Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - Гражданска регистрация и актосъставяне

НАЧАЛОНачало

- 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

- 1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

- 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

- 2016 Издаване на удостоверение за наследници

- 2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

- 2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

- 2020 Издаване на заверен препис или копие от ЛРК или страница от СР на населението

- 2033 Възстановяване или промяна на име

- 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

- 2036 Издаване на удостоверение за съпруг.а и родствени връзки

- 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

- 2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

- 2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

- 2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

- 2053 Припознаване на дете

- 2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

- 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

- 2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

- 2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на брак в България

- 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруга и деца

- 2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

- 2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

- 2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

- 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

- 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

- 2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

- 2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение

- 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

- 2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

- 2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

- 2132 Промяна в актовете за гражданско състояние

- 2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

- 2390 Комплектоване и проверка на документи км искане за установяване на българско гражданство

- 2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство

Обяви, съобщения
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

До

Андрей Асенов  Иванов

Елиф Асан Юсуф

Радостина...
повече..


График на заседания на комисиите по чл. 37в от ЗСПЗЗ

График...
повече..


ОБЯВА

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72, АЛ. 4 ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА ПО СКЛЮЧВАНЕ...
повече..


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАПОЧНАЛО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

ДО
РАДКО АСЕНОВ ХРИСТОВ
С.ЦОНЕВО УЛ.ПЕТА  № 12

повече..
Електронни услуги


Интегриран социален офисЦАО
Център за административно обслужване

Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Деловодна справка


Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Справка за задължения


Електронен регистър

Приемни дни
Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®