Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - Документи

НАЧАЛОНачало

13-03-2023 - Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Дългопол за 2022 г. (pdf)

12-12-2022 - Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективностпо съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ - 2022

- План за ползване на дървесина за 2021

24-03-2022 - Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Дългопол за 2021 г. (xls)

24-03-2022 - Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Дългопол за 2021 г. (pdf)

14-12-21 - Oтчет програма за ЕЕ-2021

14-12-21 - Отчет програма за ЕЕ-2021

14-12-21 - Програма за ЕЕ на Община Дългопол 2021-2027 год

14-12-21 - Краткосрочна програма за насърчаване на използването на ВЕИ и биогорива на Община Дългопол 2021-2023 год

14-12-21 - Дългосрочна програма за насърчаване на използването на ВЕИ и биогорива на Община Дългопол 2021-2030 год

22-10-2021 - Дългосрочна програма ВЕИ 2021-2030

22-10-2021 - Краткосрочна програма ВЕИ 2021-2023

22-10-2021 - Програма за ЕЕ Община Дългопол -2021-2027

- Годишен план за ползване на дървесина за 2020 година

05-03-2020 - Стратегия за управление на общинската собственост за период 2019-2023

- Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г

12-03-2021 - Отчет ЗЕВИ за отчетна 2020

26-02-2021 - ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективностпо съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

- ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 71, Т. 1 ОТ ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

24-03-2020 - ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективностпо съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

24-03-2020 - ИНФОРМАЦИЯ за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Дългопол

13-03-2020 - ПРОТОКОЛ от заседание на общински кризисен щаб

13-03-2020 - Заповед на Министъра на здравеопазването

- Искане за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от ДОПК

18-12-2019 - Oбява план-сметка

18-12-2019 - Мотивиран доклад план-сметка 2020

- Стратегия за управление на общинската собственост на община Дългопол за периода 2015-2019 г.

- ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година

13-03-2019 - Анализ на анкетните карти за измерване на удовлетвореността на гражданите от качеството на административното обслужване в Община Дългопол

- Годишни цели на администрацията на Община Дългопол за 2019 г.

22-02-2019 - Анкетна карта за качеството на административното обслужване_КАО

- Вътрешни правила ЗЛД

- Вътрешни правила за ограничаване на плащанията в брой в община Дългопол

- Годишна програма за общинската собственост 2018 година

- Ред за служебно изискване и предоставяне на информация за наличието или липсата на задъжения по чл. 87, ал. 11 от ДОПК

- Харта на клиента

- Вътрешни правила за условията и реда за осъществяване на обратна връзка с потребителите на административни услуги в Община Дългопол

- Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Дългопол

02-04-2018 - Годишен отчет за Държавните помощи

- Годишен отчет съгласно чл. 12 и чл. 63 от ЗЕЕ

- Годишен отчет съгласно ЗЕВИ

- Годишни цели на отдел ТОУЧР за 2017 г.

- Годишни цели на отдел ИППОП за 2017 г.

- Годишни цели на отдел ГРАО за 2017 г.

- Годишни цели на отдел ОХД за 2017 г.

06-06-2016 - С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността: „Секретар на община“ в община Дългопол, област Варна

06-06-2016 - С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността: Директор на дирекция „Специализирана администрация“ в община Дългопол, област Варна

06-06-2016 - С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността: Началник отдел „Хуманитарни дейности и образование“ в община Дългопол, област Варна

01.01.2020 - УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

- СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

- ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДЪЛГОПОЛ

- ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДЪЛГОПОЛ

- ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

- СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ЗА ПЕРИОДА 2011 – 2015 г.

- АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ 2012 – 2020 Г.

- СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ (2011 – 2015)

- ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ 2014-2020 Г.

- ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ОПР НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ 2014-2020 Г.

- ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ 2014-2020 Г.

- СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНАТА ДЪЛГОПОЛ ЗА ПЕРИОДА 2011 – 2015 г.

- СПИСЪК - НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛ. ПО ЧЛ.12 ОТ ЗПУКИ В ОБЩИНСКА AДМИНИСТРАЦИЯ

- КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ МЕСТА ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНИТЕ И ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КОНКРЕТНАТА Й РЕАЛИЗАЦИЯ ВЪВ ВСЯКА ЕДНА АДМИНИСТРАЦИЯ

- ЕТИЧЕН КОДЕКС за поведение на служителите в общинска администрация Дългопол

Обяви, съобщения
УВЕДОМЛЕНИЕ

повече..

Обява регистри по чл. 72, ал. 3 от ППЗСПЗЗ-02.08.2022 г.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72, АЛ. 4 ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА ПО СКЛЮЧВАНЕ...
повече..


Обява

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 и чл.69, ал.1, т.1 и ал.2 от Административно...
повече..


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

До

Каймет Али Мехмед

с. Цонево, ул. „Тридесета” № 23

Ангел...
повече..

Електронни услуги


Интегриран социален офисЦАО
Център за административно обслужване

Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Деловодна справка


Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Справка за задължения


Електронен регистър

Приемни дни
Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®