Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ЕКОЛОГИЯ - Съобщения по ОВОС

НАЧАЛОНачало

09.02.2023 - Уведомление за инвестиционно предложение "Преустройство и смяна на предназначение на училище в дом за стари хора и обслужваща сграда" в УПИ I-1, кв.34, с. Боряна, общ. Дългопол

30-01-2023 - „Ремонт и реконструкция на съществуваща сграда с функционално предназначение – общежитие, предназначена за отдих и изграждане на басейн”, в ПИ 00789.30.571 по плана на с. Аспарухово, общ. Дългопол

23.09.2022 - Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на ИП "Кариера за добив на подземни богатства - варовци за трошен камък от находище "Козя поляна", с. Поляците"

20.09.2022 - Уведомление за инвестиционно намерение за „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Дългопол, община Дългопол“

07.09.2022 - Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на спортна зала в УПИ III-1730 „за спортна база“, кв. 118, ПИ 24565.502.2291 по КККР на гр. Дългопол, общ. Дългопол“

02.09.2022 - Уведомление за инвестиционно предложение в с. Аспарухово - "Ремонт и реконструкция на съществуваща сграда предназначена за отдих"

18.07.2022 - Уведомление за инвестиционно намерение за ”Демонстрационен проект „Въвеждане на пилотна система за разделно събиране и рециклиране на битови биоразградими и зелени отпадъци“

15.07.2022 - Уведомление за инвестиционно намерение за „Изграждане на комбинирана спортна площадка в двора на ОУ „Христо Ботев“ с. Партизани, общ. Дългопол“

08.07.2022 - Уведомление за инвестиционно предложение ”Ремонт на НЧ „ Н. Й. Вапцаров-1896г.“- гр. Дългопол“

08-06-2022 - Инвестиционно намерение: „Основен ремонт на ОУ ,,Христо Ботев”, с. Цонево, в УПИ VIII, кв. 44 по плана на с. Цонево, община Дългопол“

31.05.2022 - Решение № ВА-59/ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от екологична оценка на ПООС, ПУО и ПОУРВФП на община Дългопол за периода 2021-2028 г.

13.05.2022 - Информация по Приложение № 2 за ИП "Изграждане на пристройка към училище от север за физкултурен салон" в УПИ I - 143, кв. 27 по плана на с. Медовец, общ. Дългопол.

11-04-2022 - Инвестиционно намерение: „Основен ремонт на покрива на ОУ „Христо Ботев“ в УПИ I, кв.22, с. Партизани, общ. Дългопол”

11-04-2022 - Уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на кариера за варовици за трошен камък от находище "Козя поляна", разположено в с. Поляците"

05.01.2022 - Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на комплекс за отдих в с. Аспарухово

27.08.2021 - Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на детска площадка и зона за отдих в с. Аспарухово, общ. Дългопол”

20.08.2021 - Уведомление за инвестиционно предложение: “ Ремонт и възстановяване на пътната настилка на улица ,,Пета” от О.Т. 68-67-66-65-64-63 в с. Поляците, общ. Дългопол, L = 268 м“.

20.08.2021 - Уведомление за инвестиционно предложение: „ Основен ремонт на физкултурен салон в спортен комплекс с. Цонево" , находящ се в УПИ-III, кв. 39, по плана на с. Цонево, общ. Дългопол“

20.08.2021 - Уведомление за инвестиционно предложение: „Пристройка към училище от север за физкултурен салон, находяща се в УПИ I-143, кв. 27 по плана на с. Медовец”.

20.08.2021 - Уведомление за инвестиционно предложение: “Ремонт и възстановяване на пътната настилка на улици в с. Медовец, общ. Дългопол, L=924.80m: I етап - ул. ,,Първа”- О.Т. 1-2; ул.,,Петнадесета” - О.Т. 85 -73; II Етап- ул. ,,Седемнадесета” О.Т. 98-91-151-92 и О.

20.08.2021 - Уведомление за инвестиционно предложение: Закупуване и монтиране не технологична инсталация за производство на пролиетилен, с цел рециклиране на отпадъци от полиетилен", с. Сава

06.08.2021 - Постановено Решение №ВА-62/ЕО/2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на План за интегрирано развитие на Община Дългопол, за периода 2021-2027 г.

01.06.2021 - Обява за инвестиционно намерение на Община Дългопол: „Ремонт и възстановяване на пътната настилка на улици от О.Т. 202-114-116; О.Т.201- 196; О.Т. 109-108-107-106-185-315; О.Т. 94-95-98-103 в с. Цонево, общ. Дългопол, L = 1177 м; етап I- от О.Т. 202-114-1

01.06.2021 - Обява за инвестиционно намерение на Община Дългопол: „Ремонт и възстановяване на пътната настилка на улици от О.Т. 23-123-31-1; О.Т.44-45-46 в с. Партизани, общ. Дългопол, L = 776,40 м“

01.06.2021 - Обява за инвестиционно намерение на Община Дългопол: “ Ремонт и възстановяване на пътната настилка на улици от О.Т.45-46-48-49-50-51 в с.Рояк, общ. Дългопол, L = 211 м“

01.06.2021 - Обява за инвестиционно намерение на Община Дългопол: “ Ремонт и възстановяване на пътната настилка на улици от О.Т. 19-21-22-50-49; О.Т.49- 52-51-58-59; О.Т.59-65; О.Т.52-53-55 в с. Сава, общ. Дългопол, L = 732,00 м“

27.05.2021 - Обява за инвестиционно намерение на община Дългопол “Ремонт и възстановяване на пътната настилка на общински път VAR 2190 от края на с. Боряна до началото на с. Сладка вода, L = 2175 m“

27.05.2021 - Обява за инвестиционно намерение на община Дългопол „Ремонт и възстановяване на пътната настилка на общински път VAR 3192 от км 0+000 до км 1+820( до с. Камен дял), L = 1 820 м”

27.05.2021 - Обява за инвестиционно намерение на община Дългопол „Ремонт и възстановяване на пътната настилка на общински път VAR 3194 от км 0+000 до км 2+000( до с. Красимир), L = 2 000 м”

27.05.2021 - Обява за инвестиционно намерение на община Дългопол “ Ремонт и възстановяване на пътната настилка на улици от О.Т. 1-2-3-4-8; 1-41-21-33-34; 10-14-15-18-29-30-34 в с. Величково, общ. Дългопол, L = 1403,47 м““

27.05.2021 - Обява за инвестиционно намерение на община Дългопол “ Ремонт и възстановяване на пътната настилка на улици от О.Т. 38-185-172-58-60-121-119-130 в с. Комунари, общ. Дългопол, L = 454 м“

27.05.2021 - Обява за инвестиционно намерение на община Дългопол “ Ремонт и възстановяване на пътната настилка на улици от О.Т. 72-107-96; О.Т. 73-95-93; О.Т.75-89-72; О.Т. 71-98-97 в с. Аспарухово, общ. Дългопол, L = 1017,5 м: I етап -от О.Т. 72-107-96; О.Т. 73-

27.05.2021 - Обява за инвестиционно намерение на община Дългопол “Ремонт и възстановяване на пътната настилка на улица ,,Гроздьо Желев” от О.Т. 225-221 в гр. Дългопол, общ. Дългопол, L = 120м.“

27.05.2021 - Обява за инвестиционно намерение на община Дългопол “ Ремонт и възстановяване на пътната настилка на улици от О.Т. 40-41 и О.Т. 48-49-50-53-54-55-56-58-59 в с. Лопушна, общ. Дългопол, L = 456,07 м“

25-05-2021 - Уведомление за инвестиционно предложение: „Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ XX-22,23, УПИ XXI-22 и УПИ XXII-20,21 и план за улична регулация от о.т. 37а до о.т. 37б в кв.7 по регулационния план на с. Поляците, общ. Дългоп

09-04-2021 - Решение №ВА-11/П/2021 г. за прекратяване на започнала процедура по Глава шеста от ЗООС на инвестиционно предложение за "Изграждане на комбинирана спортна площадка в УПИ I-143, урбанизирана територия, с площ 8282 кв.м., кв. 27, по КККР на с. Медовец, общ.

10-02-2021 - Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на комбинирана спортна площадка в УПИ I-143, кв. 27 ( ПИ с идент. 47620.501.143) по плана на с. Медовец, общ. Дългопол “

15.12.2020 - Уведомление за инвестиционно намерение: „АВАРИЙНО- ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПОКРИВА НА ОУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ", С. ПОЛЯЦИТЕ, ОБЩ. ДЪЛГОПОЛ, ОБЛ. ВАРНА“

11-11-2020 - Уведомление за инвестиционно предложение: "ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В ГР. ДЪЛГОПОЛ, ОБЩ. ДЪЛГОПОЛ"

05-11-2020 - Уведомление за реализация на инвестиционно предложение: "Разширение на курортно-туристическа база" в поземлен имот с идентификатор 00789.203.204, с.Аспарухово, общ. Дългопол, с възложител: "ДРАЙВ ПОИНТ" ЕООД

12-10-2020 - Обява

12-10-2020 - Инвестиционно предложение

21.09.2020 - Уведомление за инвестиционно намерение: „ПУП-ПРЗ за УПИ V-138 „за обществено обслужване“ и УПИ VI-138 „за обществено обслужване“, кв.11 по плана на с. Цонево, общ. Дългопол“.

10-07-2020 - Уведомление за инвестиционно намерение: "ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА С. ЦОНЕВО, ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ"

18-10-2019 - Информация за преценяване необходимостта от ОВОС относно реализация на ИП "Развитие на аквакултурно стопанство на територията на Микроязовир (Риборазвъждане в язовир "Партизани")", с. Партизани, общ. Дългопол

14-08-2019 - Уведомление за инвестиционно предложение - Създаване на ферма за отглеждане на риба в мрежени садки на яз.Партизани

05-07-2019 - Обява за инвестиционно намерение на Община Дългопол "Клуб на пенсионера", с. Лопушна

05.06.2019 - Обява за инвестиционно предложение: „Подземна оптична мрежа на електронни съобщения за нуждите на "Варна Лан" ООД” на територията на община Дългопол" на "ВАРНА ЛАН" ООД

21.03.2019 - Уведомление за инвестиционно предложение за: "Изграждане на външно кабелно електрозахранване на базова станция №4474, находяща се в землище на гр. Дългопол, общ. Дългопол, обл. Варна в имот ПИ 24565.27.16" от Теленор България ЕАД

11.0.2019 - Уведомление за инвестиционно предложение за: „Клуб на пенсионера в УПИ XХ, кв. 11 по плана на с. Лопушна, община Дългопол” на община Дългопол

11.02.2019 - Уведомление за инвестиционно предложение на ЗП Евгения Георгиева Славова

06.02.2019 - Уведомление за инвестиционно предложение от ЗП Маргарита Тодорова Йеремиева

12.11.2018 - Уведомление за инвестиционно предложение за: "Изграждане на Пекарна и търговски обект в УПИ XXIV-333, кв.11 по плана на с. Лопушна, общ. Дългопол" от "ЕТ ЕНДЕР - Хасан Рюстемов"

31.10.2018 - Уведомление за инвестиционно намерение за "Изграждане на навес с линия за производство на бетонни изделия, закупуване на мотокар и изграждане на малък офис сграда в УПИ XIII-362, кв. 15 по плана на с. Лопушна, общ. Дългопол

05.10.2018 - Уведомление за инвестиционно предложение за: Извършване на дейности по оползотворяването на СО чрез влагане в обратни насипи, образувани от дейността на дружеството и/или физически и юридически лица" от "АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ" АД

01.10.2018 - Обява за инвестиционно предложение за: „ПУП- ПР за изменение на УПИ V-48,44 в кв. 31 и УПИ I-44,699,709 в кв. 30 и изменение на улична регулация между о.т. 125 и о.т.126 и между о.т. 124 и о.т. 120 от регулационния план на с. Аспарухово” на община Дългопо

01.10.2018 - Обява за инвестиционно предложение: „ПУП- ПР за изменение на УПИ I-691 в кв. 29 от регулационния план на с. Аспарухово” на община Дългопол

28.09.2018 - Съобщение за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение от шахтев кладенец ШК-1 "АНАКС-ДЕБЕЛЕЦ", предвиден за изграждане в имот с №011041. землище на с. Дебелец, местност "Данка", с ЕКАТТЕ 20599, общ. Долни Чи

08.09.2018 - Обява за инвестиционно предложение за: „Ревизия и възстановителни СМР на Западно дере;облицовка на Централно дере от Центъра до ул. "Маршал Толбухин"; ревизия и възстановителни СМР на Централно дере - покрита част и до вливането му; СМР по открит отводнит

08.09.2018 - Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – публична общинска собственост с цел ревизия и възстановителни строително- монтажни работи по централно дере, западно дере и отводнителен канал до зау

07.09.2018 - Уведомление за инвестиционно намерение за: Изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура: Приемно-предавателна станция №4474 на "Теленор България" ЕАД

04.09.2018 - Обява за инвестиционно предложение: Рехабилитация и реконструкция на Път III-208: Първи подучастък - "Провадия-Дъскотна" от км 49+184 до км 65+933м с обща дължина 16.749 км, области Бургас и Варна. Втори подучастък - "Дъскотна-Айтос" от км 65+933 до км 8

10.08.2018 - Съобщение и информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за „изграждане на водовземно съоръжение шахтов кладенец /ШК/ „Анакс-Дебелец“ в ПИ № 011041, землище Дебелец, общ. Дългопол, за отглеждане на земеделски култури“ от

01.08.2018 - Обява за инвестиционно предложение за: „Ремонт на покрива конструкция на поликлиника в УПИ XV-1363 гр. Дългопол, общ. Дългопол” на община Дългопол

01.08.2018 - Обява за инвестиционно предложение за: „Ремонт на покрива на СУ „Назъм Хикмет” в УПИ I-143 "за училище", кв. 27 по плана на с. Медовец, общ. Дългопол” на община Дългопол

01.08.2018 - Обява за инвестиционно предложение за: Водовземане на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение ШК „Анакс Дебелец“ – 1 бр. шахтов кладенец от АНАКС ООД

09.07.2018 - Уведомление за инвестиционно предложение за: "Изпълнение на проект за рекултивация на нарушен терен" от "Хидрострой" АД

11.06.2018 - Обява за инвестиционно предложение за:"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Административната сграда на община Дългопол, находяща се в УПИ XXV, кв. 122, гр. Дългопол" на община Дългопол

11.06.2018 - Обява за инвестиционно предложение за: „Реконструкция и ремонт на общинска образователна инфраструктура на територията на община Дългопол“, подобект: СОУ”Св.Климент Охридски”-гр.Дългопол, находящо се на ул.”Цар Симеон”№48, гр.Дългопол, УПИ II-за училище,

11.06.2018 - Обява за инвестиционно предложение за: Реконструкция и ремонт на общинска образователна инфраструктура на територията на община Дългопол, подобект: СОУ ”Св.Климент Охридски”-гр. Дългопол, находящо се на ул.”Васил Левски”№2, гр. Дългопол, имот е планосним

11.06.2018 - Обява за инвестиционно предложение за: "Повишаване на енергийната ефективност на многофункционална сграда, зала „Младост“ - гр. Дългопол, разположен в имот с идентификатор 24565.503.26 по КККР на гр. Дългопол, община Дългопол, област Варна" на община Дълг

11.06.2018 - Уведомление за инвестиционно намерение за изготвяне на инвестиционен проект и стрителство на уличен водопровод от ОК 118 до УПИ V-143, кв. 22 по плана на с. Лопушна от Мартин Илков Мутафов

04.06.2018 - Обява за инвестиционно предложение за:"Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Дългопол в ПИ №24565.502.1728 по плана на гр. Дългопол, община Дългопол" от община Дългопол

15.05.2018 - Обява за изменение на инвестиционно предложение за Базова станция с честотен обхват 900 MHz на "Мобилтел" ЕАД с VAR 0012 Божков"

08.05.2018 - Уведомление за инвестиционно предложение: Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в обекти, разположени на територията на области Варна и Добрич от ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД

03.05.2018 - Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за "Предприятие за преработка на етерично маслени култури" от "МАРИНА ГАРДЪН" ЕООД

27.04.2018 - Съобщение и информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на „Фабрика за преработка на орехи, реконструкция и промяна предназначението на съществуващата двуетажна сграда“ от Ердал Емин Кадир

23.04.2018 - Уведомление за инвестиционно предложение за: изработване на комплексен проект за обект "Фабрика за преработка на орехи, реконструкция и промяна предназначение на съществуваща двуетажна сграда" от Ердал Емин Кадир

13.04.2018 - Уведомление за инвестиционно предложение за: "Монтаж на инсталация за почистване, белене и пакетиране на леща в съществуваща сграда" от "ПАНТЕКС АГРО" ЕООД

11.04.2018 - Уведомление за инвестиционно предложение за: Предприятие за преработка на етерични маслени култури" от "МАРИНА ГАРДЪН" ЕООД

29.03.2018 - Постановено Решение на РИОСВ Варна за преценяване необходимостта от ЕО на Програма за опазване на околната среда на територията на община Дългопол за период 2017-2020 год.

21.03.2018 - Обява за инвестиционно предложение за: ПУП-ПРЗ в обхват ПИ 027002 и изменение на регулация между ОТ 66 и ОТ 69 по КВС на землище с. Медовец, общ. Дългопол на Осман Реджеб Осман

21.03.2018 - Обява за инвестиционно предложение: Изработване на комплексен проект за обект "Изграждане на сграда за преработка и съхранение на плодове и зеленчуци, вертикална планировка, ограда, ПСОВ и трафопост" от Пламен Янев Янев

09.03.2018 - Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – публична общинска собственост с цел Изграждане на канализационна мрежа в гр. Дългопол, общ. Дългопол, заявител община Дългопол

13.02.2018 - Обява за изменение на инвестиционно предложение на ЕСО ЕАД

20.02.2018 - Обява за инвестиционно предложение на община Дългопол

13.02.2018 - Съобщение за водовземане от река Камчия от "САУТУЕЙ ШИПИНГ" ЕООД

15.01.2018 - Съобщение за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционна инициатива (КПИИ) включващ: изменение на ПУП-ПРЗ относно отреждането на ПИ № 00789.30.528 от „за дом за стари хора“ землище с. Аспарухово (съгласно одобрения ПУП-ПРЗ със заповед № 1047/12.09

15.01.2018 - Обява ИП

15.12.2017 - Съобщение за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на община Дългопол за „ПРИСТРОЙКА КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА в УПИ I ,,За детска градина”, кв. 45 по плана на с. Цонево“

23.11.2017 - Съобщение за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение от "ФИШ ГРУП" ЕООД

15.11.2017 - Съобщение за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно намерение на “БИЛМАКС” ЕООД: „Промяна на предназначението от „къща за гости и бистро“ в „старчески дом“ с изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на регулационния план на село Рояк, община Дълго

08.11.2017 - Писмено становище на възложителя ЕСО ЕАД по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на обществено обсъждане, съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС за ИП за

31.10.2017 - Обява Мартин Мустафов

31.10/2017 - Обява Тезджан Шериф

03.10.2017 - Обява на Община Дългопол за инвестиционно намерение - „Изграждане на канализационна мрежа по ул. “Тодор Илиев” (от О.Т.211 до О.Т.272), ул. „Здравко Бомбов” (от О.Т. 272 до О.Т.363), ул. „Никола Обретенов” (от О.Т.272 до О.Т.266), ул. “Йордан Йовков” (от

27.09.2017 - Обява Община Дългопол - инвестиционно предложение: „Реконструкция на водопроводни клонове за 10 бр. улици разположени в очертанията на гр. Дългопол"

20.09.2017 - Обява за обществено обсъждане за инвестиционно намерение: „Изграждане на Нова ВЛ 400Kv от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“ на “ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД

20.09.2017 - Съобщение за водовземане от подземни води чрез ново водовземане съоръжение от "ЯДКА БГ" ЕООД

11.09.2017 - Обява за обществено обсъждане за инвестиционно намерение: „Изграждане на Нова ВЛ 400Kv от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“ на “ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД

01.09.2017 - Обява Община Дългопол

Съобщение за преценяване необходимостта от ОВОС за инве - 23.08.2017

23.08.2017 - Съобщение за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно намерение за „Създаване на 148,016 дка насаждения от десертни лозя, в едно с подпорна конструкция, капково напояване и изграждане на защитна система, в ПИ: 031055, 033005, 033035, 034006, 03

02.08.2017 - Обява САУТУЕЙ ШИПИНГ ЕООД

01.08.2017 - Доклад за безопасност "Лукойл-България" ЕООД

01.08.2017 - Обява "Лукойл-България" ЕООД

20.07.2017 - Съобщение за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно намерение за "Създаване на 103,054 дка насаждения от десертни лозя, капково напояване и сондаж(кладенец), в ПИ 022010; 022011; 022001; 024005(част); 024008; 029030; 030002; 049014; 057005

04.07.2017 - Съобщение за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно намерение за "Разширение и реконструкция на МВЕЦ "Цонево" от "Вестел 2002" ООД

19.06.2017 - Обява инвестиционно намерение - ЯДКА БГ ЕООД

12.05.2017 - Обява инвестиционно намерение - Мустафа Мустафа

10.04.2017 - Съобщение за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно намерения за „Изграждане на почивен комплекс” в ПИ имот №: 00789.203.945, с площ 5, 504 дка, в землището на с. Аспарухово, община Дългопол, област Варна

03.04.2017 - Обява ГЕРМЕТО ООД

30.03.2017 - Обява ВЕСТЕЛ-2002 ООД

27.02.2017 - Уведомление за инвестиционно намерения "НАЙД - ДЕ" ЕООД

14.03.2017 - Съобщение за преценяване на неоходимостта от ОВОС за инвестиционно намерение Разширяване на дейността на съществуващи и действащи площадки, с цел „Събиране и съхраняване на НУБА” на обекти, находящи: в гр.Варна, УПИ №XII-13, находяща се в кв.14 от „Западн

20.01.2017 - Съобщение за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно намерение "Изграждане на система за капково напояване на съществуващи лозови насаждения"

23.12.2016 - Обява Пътища и мостове ЕООД

20.12.2016 - Обява Метал флейт интернешънал ООД

19.12.2016 - Обява ЗП Гергана Балулова

19.12.2016 - Обява ЗП Гергана Балулова

19.12.2016 - Обява за Инвестиционно намерение "Фиш Груп" ЕООД

06.12.2016 - Обява за инвестиционно намерение - "Създаване на трайни насаждения от орехи в землището на с. Аспарухово, с. Цонево и с. Боряна, общ. Дългопол"

06.12.2016 - Обява за инвестиционно намерение - „Създаване на насаждения от етерично-маслени култури в землището на с. Аспарухово, общ. Дългопол“

23.11.2016 - Уведомление за инвестиционно намерение

21.10.2016 - Заповед №1191/20.10.2016 г.

09.11.2016 - Съобщение за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - „Промяна в количествата на съхраняваните опасни химични вещества на територията на ПСБ "Аспарухово", с оператор "Лукойл България" ЕООД

04.11.2016 - Обява на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за: промяна предназначението на имот от нива в обект с обществено предназначение - Дом за стари хора.

26.10.2016 - Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС обект: „Преустройство (надстрояване и пристрояване) и промяна предназначение на жилищна сграда в художествено - творческа база със стаи за настаняване” в УПИ VIII кв.9 т.к. Де

26.10.2016 - Съобщение за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - „Преустройство (надстрояване и пристрояване) и промяна предназначение на жилищна сграда в художествено - творческа база със стаи за настаняване” в УПИ VIII кв.9 т.к. Дебеле

17-10-2016 - Съобщение за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - "Създаване на трайни насаждения (лавандула) и закупуване на селскостопанска техника в с. Цонево"

07-10-2016 - ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ДИЕС-ГРУП ООД ГР. ВАРНА

07-10-2016 - СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА КАРИЕРА ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - ВАРОВИЦИ ЗА ТРОШЕН КАМЪК ОТ НАХОДИЩЕ

29.09.2016 г. - Уведомление за инвестиционно предложение

17-09-2016 - Уведомление относно инвестиционно предложение

17-06-2016 - Уведомление относно инвестиционно предложение

25.07.2016 - Доклад за безопасност-Ескана

25.07.2016 - Обява-Ескана

25.07.2016 - Доклад за безопасност-Лукойл

25.07.2016 - обява-Лукойл

01/07/2016 - Изграждане на Нова ВЛ 400kW от п/ст "Варна" до п/ст "Бургас"

03-05-2016 - Обява на осн.чл.6, ал.9 от ЗООС

20-10-2015 - ЗАПОВЕД - № 880/20.10.2015 г.

2.09.2015 - obqva

21.08.2015 г. - съобщение

13.08.2015г. - Проект на програма за управление на отпадъците

2015 - обява

10.07.2015 - Уведомление за инвестиционно предложение

19.06.2015 - график м.юли

15.06.2015 - Уведомление за инвестиционно предложение

15.06.2015 - Уведомление за инвестиционно предложение

08.06.2015 - съобщение

10.06.2015 - заповед

08.06.2015 - съобщение

08.06.2015 - съобщение

08.05.2015 - Уведомление за инвестиционно предложение

4.05.2015 - график

4.052015 - съобщение

13.03.2015 - obqva

13.02.2015 - obqva

27.01.2015 - obqva

27.01.2015 - obqva

10.11.2014 - Уведомление за инвестиционно предложение

08-09-2014 - Съобщение на основание чл.62 ал. 1 от ЗВ

09-04-2014 - Заповед № РД-361/09.04.2004г на МОСВ

26-09-2013 - СЪОБЩЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ЯЗ. "Г. ТРАЙКОВ" С ТИТУЛЯР КОНСОРЦИУМ "ДЕВНЯ" АД

17-07-2013 - Съобщение на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС

16-07-2013 - Съобщение на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС

18-06-2012 - Съобщение на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС

18-06-2012 - Съобщение на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС

Обяви, съобщения
УВЕДОМЛЕНИЕ

повече..

Обява регистри по чл. 72, ал. 3 от ППЗСПЗЗ-02.08.2022 г.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72, АЛ. 4 ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА ПО СКЛЮЧВАНЕ...
повече..


Обява

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 и чл.69, ал.1, т.1 и ал.2 от Административно...
повече..


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

До

Каймет Али Мехмед

с. Цонево, ул. „Тридесета” № 23

Ангел...
повече..

Електронни услуги


Интегриран социален офисЦАО
Център за административно обслужване

Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Деловодна справка


Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Справка за задължения


Електронен регистър

Приемни дни
Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®