Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - ОПРЧР-„Укрепване на общинския капацитет в община Дългопол

НАЧАЛОНачало

ОБЯВА


О Б Я В АОбщина Дългопол в качеството си на бенефициент по проект "Укрепване на общинския капацитет на Община Дългопол", Договор № BG05SFPR002-2.002-0011 по процедура „Укрепване на общинския капацитет“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, считано от дата 05.01.2023 г. започва, набирането на две лица желаещи да бъдат ангажирани по проекта за следната длъжност:

Длъжност “Социален работник“ – 2 лица на трудов договор за срок от 12 месеца, 8 часов работен ден

I. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
1.1. Основни изисквания
- право да кандидатстват имат лица в трудоспособна възраст;
- да имат най-малко средно образование;
- да притежават компютърна грамотност;
- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
1.2. Специфични изисквания:
Ще се счита за предимство:
- Да имат познания в областта на социалните услуги.
II. Ред за провеждане на подбора:
2.1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите в подбора са:
- Заявление за участие – приложение 1;
- Декларация за запознатост за ползване на лични данни – приложение 2;
- Декларация за поверителност – приложение 3;
- Автобиография;
- Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен;
- Копия от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж/ако има налични такива/;
- други.
2.2. Документите следва да се подават на следния адрес: гр. Дългопол, ул. Г. Димитров 105, специалист „Човешки ресурси”, всеки ден от 08.00 до 17.00 часа.
III. Месторабота-Център за административно обслужване, ул. Г. Димитров 132.
Краен срок за подаване на документите е до 17.00 часа на 18.01.2023 г.
2.3. Подборът протича в два етапа:
- Проверка на съответствието на представените документи с обявените изисквания;
- Интервю с допуснатите кандидати.

До участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички документи в срок или представените документи не удовлетворяват изпълнението на изискванията.
Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и информация за дата, час и място на провеждане на интервюто, се обявяват на интернет страницата на община Дългопол Раздел “Програми и проекти”- http://www.dalgopol.org/parts.php?category_id=162, както и на информационно табло в Център за административно обслужване, в еднодневен срок след изтичане на срока за подаване на документите за участие в подбора.
В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.
Интервюто се провежда от комисията, назначена със заповед на кмета и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните качества, необходими за изпълнението на длъжността.
След приключване на работата си, комисията подготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в еднодневен срок от провеждането на интервюто.
Кметът на община Дългопол взема решение за сключване на трудов договор с предложените от комисията кандидати.
Обжалването на решението за класиране на кандидатите, не спира изпълнението, поради високата обществена значимост на настоящия проект.

За допълнителна информация: Денница Димитрова – ръководител на проект " Укрепване на общинския капацитет на Община Дългопол", Договор № BG05SFPR002-2.002-0011, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., тел. 0882872230


Георги Георгиев /п/
Кмет на община Дългопол
Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®