Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ЕКОЛОГИЯ - Съобщения по ОВОС

НАЧАЛОНачало

15.01.2018 - Съобщение за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционна инициатива (КПИИ) включващ: изменение на ПУП-ПРЗ относно отреждането на ПИ № 00789.30.528 от „за дом за стари хора“ землище с. Аспарухово (съгласно одобрения ПУП-ПРЗ със заповед № 1047/12.09

15.01.2018 - Обява ИП

15.12.2017 - Съобщение за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на община Дългопол за „ПРИСТРОЙКА КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА в УПИ I ,,За детска градина”, кв. 45 по плана на с. Цонево“

23.11.2017 - Съобщение за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение от "ФИШ ГРУП" ЕООД

15.11.2017 - Съобщение за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно намерение на “БИЛМАКС” ЕООД: „Промяна на предназначението от „къща за гости и бистро“ в „старчески дом“ с изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на регулационния план на село Рояк, община Дълго

08.11.2017 - Писмено становище на възложителя ЕСО ЕАД по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на обществено обсъждане, съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС за ИП за

31.10.2017 - Обява Мартин Мустафов

31.10/2017 - Обява Тезджан Шериф

27.10.2017 - Заповед 1223/20.10.2017

03.10.2017 - Обява на Община Дългопол за инвестиционно намерение - „Изграждане на канализационна мрежа по ул. “Тодор Илиев” (от О.Т.211 до О.Т.272), ул. „Здравко Бомбов” (от О.Т. 272 до О.Т.363), ул. „Никола Обретенов” (от О.Т.272 до О.Т.266), ул. “Йордан Йовков” (от

27.09.2017 - Обява Община Дългопол - инвестиционно предложение: „Реконструкция на водопроводни клонове за 10 бр. улици разположени в очертанията на гр. Дългопол"

20.09.2017 - Обява за обществено обсъждане за инвестиционно намерение: „Изграждане на Нова ВЛ 400Kv от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“ на “ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД

20.09.2017 - Съобщение за водовземане от подземни води чрез ново водовземане съоръжение от "ЯДКА БГ" ЕООД

11.09.2017 - Обява за обществено обсъждане за инвестиционно намерение: „Изграждане на Нова ВЛ 400Kv от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“ на “ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД

01.09.2017 - Обява Община Дългопол

Съобщение за преценяване необходимостта от ОВОС за инве - 23.08.2017

23.08.2017 - Съобщение за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно намерение за „Създаване на 148,016 дка насаждения от десертни лозя, в едно с подпорна конструкция, капково напояване и изграждане на защитна система, в ПИ: 031055, 033005, 033035, 034006, 03

02.08.2017 - Обява САУТУЕЙ ШИПИНГ ЕООД

01.08.2017 - Доклад за безопасност "Лукойл-България" ЕООД

01.08.2017 - Обява "Лукойл-България" ЕООД

20.07.2017 - Съобщение за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно намерение за "Създаване на 103,054 дка насаждения от десертни лозя, капково напояване и сондаж(кладенец), в ПИ 022010; 022011; 022001; 024005(част); 024008; 029030; 030002; 049014; 057005

04.07.2017 - Съобщение за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно намерение за "Разширение и реконструкция на МВЕЦ "Цонево" от "Вестел 2002" ООД

19.06.2017 - Обява инвестиционно намерение - ЯДКА БГ ЕООД

12.05.2017 - Обява инвестиционно намерение - Мустафа Мустафа

10.04.2017 - Съобщение за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно намерения за „Изграждане на почивен комплекс” в ПИ имот №: 00789.203.945, с площ 5, 504 дка, в землището на с. Аспарухово, община Дългопол, област Варна

03.04.2017 - Обява ГЕРМЕТО ООД

30.03.2017 - Обява ВЕСТЕЛ-2002 ООД

27.02.2017 - Уведомление за инвестиционно намерения "НАЙД - ДЕ" ЕООД

14.03.2017 - Съобщение за преценяване на неоходимостта от ОВОС за инвестиционно намерение Разширяване на дейността на съществуващи и действащи площадки, с цел „Събиране и съхраняване на НУБА” на обекти, находящи: в гр.Варна, УПИ №XII-13, находяща се в кв.14 от „Западн

20.01.2017 - Съобщение за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно намерение "Изграждане на система за капково напояване на съществуващи лозови насаждения"

23.12.2016 - Обява Пътища и мостове ЕООД

20.12.2016 - Обява Метал флейт интернешънал ООД

19.12.2016 - Обява ЗП Гергана Балулова

19.12.2016 - Обява ЗП Гергана Балулова

19.12.2016 - Обява за Инвестиционно намерение "Фиш Груп" ЕООД

06.12.2016 - Обява за инвестиционно намерение - "Създаване на трайни насаждения от орехи в землището на с. Аспарухово, с. Цонево и с. Боряна, общ. Дългопол"

06.12.2016 - Обява за инвестиционно намерение - „Създаване на насаждения от етерично-маслени култури в землището на с. Аспарухово, общ. Дългопол“

23.11.2016 - Уведомление за инвестиционно намерение

21.10.2016 - Заповед №1191/20.10.2016 г.

09.11.2016 - Съобщение за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - „Промяна в количествата на съхраняваните опасни химични вещества на територията на ПСБ "Аспарухово", с оператор "Лукойл България" ЕООД

04.11.2016 - Обява на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за: промяна предназначението на имот от нива в обект с обществено предназначение - Дом за стари хора.

26.10.2016 - Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС обект: „Преустройство (надстрояване и пристрояване) и промяна предназначение на жилищна сграда в художествено - творческа база със стаи за настаняване” в УПИ VIII кв.9 т.к. Де

26.10.2016 - Съобщение за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - „Преустройство (надстрояване и пристрояване) и промяна предназначение на жилищна сграда в художествено - творческа база със стаи за настаняване” в УПИ VIII кв.9 т.к. Дебеле

17-10-2016 - Съобщение за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - "Създаване на трайни насаждения (лавандула) и закупуване на селскостопанска техника в с. Цонево"

07-10-2016 - ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ДИЕС-ГРУП ООД ГР. ВАРНА

07-10-2016 - СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА КАРИЕРА ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - ВАРОВИЦИ ЗА ТРОШЕН КАМЪК ОТ НАХОДИЩЕ

29.09.2016 г. - Уведомление за инвестиционно предложение

17-09-2016 - Уведомление относно инвестиционно предложение

17-06-2016 - Уведомление относно инвестиционно предложение

25.07.2016 - Доклад за безопасност-Ескана

25.07.2016 - Обява-Ескана

25.07.2016 - Доклад за безопасност-Лукойл

25.07.2016 - обява-Лукойл

01/07/2016 - Изграждане на Нова ВЛ 400kW от п/ст "Варна" до п/ст "Бургас"

03-05-2016 - Обява на осн.чл.6, ал.9 от ЗООС

20-10-2015 - ЗАПОВЕД - № 880/20.10.2015 г.

2.09.2015 - obqva

21.08.2015 г. - съобщение

13.08.2015г. - Проект на програма за управление на отпадъците

2015 - обява

10.07.2015 - Уведомление за инвестиционно предложение

19.06.2015 - график м.юли

15.06.2015 - Уведомление за инвестиционно предложение

15.06.2015 - Уведомление за инвестиционно предложение

08.06.2015 - съобщение

10.06.2015 - заповед

08.06.2015 - съобщение

08.06.2015 - съобщение

08.05.2015 - Уведомление за инвестиционно предложение

4.05.2015 - график

4.052015 - съобщение

13.03.2015 - obqva

13.02.2015 - obqva

27.01.2015 - obqva

27.01.2015 - obqva

10.11.2014 - Уведомление за инвестиционно предложение

08-09-2014 - Съобщение на основание чл.62 ал. 1 от ЗВ

09-04-2014 - Заповед № РД-361/09.04.2004г на МОСВ

29-10-2013 - ЗАПОВЕД - № 939/29.10.2013г.

26-09-2013 - СЪОБЩЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ЯЗ. "Г. ТРАЙКОВ" С ТИТУЛЯР КОНСОРЦИУМ "ДЕВНЯ" АД

17-07-2013 - Съобщение на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС

16-07-2013 - Съобщение на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС

18-06-2012 - Съобщение на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС

18-06-2012 - Съобщение на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС

Обяви, съобщения
СЪОБЩЕНИЕ

На 10.11.2017г./петък/, от 17:00 ч., в зрителната зала на читалище „Н.Й....
повече..


СЪОБЩЕНИЕ

   На 06.07.2017г. от 18.00 часа В Общинския център за спорт и отдих –...
повече..


Обява за провеждане на конкурси за военнослужещи

ОБЯВА, КРИТЕРИИ


повече..

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с дейността на МКБППМН

На основание чл. 40 – 46 от ЗБППМН в Община Дългопол...
повече..

Приемни дни

Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.ЦИУГ
Център за информация и услуги на граждани Работно време
понеделник - петък
8:00 - 17:00

Деловодна справка

Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 - 17:00

Справка за задължения


Електронен регистър
Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®