл.16

29-12-2017 - Предложение за изменение на ПОДОС

18-04-2017 - Предложение за изменение на Наредба № 29 за реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на община Дългопол

28-03-2017г. - Предложение за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дългопол

16-02-2017 - Предложение за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Дългопол

16-02-2017 - Предложение за изменение на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Дългопол

27-01-2017 - Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Дългопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

12-01-2017г. - Изменение и допълнение на ПОДОС

11-01-2017г. - Приемане планът на Капиталовите разходи през 2017г.

11-01-2017г. - Приемане на бюджета на Община Дългопол за 2017г.

13-10-2016 - Предложение за изменение и допълнение на Наредба №24 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Дългопол

12-10-2016 - Предложение за изменение и допълнение на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на община Дългопол

11-10-2016г. - Докладна записка за приемане на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община Дългопол

11-10-2016г. - Докладна записка за приемане на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска градина на територията на община Дългопол

11-10-2016г. - Докладна записка за приемане на Правилник за устройството и дейността на център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс - ОДК "Андрей Германов" гр. Дългопол

18-07-2016г. - Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР 2014-2020г. за 2015г.

19-09-2016 - Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условие и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейност за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет /приета с решение №48-3/20.12.2013

09-08-2016г. - Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на община Дългопол

14-06-2016 - Изменение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дългопол

09-06-2016 - Предложение за изменение на Наредба №11/25.03.2016г. на ОбС-Дългопол за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дългопол

12-04-2016г. - роект за изменение на Наредба №11/25.03.2016г. на ОбС-Дългопол за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дългопол

19-02-2016 - Проект за приемане на Наредба за получаване и управление на дарения от Община Дългопол

09-02-2016 - Проект за приемане на Наредба №11 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дългопол

20-01-2016 - Докладна записка относно: Приемане бюджета на Община Дългопол за 2016г., индикативния годишен разчет за сметките от ЕС и прогнозите по чл. 82, ал.3 от Закона за публичните финанси

12-01-2016 - Предложение за изменение и допълнение на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на община Дългопол

04-12-2015 - Предложение за изменение на Наредба №1 за обществения ред, поддържане и опазване на чистотата на територията на община Дългопол

13-11-2015 - Докладна за изменение и допълнение на ПОДОС

21-10-2015 - Докладна записка - информация за финансовото състояние на община Дългопол и възникнал проблем със земеделски имоти Общинска собственост

16-07-2015г. - Проект на Наредба за ползване на дървесина от земеделски територии, Проект за промяна в Наредба 11/28.02.2003г. на ОбС Дългопол, Доклад и Протокол

09-04-2015г. - Проект за приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Дългопол

03-12-2014 - Изпълнение на бюджет-2014г. и актуализация

13-11-2014 - ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПЕНСИОНЕРСКИТЕ КЛУОВЕ

18-07-2014 - Докладна за актуализация на Програмата за капиталови разходи

17-07-2014 - Програма за реализация на ОПР на община Дългопол 2014-2020 г.

17-07-2014 - Предварителна оценка на ОПР на община Дългопол 2014-2020 г.

17-07-2014 - Общински план за развитие на община Дългопол 2014-2020 г.

17-07-2014 - Докладна записка за приемане на Плана за устойчиво енергийно развитие на община Дългопол 2012-2020 г.

17-07-2014 - Докладна записка за приемане на Общински план за развитие на община Дългопол 2014-2020 г.

17-07-2014 - Докладна записка за приемане на Актуализирана Стратегия за управление на общинската собственост

17-07-2014 - Докладна записка за приемане на актуализирана Стратегия за развитие на социалните услуги в община Дългопол 2011-2015 г.

17-07-2014 - Актуализирана Стратегия за управление на общинската собственост 2011-2015 г.

17-07-2014 - Актуализирана Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Дългопол 2011-2015 г.

17-07-2014 - Актуализиран План за устойчиво енергийно развитие на община Дългопол 2012-2020 г.

30-06-2014 - Докладна записка за промяна в ПОДОС

13-06-2014 - Докладна Промяна на чл.34, ал.10 от Наредба №11 на Общински съвет-Дългопол

16-04-2014 - Проекто-наредба 4 (за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество)

16-04-2014 - Докладна записка за допълнение на чл.42 ал.1 на наредба 4 (за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество)

15-04-2014 - Проекто - Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Дългопол и издаване на сертификати клас В

10-04-2014 - Проект за общинска стратегия за развитие на социални услуги за деца и семейства в община дългопол 2014 – 2016 год.

10-04-2014 - Проекто-Наредба №13 за условията и реда за управление на отпадъците в община Дългопол

10-04-2014 - Докладна записка за отменяне на Наредба №13 за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Дългопол, приета с Решение №23 - 4 от 16.11.2005 година и приеманe на Наредба №13 за условията и реда за управление на отпадъците в Община Дълго

10-04-2014 - Проекто-Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Дългопол и издаване на сертификати клас В

10-04-2014 - Докладна записка за приемане на второ четене Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Дългопол и издаване на сертификати клас В

13-03-2014 - Докладна записка за допълнение на чл.4, ал.1 от Наредба No.4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

13-03-2014 - Докладна записка за приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Дългопол и издаване на сертификати клас В

08-01-2014 - Докладна за промяна в ПОДОС

Обяви, съобщения
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

До

Андрей Асенов  Иванов

Елиф Асан Юсуф

Радостина...
повече..


График на заседания на комисиите по чл. 37в от ЗСПЗЗ

График...
повече..


ОБЯВА

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72, АЛ. 4 ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА ПО СКЛЮЧВАНЕ...
повече..


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАПОЧНАЛО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

ДО
РАДКО АСЕНОВ ХРИСТОВ
С.ЦОНЕВО УЛ.ПЕТА  № 12

повече..
Електронни услуги


Интегриран социален офисЦАО
Център за административно обслужване

Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Деловодна справка


Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Справка за задължения


Електронен регистър

Приемни дни
Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®