Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ ПО ЗУТ - Обяви и съобщения

НАЧАЛОНачало

14.12.2018 г. - Обявление до Светослав Пенчев Андонов от гр.Варна, Светла Върбанова Митева от с.Мараш обл.Шумен, Росен Недев Благоев от гр.Варна, Калинка Тодорова Митева от гр.Варна, Луиза-Десислава Пенчева Андонова от гр.Варна и Иван Илиев Иванов за издадена заповед № 1

23.11.2018 г. - Съобщение до Калинка Тодорова Митева от гр.Варна, Луиза - Десислава Пенчева Андонова от гр.Варна и Иван Илиев Иванов от гр.Варна относно проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ IV-67 кв.23 с.Красимир общ.Дългопол

23.11.2018 г. - Съобщение до Росен Недев Благоев от гр.Варна и Светослав Пенчев Андонов от гр.Варна относно проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ IV-67 кв.23 с.Красимир общ.Дългопол

19.11.2018 г. - Обявление за издадена заповед № 1101 / 15.11.2018 г. за допускане изработване на ПУП-ПР за изменение на УПИ XI-223 кв.39 с.Поляците

13.11.2018 г. - Обявление до Светла Върбанова Митева от с.Мараш обл.Шумен

05.11.2018 г. - Съобщение до Димитричка Вълчева Недива от гр.Дългопол и Живко Димитров Кръстев гр.Варна

05.11.2018 г. - Заповеди № 1062 и 1063 от 01.11.2018 г. за разрешавене частично изменение на ПУП-ПР на с.Медовец

16.10.2018 г. - Обявление за издадена заповед № 999 / 15.10.2018 г. за допускане изработване на КПИЕИ

08.10.2018 г. - Съобщение за издадено Разрешение за строеж № 27 / 05.10.2018 г., част от което е Решение № ВА-77-ПР / 2018 г. на РИОСВ за преценяване необх. от ОВОС

05.10.2018 г. - Обявление до Живко Димитров Кръстев гр.Варна

01.10.2018 г. - 4 бр. заповеди за разрешаване изработване проекти за изменение на ПУП-ПР

14.09.2018 г. - Обявление до Димитричка Вълчева Недева от гр.Дългопол

12.09.2018 г. - Собщение до Страхил Тодоров Иванов и Златка Иванова Ганева от гр.Варна

11.09.2018 г. - Съобщение до Хайрола Али Хайрола от гр.Варна

30,08,2018 - Обявление до Хюсеин Мюмюнов Хюсеинов от с.Медовец

27.08.2018 г. - Обявление за издадена Заповед № 851 / 27.08.2018 г. за изработване на КПИИ в ПИ 100032 в земл. на с.Арковна

15.08.2018 г. - Съобщение до Ердинч Мехмед Алиосман от с.Езерово обл.Варна

01.08.2018 г. - Обявление за издадена заповед № 770 / 27.07.2018 г. за разрешение за изработване на ПУП за изменение на УПИ XI-общежитие кв.21 с.Партизани

30.07.2018 г. - Обявление относно издадена заповедз № 746 / 20.07.2018 г. за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ XV-617 кв.38 с.Аспарухово

27.07.2018 г. - Обявление до Анелия Билялова Ивова от с.Партизани

27.06.2018 г. - Обявление до Радка Железова Тилева от гр.Дългопол

27.06.2018 г. - Обявление до Невзат Мустафов Ибрямов от гр.Шумен

19.06.2018 г. - Обявление до Шерифе Халил Шабан от гр.Шумен

14.06.2018 г. - Обявление до Ахмед Ехлиман Иляз

12.06.2012 г. - Обявление до Хюсеин Мюмюнов Хюсеинов от с.Медовец

12.06.2012 г. - Обявление до Зинеб Хасан Мустафа-Филипова от с.Медовец

12.06.2012 г. - Обявление до Анелия Билялова Ивова с.Партизани

12.06.2012 г. - Обявление до Стоян Стойков Стоянов от гр.Варна и Стоян Русев Русев от с.Сава обл.Варна

06.06.2018 г. - Обявление до Фатме Кязим Лятиф, Красимир Алексиев Божков, Бейсим Аптула Бейсим и Сали Фатмеев Салиев от гр.Дългопол

05.06.2018 г. - Обявление до Николай Железов Колев - гр.Бургас

25.05.2018 г. - Обявление до Емилия Миткова Баева от с.Бяла река

- Обявление до Хабибе Мустафова Мехмед от с.Медовец обл.Варна

18.05.2018 г. - Обявление до Диян Миленов Найденов от с.Медовец общ.Дългопол

16.05.2018 г. - Издадена Заповед № 514 / 16.05.2018 г. за разрешение за изработване на ПУП-ПР за изменение на УПИ III-68 кв.12 с.Партизани

14.05.2018 г. - Обявление до Диян Миленов Найденов от с.Медовец общ.Дългопол

11.05.2018 г. - Заповеди № 398 и 400 от 11.05.2018 г. за разрешавене частично изменение на ПУП-ПР на с.Лопушна и с.Медовец

09.05.2018 г. - Заповед за разр. изработване на изменение на ПУП-ПР кв.29 с.Партизани

24.04.2018 г. - Обявление доЗлатка Иванова Ганева , Страхил Тодоров Иванов, Светла Цветанова Иванова и Галина Цветанова Иванова от гр.Варна

16.04.2018 г. - Обявление до Диян Миленов Найденов от с.Медовец обл.Варна

12.04.2018 г. - Обявление до Шерифе Халил Шабан от гр.Шумен

03.04.2018 г. - Обявление до Емилия Миткова Баева от с.Бяла река общ.Върбица обл.Шумен

03.04.2018 г. - Обявление до Зинеб Хасан Мустафа - Филипова от гр.Варна

23.03.2018 г. - Обявление до Юсуф Халил Хюсеин и Мирям Мустафа Халил от с.Медовец общ.Дългопол

22.03.2018 г. - Обявление за издадена заповед за разр. за изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ V кв.8 Дебелец

22.03.2018 г. - Обявление до Фатме Шабан Юмер от гр.Варна

22.03.2018 г. - Обявление до Хасан Мустафа Хасан от гр.Варна

20.03.2018 г. - Обявление до Селим Мехмед Адем от гр.Варна

20.03.2018 г. - Заповед № 230 / 20.03.2018 г. на Кмета на Община Дългопол за разрешаване изработване на КПИИ за ПИ 600354 земл. с.Цонево

19.03.2018 г. - График във връзка с изработване на кадастрална карта и кадастрални регискри на с.Дебелец

16.03.2018 г. - Обявление до Юсуф Ахмедов Адемов от гр.Шумен

16.03.2018 г. - Заповед № 219 / 15.03.2018 г. на Кмета на Община Дългопол за допускане изменение на ПУП-ПР

08.03.2018 г. - Обявление до Сафие Мустафа Осман от с.Поляците относно издадена Заповед № 152 / 21.02.2018 г.

07.03.2018 г. - Обявление до Айше Амза Мустафова,Адем Хамза Адем, Мустафа Амза Адем, Джемиле Адем Шакир, Мустафа Мехмед Адем, Емине Хюсеин Билял всички от с.Поляците и Атче Ахмедова Адемова от с.Медовец за издадена Заповед № 1042 / 20.02.2018 г. на Кмета на Община Дългоп

23-02-2018 - Обявление до Хатче Назиф Мехмед с. Вишна обл. Бургас

21.02.2018 г. - Обявление до Гюлсум Мустафа Халимова от с.Капитан Петко обл.Шумен

16.02.2018 г. - Заповед № 138 / 16.02.2018 г. за разр. за изработване на КПИИ УПИ ІІ-42 и ХІV-42 кв.34 с.Сава

12.02.2018 г. - Съобщение за издадено разр. за строеж за КПИИ за "Център за пристройка към детска градина в УПИ І кв.45 с.Цонево"

02/02/2018 - Обявление до Хатче Назиф Мехмед от с.Вишна обл.Бургас

23/01/2018 - Обявление до Гюлсюм Мустафа Халимова от с.Капитан Петко

19.01.2018 г. - Съобщение за издадено разр. за строеж за КПИИ за "Център за рекреация в ПИ 00789.30.416,549 земл. на с.Аспарухово общ.Дългопол"

18.01.2018 г. - Заповед № РД-16-21 / 06.12.2017 г. на ИД на АГКК във връзка с открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Дебелец

16.01.2018 - Обявление за издадени заповеди № 44 и 45 от 16.01.2018 г. за разрешаване изработване на КПИИ

15.01.2018 г. - Обявление до Юсуф Ахмедов Адемов от гр.Шумен

04.01.2018 г. - Обявление до Юркия Мустафа Билял от с.Поляците обл.Варна

Обяви, съобщения
ЗАПОВЕД

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ОБЛАСТНА...
повече..


ОБЯВА

 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ...
повече..


ОБЯВА

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ...
повече..


ОБЯВА

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ...
повече..

Приемни дни

Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.ЦИУГ
Център за информация и услуги на граждани Работно време
понеделник - петък
8:00 - 17:00

Деловодна справка

Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 - 17:00

Справка за задължения


Електронен регистър
Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®