Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - ОПРЧР-"Независим живот"

НАЧАЛОНачало

Закупен специализиран автомобил


Във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP001-2.002-0056-C001 – "Независим живот за хората в неравностойно положение в община Дългопол" по ОП ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. е закупено специализирано транспортно средство за хора с увреждания. Автомобилът ще бъде използван запостигане на независимост и социална интеграция на възрастни хора и хора с увреждания,чрез транспортирането им до административнитеи културни институции, медицински центрове и други. Ще бъде осигурен достъп на децата с увреждания до образователната система и социално интегриране на децата със специални образователни потребности.Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®