Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ ПО ЗУТ - Обяви и съобщения

НАЧАЛОНачало

29.10.2020 г. - Обявление до заинт. лица за издадена заповед № 891 / 28.10.2020 г. за одобряване на изменение на имот с планосн. № 23 от кадастр. план на Дебелец

19.10.2020 г. - Обявление до Нели Тодорова Велкова от гр.Варна

05.10.2020 г. - Обявление до Пенчо Дяков Петров от с.Габърница

05.10.2020 г. - Обявление до Георги Димитров Димитров от гр.Варна

08.09.2020 г. - Съобщение до Иляз Неджиб Шакир от гр. Варна

21.08.2020 г. - Обявление до Георги ДимитровДимитров от гр.Варна

12.08.2020 г. - Обявление до Пенчо Дяков Петров от с.Габърница обл.Варна

10.08.2020 г. - Обявление до Мюслюм Мехмед Юмер от гр.Варна

21.07.2020 г. - Обявление до Красимир Людмилов Кирилов от гр.Плевен

16.07.2020 г. - Уведомление до Димитър Петров Ненов от гр.Варна

15.07.2020 г. - Уведомление до Нели Тошкова Кръстева и Никола Неделчев Дойчев от гр.Варан

10.074.2020 - Съобщение до Цветелина Николаева Андонова и "Лабиринт-строй енженеринг" ООД

18.06.2020 г. - Съобщение до Георги Николаев Пенчев с пост. адрес в гр.София

20.05.2020 г. - Обявление до Иванка Димитрова Маринова от гр.Дългопол

08.05.2020 г. - Обявление до Евелина Живкова Василева гр.Варна, Армине Самвел Манукян гр.София, Мария Чавдарова Валтер гр.Варна и Златка Николова Захариева гр.Варна

05.05.2020 г. - Обявление до Галина Цветкова Иванова от гр.Варна

07.04.2020 г. - ПУП-Парцеларен план за "Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на "Варна Лан" ООД на територията на област Варна" - етап 1 - на територията на Община Дългопол

07.04.2020 г. - Обявление за ПУП-Парцеларен план за "Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на "Варна Лан" ООД на територията на област Варна" - етап 1 - на територията на Община Дългопол

12.03.2020 г. - Обявление до Златка Иванова Ганева от гр.Варна

12.03.2020 г. - Обявление до Калин Тодоров Иванов от с.Приселци обл.Варна и Светла Цветанова Иванова от гр.Варна

28.02.2020 г. - Издадена заповед № 156 / 27.02.2020 г. за разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ на УПИ XIX-1219 и ХХ-1218,1217 кв.112 гр.Дългопол

13.12.2019 г. - решение № 3-4 / 29.11.2019 г. на Общински съвет за разрешаване ПУП-ПРЗ за имоти в гр.Дългопол

01.10.2019 г. - ПУП-ПП за "Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на "Варна Лан" ООД на територията на Община Дългопол" - Обяснителна записка и Регистър на засегнатите имоти

01.10.2019 г. - ПУП-ПП за "Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на "Варна Лан" ООД на територията на Община Дългопол" - Ситуация

01.10.2019 Г. - Обявление относно изработен ПУП-ПП за "Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на "Варна Лан" ООД на територията на Община Дългопол"

24.09.2019 г. - Съобщение за издадени: заповед № 992 и разр. за строеж от 20.09.32019 г. за КПИИ "Клуб на пенсионера в УПИ ХХ кв.11 с.Лопушна"№ 19

16.09.2019 г. - Обявление до Армине Самвел Манукян и Илко Христов Илиев от гр.София

10.09.2019 г. - Заповед № РД-19-7706 / 04.09.2019 г. на Областния управител за разрешение на "Варна ЛАН" ООД за изработване на проект за ПУП-ПП на "Подземна оптична мрежа за електронни съобщения" на територията на общините Дългопол, Провадия, Долни чифлик и Аврен

04.09.2019 г. - Заповед № 912 / 29.08.2019 г. за осигуряване свободен достъп от собствениците и обитателите на недвижими имоти в землищата на с.Величково, с.Дебелец и с.Цонево за извършване на на строително-монтажни работи от изпълнителя на обект " Изграждане на нова въз

29.08.2019 г. - Обявление до Наил Юсуф Юмер от с.Партизани обл.Варна

28.08.2019 г. - Съобщение до Мария Чавдарова Валтер и Златка Николова Захариева от гр.Варна

21.08.2019 г. - Съобщение до Бисер Христов Шинев с наст. адрес в Германия

09.08.2019 г. - Съобщение до Исмаил Азис Исмаил от гр.Варна

22.07.2019 г. - Разрешение за строеж № 16 / 19.07.2019 г., неразделна част от което е Решение № 3-3 / 25.03.2014 г. на РИОСВ за ОВОС

17.07.2019 г. - Заповед № 786 / 17.07.2019 за изменение на кадастр. план на с.Медовец за имоти 47620.501.368 и 47620.501369

08.07.2019 г. - заповед за разрешаване изработване ПУП за изменение на кв.47 гр.Дългопол

25.06.2019 г. - Обявление относно искане за изменение на кадастр. план на с.Медовец в частта на имоти с идент. 47620.501.368 и 47620.501.369

20.06.2019 г. - Обявление до Армине Самвел Манукян от гр.София - оценка за сервитут

14.06.2019 г. - Обявление до Илко Христов Илиев от гр.София - оценка за сервитут

13.06.2019 г. - Съобщение до Мария Чавдарова Валтер, Златка Николова Захариева и Вяра Живкова Симеонова от гр.Варна - оценка за сервитут

12.06.2019 г. - Обявление до Кръстинка Ангелова Жейнова и Добромир Живков Янчев от гр.Варна- оценка за сервитут

12.06.2019 г. - Обявление до Назим Салиев Рюстямов от гр.Провадия - оценка за сервитут

12.06.2019 г. - Обявление до Каля Маринова Маринова от гр.Варна - оценка за сервитут

12.06.2019 г. - Обявление до Веселин Георгиев Вичев от гр.Добрич - оценка за сервитут

11.06.2019 г. - Обявление до Николай Жеков Кайряков от гр.Варна - оценка за обезщетение за сервитут

11.06.2019 г. - Обявление до Кадрия Ризова Еминова, Левент Николаев Хаджиев, Радослав Николаев Хаджиев, Сали Джелял Сали и Рейхан Халилов Салиев от гр.Провадия - съобщаване на оценка за обезщетение за сервитут

06.06.2019 г. - Обявление до Недка Манолова Манолова от с.Айдемир обл.Силистра - оценка по чл.210 от ЗУТ за сервитут

06.06.2019 г. - Обявление до Зафер Джелял Сали от гр.Провадия - оценка по чл.210 от ЗУТ за сервитут

06.06.2019 - Обявление до Нуртен Ахмед Басриева от с.Плиска и Фатме Хасанова Сабриева от гр.Варна - съобщаване на заповед № 615 / 31.05.2019

04.06.2019 - Обявление до Айтен Кязимова Еминова от с.Храброво обл.Варна

03.06.2019 г. - Издадена заповед за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на кв.49 с.Партизани

23.05.2019 г. - Обявление до Шазие Мехмед Алиосман от гр.Варна за издадена заповед за одобряване на изменение на ПУП-ПР в кв.39 с.Поляците

23.05.2019 - Обявление до Красимир Божидаров Иванов - оценка за сервитут - протокол № 1 / 05.02.2019

23.05.2019 г. - Обявление до насл. на Мехмед Алиев Мехмедов - Прот. № 1 / 05.02.2019 г. за оценка за обезщетение за сервитут

23.05.2019 - Обявление до насл. на Юсен Камбур Ахмедов - Прот. № 1 / 05.02.2019 г. за оценка за обезщетение за сервитут

21.05.2019 - Обявление до Велизар Султанов Султанов с пост. адрес в гр.Провадия, наст. адрес РТурция - съобщаване на оценка за сервитут

21.05.2019 - Обявление до Бисер Христов Шинев с неизв. адрес - насл. на Никола Маринов Панайотов - съобщаване на оценка за сервитут

10.05.2019 г. - Обявление до Фатме Хасанова Сабриева от гр.Варна

24.04.2019 г. - Заповеди за разр. изработване изменение на ПУП

12.04.2019 г. - Обявление до Стоян Методиев Атанасов от гр.София - съобщаване на протокол № 3 / 02.01.2019 г. за обезщетение за сервитут

12-04-2019 - До Гюлшен Неджати Юсню - обезщетение за сервитут

12.04.2019 г. - Обявление до Аделин Радков Алгинов от гр.Варна - съобщаване на протокол № 3 / 02.01.2019 г. за обезщетение за сервитут

04.04.2019 г. - Заповеди за разр. изработване изменение на ПУП

03.04.2019 г. - Издадени заповеди за допускане изработване ПУП

29.03.2019 г. - Обявление до Нуртен Ахмед Басриева от гр.Преслав

20.03.2019 г. - Обявление до Веселинка Стойчева Григорова с пост. адрес в гр.Стара Загора, наст. адрес в с.Ястребово обл.Стара Загора и до Жулиен Петров Григоров с пост. адрес в гр.Стара Загора, наст. адрес в гр.Пловдив - съобщаване на протокол за обезщетение за сервитут

20.03.2019 г. - Обявление до Мария Стефанова Георгиева с пост.адрес в гр.Хасково и наст. адрес в с.Тънково обл.Хасково- съобщаване на протокол за обезщетение за сервитут

20.03.2019 г. - Обявление до Стаменко Димитров Люцканов от гр.Варна- съобщаване на протокол за обезщетение за сервитут

20.03.2019 г. - Обявление до Соня Павлова Павлова от гр.София - съобщаване на протокол за обезщетение за сервитут

20.03.2019 г. - Обявление до Теодора Гочева Атанасова от гр.Дългопол - съобщаване на протокол за обезщетение за сервитут

20.03.2019 г. - Обявление до Петър Русев Иванов и Магдалена Пенчева Стойчева от гр.Варна - съобщаване на протокол за обезщетение за сервитут

20.03.2019 г. - Обявление до Веселина Николова Тодорова от гр.Варна, Андрей Николов Андреев от гр.Пловдив и Георги Георгиев Кушев от гр.Варна - съобщаване на протокол за обезщетение за сервитут

20.03.2019 г. - Обявление до Фатме Шукриева Ахмедова от гр.Провадия и Рейхан Рямзи Юмер от с.Брестовене обл.Разград- съобщаване на протокол за обезщетение за сервитут

25-02-2019 - Обявление до Шазие Мехмед Алиосман от гр.Варна

15.02.2019 г. - Обявление до Живко Георгиев Жеков от гр.Варна - съобщаване на протокол за обезщетение за сервитут

15.02.2019 г. - Обявление до Севелина Сергеева Митева от гр.София - съобщаване на протокол за обезщетение за сервитут

15.02.2019 г. - Обявление до Даниела Димова Дякова от гр.Провадия - съобщаване на протокол за обезщетение за сервитут

15.02.2019 г. - Обявление до Валери Манолов Иванов от гр.София - съобщаване на протокол за обезщетение за сервитут

15.02.2019 г. - Обявление до Веселина Георгиева Стоянова от гр.Варна - съобщаване на протокол за обезщетение за сервитут

13.02.2019 г. - Обявление до Стоян Златков Божилов, Йорданка Златкова Тодорова и Илиян Станчев Тренчев от гр.Варна - съобщаване на протокол № 3 / 02.01.2019 г. за обезщетение за сервитут

13.02.2019 г. - Обявление до Миран Алдинов Чаиров и Рафие Ремзи Йълдъз от гр.Варна относно начин на изплащане на обезщетение за сервитут

13.02.2019 г. - Обявление до наследниците на Тодор Киров Ганчев относно начин на изплащане на обезщетение за сервитут

13.02.2019 г. - Обявление до наследниците на Рюстем Сеидов относно начин на изплащане на обезщетение за сервитут

13.02.2019 г. - Обявление до наследниците на Станойка Петрова Трайкова относно начин на изплащане на обезщетение за сервитут

13.02.2019 г. - Обявление до наследниците на Янко Стоянов Димитров относно начин на изплащане на обезщетение за сервитут

13.02.2019 г. - Обявление до Айша Ебазерова Хасанова от гр.Варна относно начин на изплащане на обезщетение за сервитут

12.02.2019 г. - Обявление до Лилия Тонева Великова от гр.Варна - съобщаване на протокол № 3 / 02.01.2019 г. по чл.210 от ЗУТ за обезщетение за сервитут

12.02.2019 г. - Обявление до Радка Петрова Щилер от гр.София, наст.адрес в Германия - съобщаване на протокол № 3 / 02.01.2019 г. по чл.210 от ЗУТ за обезщетение за сервитут

12.02.2019 г. - Обявление до Панко Янчев Янчев от гр.Брацигово - съобщаване на протокол № 3 / 02.01.2019 г. по чл.210 от ЗУТ за обезщетение за сервитут

12.02.2019 г. - Съобщение до Стела Тодорова Тодорова от гр.Бяла обл.Русе относно начин на изплащане на обезщетение за сервитут

12.02.2019 г. - Съобщение до Найда Наумова Илиянова и Сабрие Мексут Дурмуш относно начин на изплащане на обезщетение за сервитут

12.02.2019 г. - Съобщение да Бисер Георгиев Бъчваров от гр.Варна относно изплащане на обезщетение за сервитут

12.02.2019 г. - Обявление до Нериман Кадир Аптула и Мартин Каменов Бостанджиев от гр.Варна относно начина на заплащане на обезщетение за сервитут определен с протокол № 3 / 02.01.2019г. по чл.210 от ЗУТ

12.02.2019 г. - Обявление до Румен Анастасов Анастасов от гр.Провадия - съобщаване на протокол № 3 / 02.01.2019 г. по чл.210 от ЗУТ за обезщетение за сервитут

12.02.2019 г. - Обявление до Велка Димитрова Петкова от гр.Варна - съобщаване на протокол № 3 / 02.01.2019 г. по чл.210 от ЗУТ за обезщетение за сервитут

12.02.2019 г. - Обявление до Николай Жеков Кайряков от гр.Варна - съобщаване на протокол № 3 / 02.01.2019 г. по чл.210 от ЗУТ за обезщетение за сервитут

12.02.2019 г. - Обявление до Галина Георгиева Тевалт от гр.Варна, наст. адрес Германия - съобщаване на протокол № 3 / 02.01.2019 г. по чл.210 от ЗУТ за обезщетение за сервитут

12.02.2019 г. - Обявление до Марин Панков Янчев и Величка Маринова Костадинова от гр.Варна - съобщаване на протокол № 3 / 02.01.2019 г. по чл.210 от ЗУТ за обезщетение за сервитут

12.02.2019 г. - Обявление до Поликсена Атанасова Стойчева от гр.София - съобщаване на протокол № 3 / 02.01.2019 г. по чл.210 от ЗУТ за обезщетение за сервитут

12.02.2019 г. - Обявление до наследниците на Марин Маринов Панайотов, наследниците на Георги Маринов Панайотов и наследниците на Иван Стоянов Бакаливанов относно начина на заплащане на обезщетение за сервитут определен с протокол № 3 / 02.01.2019г. по чл.210 от ЗУТ

12.02.2019 г. - Обявление до Николай Билянов Михайлов от гр.Варна относно начина на заплащане на обезщетение за сервитут определен с протокол № 3 / 02.01.2019г. по чл.210 от ЗУТ

12.02.2019 г. - Обявление до Сабрия Дормушева Абилова от гр.Пловдив относно начина на заплащане на обезщетение за сервитут определен с протокол № 3 / 02.01.2019г. по чл.210 от ЗУТ

12.02.2019 г. - Обявление до Еленка Илиева Янчева от с.Цонево обл.Варна, Вилияна Василева Йорданова от гр.София и Анелия Василева Митракис от гр.София относно начина на заплащане на обезщетение за сервитут определен с протокол № 3 / 02.01.2019г. по чл.210 от ЗУТ

12.02.2019 г. - Обявление до Радко Ананиев Пейчев от гр.Варна относно начина на заплащане на обезщетение за сервитут определен с протокол № 3 / 02.01.2019г. по чл.210 от ЗУТ

11.02.2019 г. - Обявление до Айше Исуф Мехмед от гр.Варна относно начина на заплащане на обезщетение за сервитут определен с протокол № 3 / 02.01.2019г. по чл.210 от ЗУТ

11.02.2019 г. - Обявление до Бойко Владимиров Дамянов от гр.Варна относно начина на заплащане на обезщетение за сервитут определен с протокол № 3 / 02.01.2019г. по чл.210 от ЗУТ

11.02.2019 г. - Съобщение до Мийрям Мехмедова Мутафова и Еминя Исмаилова Кадирова с наст. адрес Турция, относно начина на изплащане на обезщетението определено с протокол № 3 / 02.01.2019 г. за сервитун

08.02.2019 г. - Обявление до Галина Росенова Димитрова от гр.Варна - съобщаване на протокол № 3 / 02.01.2019 г. по чл.210 от ЗУТ за обезщетение за сервитут

08.02.2019 г. - Обявление до Айрие Шабанова Алиосманова от с.Езерово обл.Варна - съобщаване не протокол № 3 / 02.01.2019 г. за обезщетение за сервитут - съобщаване на протокол № 3 / 02.01.2019 г. по чл.210 от ЗУТ за обезщетение за серв

08.02.2019 г. - Обявление до Господин Георгиев Темелков от гр.Провадия - съобщаване на протокол № 3 / 02.01.2019 г. по чл.210 от ЗУТ за обезщетение за сервитут

08.02.2019 г. - Обявление до Миланка Железова Трендафилова, Валентина Димитрова Трендафилова и Борис Стефанов Трендафилов от гр.Варна - съобщаване на протокол № 3 / 02.01.2019 г. по чл.210 от ЗУТ за обезщетение за сервитут

08.02.2019 г. - Обявление до Георги Стефанов Георгиев, Митко Стефанов Георгиев, Васил Андреев Пономарев и Стойчо Андреев Пономарев от гр.Провадия - съобщаване на протокол № 3 / 02.01.2019 г. по чл.210 от ЗУТ за обезщетение за сервитут

08.02.2019 г. - Обявление до Милен Петров Григоров от гр.Стара Загора - съобщаване на протокол № 3 / 02.01.2019 г. по чл.210 от ЗУТ за обезщетение за сервитут

08.02.2019 г. - Издадено разр. за строеж № 3 / 07.02.2019 г. част от което е решение № ВА-3/ПР/ от 05.01.2018 г. на РИОСВ

06.02.2019 г. - Обявление до Радко Ананиев Пейчев от гр.Варна - протокол № 3 / 02.01.2019 за определяне на обезщетение за сервитут

06.02.2019 г. - Обявление до Рефие Ремзи Йълдъз от гр.Варна - протокол № 3 / 02.01.2019 за определяне на обезщетение за сервитут

06.02.2019 г. - Обявление до Миран Алдинов Чаиров от гр.Варна - протокол № 3 / 02.01.2019 за определяне на обезщетение за сервитут

06.02.2019 г. - Обявление до Вилияна Василева Йорданова от гр.София с наст. адрес в Швеция - протокол № 3 / 02.01.2019 за определяне на обезщетение за сервитут

06.02.2019 г. - Обявление до Бойко Владимиров Дамянов от гр.Варна - протокол № 3 / 02.01.2019 за определяне на обезщетение за сервитут

06.02.2019 г. - Обявление до Сабрия Дормушева Абилова от гр.Пловдив - протокол № 3 / 02.01.2019 за определяне на обезщетение за сервитут

06.02.2019 г. - Обявление до Бисер Георгиев Бъчваров от гр.Варна - протокол № 3 / 02.01.2019 за определяне на обезщетение за сервитут

06.02.2019 г. - Обявление до Николай Билянов Михайлов от гр.Варна - протокол № 3 / 02.01.2019 за определяне на обезщетение за сервитут

06.02.2019 - Обявление до Айше Исуф Мехмед от гр.Варна - протокол № 3 / 02.01.2019 за определяне на обезщетение за сервитут

31.01.2019 - Обявление до Айша Ебазерова Хасанова от гр.Варна - съобщение на протокол № 3 / 02.01.2019

31.01.2019 - Обявление до Анелия Василева Митракис от гр.Девня - съобщение на протокол № 3 / 02.01.2019

29.01.2019 г. - Обявление до наследниците на Марин Маринов Панайотов - съобщаване на протокол № 3 / 02.01.2019 г. за определяне на обезщетение за сервитут

29.01.2019 г. - Обявление до наследниците на Георги Маринов Панайотов - съобщаване на протокол № 3 / 02.01.2019 г. за определяне на обезщетение за сервитут

29.01.2019 г. - Обявление до Нериман Кадир Аптула и Мартин Каменов Бостанджиев от гр.Варна

29.01.2019 г. - Обявление до Еминя Мустафа Адил от с.Медовец обл.Варна за издадени Заповед № 41 / 17.01.2019 г. и Разрешение за строеж № 2 / 17.01.2019 г.

29.01.2019 г. - Обявление за издадена заповед № 76 / 25.01.2019 г. за допускане изменение на ПУП-ПР на УПИ VI-1 и VII-1 кв.104 с.Цонево

28.01.2019 г. - Съобщаване на заповед № 72 / 25.01.2019 г. за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ XI-223 кв.39 с.Поляците

24.01.2019 г. - Обявление до Мийрям Мехмедова Мутафова и Еминя Исмаилова Кадирова с наст. адрес в РТурция - наследници на Юсеин Ахмед Гьочсали от с.Величково обл.Варна-

22.01.2019 г. - Обявление до Еленка Илиева Русева от с.Цонево обл.Варна

22.01.2019 г. - Обявление до Стела Тодорова Тодорова от гр.Бяла обл.Русе

22.01.2019 г. - Обявление до Стойчо Петров Димитров от гр.Варна

22.01.2019 г. - Обявление до Найда Наумова Илиянова от с.Партизани обл.Варна и до Сабрие Мексут Дурмуш от с.Пчелник обл.Варна

22.01.2019 г. - Обявление до насл. на Юзеир Мехмедов Османов за определяне на обезщетение по чл.210 от ЗУТ

22.01.2019 г. - Обявление до насл. на Христо Атанасов Демиров за определяне на обезщетение по чл.210 от ЗУТ

22.01.2019 г. - Обявление до насл. на Рюстем Сеидов за определяне на обезщетение по чл.210 от ЗУТ

22.01.2019 г. - Обявление до насл. на Станойка Петрова Трайкова за определяне на обезщетение по чл.210 от ЗУТ

22.01.2019 г. - Обявление до насл. на Янко Стоянов Димитров за определяне на обезщетение по чл.210 от ЗУТ

22.01.2019 г. - Обявление до насл. на Стаменко Михалков Гьошев за определяне на обезщетение по чл.210 от ЗУТ

22.01.2019 г. - Обявление до насл. на Иван Стоянов Бакаливанов за определяне на обезщетение по чл.210 от ЗУТ

22.01.2019 г. - Обявление до насл. на Тодор Киров Ганчев за определяне на обезщетение по чл.210 от ЗУТ

22.01.2019 г. - Съобщаване на заповеди № 45, 46 и 47 от 21.01.2019 г. за разрешаване на изменение на ПУП-ПР

18.01.2019 г. - Обявление до Емилия Недкова Ташчиева и Неджиб Хюсни Неджиб от с.Лопушна обл.Варна

15.01.2019 г. - Обявление до Марийка Куцарова Милева от гр.Шумен

09.01.2019 г. - Обявление до Вълка Куцарова Василева и Вълка Андонова Георгиева от гр.Варна

08.01.2019 г. - Обявление до Кямил Азис Исмаил и Исмаил Азис Исмаил от гр.Варна

19.03.2018 г. - График във връзка с изработване на кадастрална карта и кадастрални регискри на с.Дебелец

Обяви, съобщения
ОБЯВА

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 37в, АЛ. 5 ОТ ЗСПЗЗ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ...
повече..


ОБЯВА

На 15.10.2020 г. от 10.00 ч. в сградата на Община Дългопол, ще се проведе търг...
повече..


ОБЯВА

Решение...
повече..


Кампания споразумения 2020-2021

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72, АЛ. 4 ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА ПО СКЛЮЧВАНЕ...
повече..

Електронни услуги


Интегриран социален офисЦАО
Център за административно обслужване

Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Деловодна справка


Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Справка за задължения


Електронен регистър

Приемни дни
Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®