Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - ОПРЧР-„Укрепване на общинския капацитет в община Дългопол

НАЧАЛОНачало

Списък на допуснати и недопуснати кандидати


                                                              СПИСЪК
от работа на комисия за подбор на длъжност по проект "Укрепване на общинския капацитет на Община Дългопол", Договор BG05SFPR002-2.002-0011-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз.

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

1. Допуска до конкурс и интервю следните кандидати:

- Веселина Нивелинова Димитрова –“ Социален работник“
- Мария Росенова Димитрова – „Социален работник“

Посочените кандидати трябва да се явят на интервю на 23.01.2023 г.

2. Не се допускат до конкурс и интервю следните кандидати:

Име, презиме, фамилия, за длъжност, основание за недопускане
Няма такива


Мариана Николаева - Председател на конкурсна комисия

Дата:19.01.2023 г.

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®