Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ ПО ЗУТ - Обяви и съобщения

НАЧАЛОНачало

16.02.2018 г. - Заповед № 138 / 16.02.2018 г. за разр. за изработване на КПИИ УПИ ІІ-42 и ХІV-42 кв.34 с.Сава

12.02.2018 г. - Съобщение за издадено разр. за строеж за КПИИ за "Център за пристройка към детска градина в УПИ І кв.45 с.Цонево"

02/02/2018 - Обявление до Хатче Назиф Мехмед от с.Вишна обл.Бургас

23/01/2018 - Обявление до Гюлсюм Мустафа Халимова от с.Капитан Петко

19.01.2018 г. - Съобщение за издадено разр. за строеж за КПИИ за "Център за рекреация в ПИ 00789.30.416,549 земл. на с.Аспарухово общ.Дългопол"

18.01.2018 г. - Заповед № РД-16-21 / 06.12.2017 г. на ИД на АГКК във връзка с открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Дебелец

16.01.2018 - Обявление за издадени заповеди № 44 и 45 от 16.01.2018 г. за разрешаване изработване на КПИИ

15.01.2018 г. - Обявление до Юсуф Ахмедов Адемов от гр.Шумен

04.01.2018 г. - Обявление до Юркия Мустафа Билял от с.Поляците обл.Варна

29.12.2017 г. - Обявление до Емине Мехмедова Ибрямова от гр.Провадия

22/12/2017 - Съобщение за издадени заповеди за разр. за изработване на ПУП-ПР за частично изменение на кв.14 гр.Дългопол и кв.9 с.Поляците

21.12.2017 г. - Обявление до Айше Амза Мустафова,Адем Хамза Адем, Емине Хюсеин Билял и Мустаха Мехмед Адем с пост. адреси в с.Поляците обл.Варна

18.12.2017 г. - Обявление до Зийнеб Халил Реджеб - гр.Варна

14.12.2017 г. - Съобщение до Фатме Юмер Шабан от гр.Варна

11.12.2017 г. - Обявление до Атидже Шабанова Кемалова от гр.Белослав

01.12.2017 г. - Обявление до Георги Величков Георгиев гр.Пловдив за издадена заповед № 1335 / 27.11.2017 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ на ПИ 027016 по КВС на земл. на гр.Дългопол за издадена Заповед № 1335 / 27.11.2017 г. за одобряване на ПУП-ПР

01.12.2017 г. - обявление до Живка Иванова Илиева с.Крапец обл.Добрич за издадена Заповед № 1335 / 27.11.2017 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ на имот № 027016 по КВС на земл. на гр.Дългопол

01.12.2017 г. - Обявление заиздадена Заповед № 1335 / 27.11.2017 на Кмета на Община Дългопол за одобряване на ПУП-ПРЗ на ПИ 027016 земл. на гр.Дългопол

01.12.2017 г. - Заповед за разрешение зе изработване на ПУП-ПР за изменение на УПИ VІ-211 в кв.33 с.Поляците

01.12.2017 г. - Заповед за разрешение зе изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ ХІ-307 и ХІV-307 в кв.30 с.Медовец

28.11.2017 г. - Графична част на ПУП-ПП към съобщение с изх. № 2600-349/3/ от 28.11.2017г., земл. с.Дебелец

28.11.2017 г. - Графична част на ПУП-ПП към съобщение с изх. № 2600-349/3/ от 28.11.2017г., земл. с.Цонево

28.11.2017 г. - Графична част на ПУП-ПП към съобщение с изх. № 2600-349/3/ от 28.11.2017г., земл. с.Величково

28.11.2017 г. - Съобщение с изх. № 2600-349/3/ от 28.11.2017 г. за публикувано в бр.94/24.11.2017г. на ДВ обявление за изработен ПУП-Парцеларен план за линеен обект на техн. инфрастр. за “Нова ВЛ 400кV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“, засягащ имоти в землищата на с.Вели

22.11.2017 г. - Съобщение за издадена заповед за разр. за изработване на ПУП-ПР за изменение на УПИХІІ-62 и ХІІІ-62 в кв.12 с.Партизани

09.11.2017 г. - ПУП-Парцеларен план за "Захранващ водопровад от помпена станция по ул."Г.Димитров" до о.т.199 на ул."Антон Иванов" - гр.Дългопол, и от края на регулацията при ул."Хр. Ботев" до водоем в землището на гр.Дългопол""

09.11.2017 г. - Оявление за изработен ПУП-Парцеларен план за "Захранващ водопровад от помпена станция по ул."Г.Димитров" до о.т.199 на ул."Антон Иванов" - гр.Дългопол, и от края на регулацията при ул."Хр. Ботев" до водоем в землището на гр.Дългопол"

09.11.2017 г. - ПУП-Парцеларен план за "Оптична кабелна линия в землище с.Величково обл.Варна"

09.11.2017 г. - Съобщение относно изработен ПУП-Парцеларен план за "Оптична кабелна линия в землище с.Величково обл.Варна"

17.10.2017 г. - Решение на Общински съвет за разрешаване изработване на ПУП-ПП - трасе за оптична кабелна линия в земл. с.Величково

05.10.2017 г. - Съобщаване на Разр. за строеж № 25 / 05.10.2017 г. неразделна част от което е решение на РИОСВ № ВА-163/ПР/ от 23.12.2014

05.10.2017 г. - Обявление за издадена заповед № 1156 / 03.10.2017 г. за одобряване на ПУП-ПР за изменение на УПИ VІІ кв.24 с.Медовец

03.10.2017 г. - Съобщение за издадена заповед за разр. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ ХХVІ-122 кв.12 с.Медовец

26.09.207 г. - Съобщение до Светослав Желев Михалев

21.09.2017 г. - Обявление до Станка Куртева Стефанова от гр.Шумен

18.09.2017 - Обявление до Живка Иванова Илиева - с.Крапец общ.Шабла

28.08.2017 г. - Обявление до Георги Величков Георгиев - гр.Пловдив

24.08.2017 г. - Обявление до Петко Кръстев Петков от гр.Дългопол за издадена заповед за одобряване на ПУП-ПР за изменение на кв.88 гр.Дългопол

24.08.2017 г. - Обявление до Величко Пейчев Вълчев от гр.Дългопол за издадена заповед за одобряване на ПУП-ПР за изменение на кв.88 гр.Дългопол

18.08.2017 г. - Съобщаване на Разр. за строеж № 21 / 17.08.2017 г. неразделна част от което е решение на РИОСВ № ВА-76/ПР/ от 17.02.2017

08-08-2017 г. - обявление за издадена заповед на кмета за разр. за изработване на проект за изменение на ПУП-кв.39 с.Поляците

08-08-2017 г. - обявление за издадена заповед на кмета за разр. за изработване на проект за изменение на ПУП-кв.33 с.Медовец

20.07.2017 г. - Съобщение до Величко Пейчев Въълчев от гр.Дългопол

19.07.2017 г. - Съобщение до Петко Кръстев Петков от гр.Дългопол

14.06.2014 г. - Съобщение да Пею Славов с неизв. адрес

07.06.2017 г. - Решение на Общински съвет за разрешаване изработване ПУП-Парцеларен план на "Захр. водопровод от помпена станция по ул."Г.Димитров" до о.т.199 на ул."А.Иванов" гр.Дългопол и от края на регулацията при ул."Хр.Ботев"

07.06.2017 г. - Решение на Общински съвет за разрешаване изработване ПУП-ПРЗ на имот № 027002 в земл. на с.Медовец

06.06.2017 г. - заповед за допускане изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за "Клуб на пенсионера" в УПИ ХХ в кв.11 с.Лопушна УПИ

29.05.2017 г. - Заповед за допуснато частично изменение на кв.2 с.Аспарухово

22.05.2017 г. - Заповед за допуснато частично изменение на ПУП - кв.88 гр.Дългопол

19.05.2017 г. - Съобщение до "ВРС" ЕООД - гр.Варна

26.04.2017 г. - Съобщение за издадено Разрешение за строеж № 9 / 25.04.2017 г., приложение към което е Решение № ВА-16/ПР/2017 на РИОСВ

24.04.2017 г. - Заповед за допуснато частично изменение на ПУП - кв.33с.Партизани

21.04.2017 г. - Съобщение до Пею Славов

21.04.2017 г. - Съобщение до Анатоли Василев Йорданов и Грета Анатолиева Йорданова за издадена заповед за одобряване ПУП-ПР за изменение на кв.9 с.Цонево

21.04.2017 г. - Съобщение до Катерина Стоичкова Станкова за издадена заповед за одобряване ПУП-ПР за изменение на кв.9 с.Цонево

18.04.2017 г. - Обявление за издадена заповед № 288 / 12.04.2017 г. за разрешаване изработване на ПУП-ПР за изменение на УПИ ХІХ-229 кв.1 с.Медовец

07.04.2017 г. - Съобщение за издадено разрешение за строеж № 6 / 05.04.2017 г.

05.04.2017 г. - Обявление до заинтересовани граждани за издадена заповед № 245 / 31.03.2017 г. за одобряване на ПУП за изменение на УПИ І-"култ.дом, пълном. и поща" в кв.24 с.Аспаруховол

14.03.2017 г. - Обявление за издадени 3 бр. заповеди за разрешаване изработване на КПИИ и 1 - за разр. за изработване на ПУП-ПР

22.02.2017 г. - Обявление до заинтересовани граждани за издадена заповед № 132 / 22.02.2017 г. за одобряване на ПУП за изменение на УПИ V-СП"БКС" и VІ-"резервен" в кв.100 гр.Дългопол

09.02.2017 г. - Съобщение до Катерина Стоичкова Станкова от гр.Варна

09.02.2017 г. - Съобщение до Николинка Милева Кърчева от гр.Дългопол

06.02.2017 г. - Съобщение до Анатоли Василев Йорданов и Грета Анатолиева Йорданова от гр.Варна

06.02.2017 г. - Обявление относно изработен ПУП за изменение на УПИ І-"за култ.дом, пълномощничество и поща" в кв.24, с.Аспарухово

19.01.2017 г. - Заповед за разр. за изработвене на изменение на ПУП кв.24 с.Аспарухово -

18.01.2016 г. - Съошбщение за издадена заповед за одобряване на ПУП-ПР за изменение на кв.118 гр.Дългопол

13.01.2017 г. - Съобщение до Софийка Димитрова Панайотова от гр.Бургас и Иван Димитров Стефанов - с.Голица обл.Варна

13.01.2017 - Заповед за разрешаване изработване на ПУП-ПР за изменение на кв.122А гр.Дългопол

13.01.2017 - Съобщение до наследниците на Миланка Ананиева Божилова от с.Цонево обл.Варна

12.01.2017 г. - Решение на Общински съвет за разрешаване изработване на ПУП-План за регулация на ПИ 000176 в земл. на гр.Дългопол

12.01.2017 г. - Решение на Общински съвет за разрешаване изработване на кадастр. карта и ПУП-План за регулация на Дебелец

12.01.2017 г. - 4 заповеди за разрешаване изработване на изменение на ПУП за с.Медовец, с.Рояк, с.Дебелец и гр.Дългопол

05.01.2017 г. - Съобщение до Осман Осман Осман от гр.Варна

14.12.2016 г. - Съобщение до Джумадие Хюсеин Хасан от гр.Варна и до Халиме Хюсеин Алиева от гр.Суворово обл.Варна

14.12.2016 г. - Съобщение до Софийка Димитрова Панайотова от гр.Бургас и до Иван Димитров Стефанов с.Голица обл.Варта

13.12.2016 г. - Обявление до заинтересувани граждани за изработен проект за изменение на УПИ І-озеленяване и УПИ ІІ-за търговска дейност в кв.118 гр.Дългопол

13.12.2016 г. - заповеди за разрешаване изработване на ПУП

09.12.2016 г. - Съобщение до Тодор Недялков Михалев от гр.Варна за издадена виза за проектиране

25.11.2016 г. - Обявление за издадена заповед за разрешаване изработвене на КПИИ за Почивен комплекс вУПИ ХХV-205 кв.20, с.Аспарухово

23.11.2016 г. - Заповеди за 2 бр. Заповеди на Кмета на Община Дългопол за разрешаване изработване на изменение на ПУП за гр.Дългопол и с.Медовец

21.11.2016 г. - Съобщение до Фатме Мехмед Юсуф, Билял Юсуф Билял и Мехмед суф Билял за издадена заповед за одобряване на ПУП

21.11.2016 г. - Съобщене до Мехмед Юмеров Хюсеинов от гр.Варна за издадена заповед за одобряване на ПУП

21.11.2016 г. - Съобщение до Мехмед Мехмед Юсуф, Билял Юсуф Билял и Мехмед суф Билял за издадена заповед за одобряване на ПУП

16.11.2016 г. - Обявление до насл. на Михо Лазаров Михов и насл. на Георги Калчев Георгиев за изработен ПУП за изменение на УПИ VІ-резервен в кв.100

21.11.2016 г. - Обявление за издадена заповед № 117 / 14.11.2016 г. на МРРБ за разрешаване изработване на ПУП-Парцеларен план за "Нова въздушна електропроводна линия (ВЛ) 400 kV от п/ст "Варна" до п/ст "Бургас"

18.11.2016 г. - Съобщение до Себахат Ереджеб Бейтула гр.Шумен, Къймет Реджеб Мехмед гр.Варна, Фатме Хюсеин Али гр.Шумен, Халил Осман Исмаил гр.Варна

18.11.2016 г. - Съобщение до Селим Алиев Мехмедов с неизв. адрес

18.11.2016 г. - Съобщение до Юсуф Халил Хасан с.Поляците

17.11.2016 г. - Обявление/съобщение до заинтересувани граждани за издадена заповед за одобряване на ПУП

17.11.2016 г. - Обявление за издадена заповед за разрешаване изработване на ПУП-ПР за изменение на УПИ ІХ-56 и VІІІ-56 кв.13 с.Цонево

10.11.2016 г. - Съобщение до Петър Колев Петров от гр.Варна, местност "Боровец-Север 2"

08.11.2016 г. - Обявление за издадена заповед за разрешаване изработване на КПИИ

07.11.2016 г. - Обявление за издадена заповед за разрешаване изработване на КПИИ

04.11.2016 г. - Заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП

04.11.2016 г. - Съобщение до Наталия Неделчева Станева от гр.Шумен за издадено разрешение за строеж

01.11.2016 г. - обявление за издадена заповед на кмета за разр. за изработване на проект за изменение на ПУП

26.10.2016 г. - Съобщение до Ембие Хасан Мехмед от с.Поляците обл.Варна относно издадена Заповед № 1176 / 26.10.2016 г. на Кмета на Община Дългопол

25.10.2016 г. - Съобщение до Фатме Мехмед Юсуф, Билял Юсуф Билял и Мехмед Юсуф Билял от гр.Варна за изработен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ V-77 и ХХІV-77 кв.30 с.Поляците

25.10.2016 г. - Съобщение до Мехмед Юмеров Хюсеинов от гр.Варна за изработен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ V-77 и ХХІV-77 кв.30 с.Поляците

24.10.2016 г. - Съобщение до Себахат Ереджеб Бейтула гр.Шумен, Къймет Реджеб Мехмед гр.Варна, Фатме Хюсеин Али гр.Шумен, Халил Осман Исмаил гр.Варна относно изработен ПУП-ПР за изменение на ІV-175 кв.22 с.Поляците

20.10.2016 г. - Обявление за изработен ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ І-"за търг. нужди и автоспирка" кв.61А, с.Цонево

19.10.2016 г. - Съобщение до Незиха Юсуф Мехмед с.Поляците обл.Варна, Хасан Галибов Хасанов с.Безмер, обл.Добрич, Гюлбахар Галибова Хасанова гр.Варна, Селим Мехмед Хасан гр.Шумен и Фатмя Алиева Билялова с.Партизани обл.Варна

13.10.2016 г - Обявление за 2 бр. решения на Общ. съвет от 27.09.2016 г. за разр. изработване на ПУП и 2 бр. заповеди на кмета на Община Дългопол от 10.10.2016 г. за разр. изработване на изменения на ПУП

12.10.2016 г. - Съобщение до Рифат Юсню Чолаков /Рифат Юсниев Османов/ гр.Варна

04.10.2016 г. - Съобщение до Юсуф Халил Хасан с.Поляците

27.09.2016 г. - Съобщение до Селим Алиев Мехмедов с неизв. адрес

20.09.2016 г. - Заповед за допускане изменение на ПУП

17.09.2016 г. - Заповед за разрешаване КПИИ

12.09.2016 г. - Съобщение до насл. на Добри Лефтеров Маринов

12.09.2016 г. - Съобщение до Рифат Юсню Чолаков /Рифат Юсниев Османов/ гр.Варна

02.09.2016 г. - Съобщение до Георги Костадинов Уждрин от гр.Варна

18.08.2016 г. - Заповед за допускане изменение на ПУП

10.08.2016 г. - Съобщение до Фатмя Алиева Билялова от с.Партизани

10.08.2016 г. - Заповед за допускане изменение на ПУП

08.08.2016 г. - Съобщение до Георги Костадинов Уждрин от гр.Варна

05.08.2016 г. - Съобщение с изх. № 9400-2630 / 05.08.2016 г. до Махмуд Речпер предст. "АЙМАР 44" ООД

05.08.2016 г. - Издадена заповед за допускане изменение на ПУП

03.08.2016 г. - Издадена заповед за допускане изменение на ПУП

02.08.2016 г. - Съобщение до Незиха Юсуф Мехмед от с.Поляците обл.Варна

02.08.2016 г. - Съобщение до Хасан Галибов Хасанов от с.Безмер обл.Добрич

02.08.2016 г. - Съобщение до Гюлбахар Галибова Хасанова от гр.Варна

02.08.2016 г. - Съобщение до Селим Мехмед Хасан от гр.Шумен

14.07.2016 г. - Обявление за издадено Решение на Общински съвет за изработване на проект за изменение на ПУП

29.06.2016 г. - Издадена заповед за допускане изменение на ПУП

23.06.2016 г. - Издадени 2 заповеди за разрешаване изработване на ПУП

17.06.2016 г. - заповед за допускане на ПУП

07.06.2016 г. - Съобщение до насл. на Добри Лефтеров Маринов

20.05.2016 г. - Решения на ОбС и заповеди на кмета за разрешаване изработване на изменения на ПУП

20.04.2016 г. - Заповеди за допускане изменение на ПУП

01.04.2016 г. - Съобщение до Сеиде Риза Муса от гр.Варна за издадена заповед № 215 / 10.03.2016 г. на кмета на Община Дългопол

20.01.2016 г. - Заповед за допуснато изменение на ПУП-ПР на УПИ VІІ-142, VІІІ-142 в кв.6 с.Поляците

15.01.2016 г. - Заповед за допуснато изменение на ПУП-ПР на УПИ ІІІ кв.12 с.Поляците

11.01.2016 г. - Съобщение Съобщение до Юксел Исмаил Рашид от гр.Варна за внесен за одобряване ПУП-ПР за изменение на УПИ ХХVІ-261, ІV-264, V-263, VІ-275, ХVІ-265 и ХVІІ-265 в кв.32 с.Медовец

30.12.2015 г. - Съобщение до Сеиде Риза Муса от гр.Варна за внесен за одобряване ПУП-ПР за изменение на УПИ ХХVІ-261, ІV-264, V-263, VІ-275, ХVІ-265 и ХVІІ-265 в кв.32 с.Медовец

26.11.2015 - Обявление за издадена заповед за разрешаване изработване на изменение на ПУП-с.Медовец

25.11.2015 г. - Обявление за издадена заповед за разрешаване изработване на изменение на ПУП-с.Аспарухово

17.11.2015 г. - Съобщение до Юлиян Стоянов Атанасов от с.Величково обл.Варна относно издадена Заповед № 934 / 09.11.2015 г.

10.11.2015 г. - Съобщение до Ранчо Костадинов, Ахмед Селим Уста, Георги Мирчев, Слави Димитров, Петко Каров, Вълчо Маринов, Недю Тодоров, Димо Д.Тончев и Иван Желев (вписани като собственици съответно на имоти №№ 190, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 23 и 24 по плана на с.Вел

29.10.2015 г - Съобщение до насл. на Мехмед Хасанов Дели от с.Медовец за издадена заповед № 904 / 27.10.2015 за одобряване ПУП-ПЗ на имот 000612с.Медовец

29.10.2015 г. - Съобщение до Емине Хасан Назиф и Неврие Хасан Хюсеин за издадена заповед № 906 / 27.10.2015 г. за одобряване на ПУП за изменение на УПИ ХХІІ-186 в кв.10, с.Лопушна

29.10.2015 г - Съобщение за издадена заповед № 905 / 27.10.2015 г. за одобряване на ПУП за изменение на УПИ VІІІ в кв.123, гр.Дългопол

23.10.2015 г. - Съобщение до Сеиде Риза Муса от гр.Варна за внесен за одобряване ПУП-ПР за изменение на УПИ ХХVІ-261, ІV-264, V-263, VІ-275, ХVІ-265 и ХVІІ-265 в кв.32 с.Медовец

06.10.2015 г. - Обявление на Решение 77-4/23.09.2015 на Общински съвет за разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ

02.10.2015 г. - Съобщение до Емине Хасан Назиф и Неврие Хасан Хюсеин от с.Лопушна за внесен за одобряване ПУП-ПР за изменение на УПИ ХХІІ-186 в кв.10, с.Лопушна

29.09.2015 - Съобщение за издадена заповед № 827/ 29.09.2015 г. за допускане на изменение на ПУП

28.09.2015 г - Съобщение до "БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" ЕООД, до Юлиян Стоянов Атанасов - с.Величково и до Ранчо Костадинов, Ахмед Селим Уста, Георги Мирчев, Слави Димитров, Петко Каров, Вълчо Маринов, Недю Тодоров Димо Д. Тончев и Иван Желев - с неизвестни адреси, за внесен

18.09.2015 г. - Съобщение за издадена заповед № 798 / 18.09.2015 г. за одобряване на ПУП за изменение на УПИ ХV-1307 и ІІ в кв.120, гр.Дългопол

01.09.2015 г. - Съобщение до Стефка Христова Барбова от гр.Варна за изрдадена Заповед за одобряване ПУП за изменение на УПИ І-202 в кв.25 с.Цонево

05.08.2015 г. - Съобщение за издадена заповед за за одобряване ПУП за изменение на УПИ ІІІ-озеленяване в кв.4, с.Сава

05.08.2015 г. - Съобщение за издадено Разрешение за строеж № 12 / 29.07.2015 с решение за преценяване необходимостта от ОВОС

05.08.2015 г. - Съобщение до Григор Атанасов Сираков от с.Драганово общ.Горна Оряховица обл.Велико Търново за издадена заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ І-202 в кв.25 с.Цонево

04.08.2015 г. - заповед за допускане изменение на ПУП

30.07.2015 г. - заповед за допускане изменение на ПУП

20.07.2015 г. - Съобщение до Григор Атанасов Сираков от с.Драганово общ.Горна Оряховица обл.Велико Търново за изработен ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ І-202 в кв.25 с.Цонево

08.07.2015 г. - Съобщение до Владимир Стойков Димитров от гр.Дългопол за издадена Заповед № 417 / 02.06.2015 г. за одобряване на проект за изменение на УПИ ХХІ-718 и ХХV-720, кв.46, гр.Дългопол

25.06.2015 г. - Съобщение до Ахмед Емин Осман от с.Лопушна за издадена Заповед № 401 / 29.05.2015 г. за одобряване на проект за изменение на кв.19, с.Лопушна

18.06.2015 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ХІV-1404, кв.126, гр.Дългопол

18.06.2015 г. - Обявление за изработен ПУП-ПР за изменение на УПИ ХІV-1404, кв.126, гр.Дългопол

18.06.2015 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ІІІ, кв.4, с.Сава

18.06.2015 г. - Обявление за изработен ПУП-ПР за изменение на УПИ ІІІ, кв.4, с.Сава

10.06.2015 г. - ПУП-ПЗ на имот № 000612 земл. с.Медовец

10.06.2015 г. - Съобщение до насл. на Мехмед Хасанов Дели от с.Медовец за изработен ПУП-ПЗ на имот 000612 земл.с.Медовец

10.06.2015 г. - Заповеди за допуснати изменения на ПУП

05.06.2015 г. - Заповеди за допуснати изменения на ПУП

05.06.2015 г. - Заповеди за допуснати изменения на ПУП

25.05.2015 г. - ПУП-ПР за частично изменение на кв.120 гр.Дългопол

25.05.2015 г. - Обявление относно ПУП-ПР за частично изменение на кв.120 гр.Дългопол

14.05.2015 г. - Обявление до Валентина Любомирова Демирова

07.05.2015 г. - ПУП-ПРЗ на ПИ 200108 в земл. на с.Партизани

22.04.2015 г. - заповед за допускане изменение на ПУП

20.04.2015 г. - заповед за допускане изменение на ПУП

15.04.2015 - заповед за допускане изменение на ПУП

03.04.2015 г. - заповед за допускане изменение на ПУП

01.04.2015 г. - Обявление до Янка Георгиева Йорданова и Жека Кръстева Ненчева

26.03.2015 - заповед за допускане изменение на ПУП

24.03.2015 г. - Съобщение за издадено Разрешение за строеж № 3 / 20.03.2015 с решение за преценяване необходимостта от ОВОС

13.03.2015 г. - Съобщение за издадено Разрешение за строеж с решение за за преценяване необходимостта от ОВОС

23.02.2015 г. - Съобщение до Янка Георгиева Йорданова и Жека Кръстева Ненчева от гр.Варна

16.02.2015 г. - Заповеди за допускане изменение на ПУП

16.02.2015 г. - обявление за изработени 2 броя ПУП-Парцеларни планове в землище Дебелец

13.02.2015 г. - Заповед за допускане изменение на ПУП

27.01.2015 - Съобщение до Ганчо Вълчев Добрев и Стойчо Вълчев Добрев от с.Аспарухово обл.Варна

24.01.2015 - Заповеди за допускане изменение на ПУП

19.01.2015 г. - обявление на заповед №31/09.01.2015г. за допускане изработване на ПУП

15.01.2015 - ПУП-ПП за „Водопроводно отклонение до ПИ № 024019 в земл. Дебелец

15.01.2015 - ПУП-ПП за „Външно ел.захранване на ПИ № 024019 в земл. Дебелец

15.01.2015 - ПУП-ПРЗ на имот № 024020 в земл. Дебелец

15.01.2015 - ПУП-ПРЗ на имот № 024019 в земл.Дебелец

15.01.2015 - обявление за изработени 4 броя ПУП - за имоти в землище Дебелец

Обяви, съобщения
СЪОБЩЕНИЕ

На 10.11.2017г./петък/, от 17:00 ч., в зрителната зала на читалище „Н.Й....
повече..


СЪОБЩЕНИЕ

   На 06.07.2017г. от 18.00 часа В Общинския център за спорт и отдих –...
повече..


Обява за провеждане на конкурси за военнослужещи

ОБЯВА, КРИТЕРИИ


повече..

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с дейността на МКБППМН

На основание чл. 40 – 46 от ЗБППМН в Община Дългопол...
повече..

Приемни дни

Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.ЦИУГ
Център за информация и услуги на граждани Работно време
понеделник - петък
8:00 - 17:00

Деловодна справка

Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 - 17:00

Справка за задължения


Електронен регистър
Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®