Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - ОПРЧР-„Активни за равни възможности"

НАЧАЛОНачало

СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТ „Активни за равни възможности” Договор №BG05M9OP001-2.005-0014-C01


Цел на проекта: Подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства, повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез предоставяне на равни възможностите за заетост на тези лица, осигуряване на социални услуги с цел улесняване на техния достъп и на членовете на техните семейства до заетост в община Дългопол.


Обща стойност на проекта: 391 160лв.


Финансиране  от Европейския социален фонд: 332 486.00 лв.


Национално финансиране: 58 674.00 лв


Начало:01.05.2017 г.


Край: 31.12.2018год.


Проектът насърчава трудовата активност на хората с увреждания, като адаптира и създава 3 работни места за тях, след преминато квалификационно обучение, предоставя услугите „социален асистент“ и „личен асистент“, които да са в помощ при осъществяване на техният достъп до трудова заетост. Създава условия на неактивни лица да се включат в пазара на труда като бъдат обучени и наети като „лични асистенти” и „социални асистенти“ за 12 месеца. В рамките на проекта ще се създадат условия и ще се предоставя социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ . Проекта предвижда дейности са насърчаване на равните възможности на хората с увреждане до заетост и промяна на негативните нагласи на обществото и работодателите към тях чрез провеждането на кръгла маса, разработването на сайт , изготвянето на филм „Активни за равни възможности“.Информационни материали-информационни брошури, информационни листи, плакати, банер, стикери, семинарни папки, химикали, информационни табели, проведени пресконференции дават информация зя проекта и популяризират приноса на европейските структурни фондове.


За контакти:


Денница Димитрова – Координатор проект


0517/22185


0882872230


ipa@dalgopol.org

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®