Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ТУРИЗЪМ - Актуална информация

НАЧАЛОНачало

ДО ВСИЧКИ ХОТЕЛИЕРИ И РЕСТОРАНТЬОРИ ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ


          Общинска администрация Дългопол, уведомява всички хотелиери и ресторантьори, които извършват дейност на територията на Общината, че съгласно чл. 133, ал. 2 от Закона за туризма (обн. в ДВ бр. 30 от26.03.2013г.) срока на издаденото удостоверение за определена категория на туристически обекти е 5 (пет) години с изключение на срока на удостоверението за обектите, разположени върху понтон, което е със срок, съответстващ на срока на действие на разрешителното.


        В срок до три месеца преди изтичането на 5-годишния срок лицето следва да декларира желанието си да потвърди категорията на обекта или да получи категория, различна от определената му до момента, както и да заплати такса за категоризация на туристическия обект съгласно тарифа одобрена от Министерския съвет по предложение на министъра на туризма.


      В изпълнение на § 5 от Предходните и заключителни разпоредби от Закона за туризма, подновяването на категорията на категоризираните до влизането в сила на Закона туристически обекти, в изпълнение на срока по чл. 133, ал. 2 се извършва, както следва:


       1. За категоризираните туристически обекти през 2004 и 2005г. – през 2014г.


       2. За категоризираните туристически обекти през 2006 и 2007г. – през 2015г.


       3. За категоризираните туристически обекти през 2008 и 2009г. – през 2016г.


       4. За категоризираните туристически обекти през 2010г.– през 2017г.


       5. За категоризираните туристически обекти през 2011г.– през 2018г.


       6. За категоризираните туристически обекти през 2012г.– през 2019г. 


       Всички лица извършващи хотелиерство на територията на Община Дългопол, съгласно чл. 116, , ал. 1 от Закона за туризма са длъжни да водят регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки.


     Съгласно чл. 57, ал. 3 от Наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Дългопол, дължимият туристически данък се внася от данъчно задължените лица до 15-то число на месеца, следващ месеца през който са предоставени нощувките.


    Хотелиерите следва да подават ежемесечно информация в отдел УТОСТЗГ при Община Дългопол за броя на реализираните нощувки чрез справка-декларация, придружена с документ за платен туристически данък.

Вижте още:

- СПРАВКА – ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 116, ал. 3 от Закона за туризма

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®