Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - ОПРЧР-„Укрепване на общинския капацитет в община Дългопол

НАЧАЛОНачало

Стартира проект № BG05SFPR002-2.002-0011, "Укрепване на общинския капацитет на Община Дългопол"


От 01.01.2023г. стартира проект № BG05SFPR002-2.002-0011, "Укрепване на общинския капацитет на Община Дългопол" по процедура „Укрепване на общинския капацитет“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. Oбщият pазмер на безвъзмездното финансиране е 51 079.00 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 14 месеца.
Обща цел: Целта на проектното предложение е да подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет на Община Дългопол. Предоставянето на интегрирана подкрепа на общината в изпълнението на правомощията й по Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за лична помощ (ЗЛП) ще позволи плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по - ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението на територията на общината.
Кратко описание на проектното предложение
Проектното предложение е насочено към укрепване на общинския капацитет и обезпечаване правомощията на община Дългопол по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП чрез създаване на работни места, наемане, обучение и супервизия на персонала, необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на общината по и ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването за ползване на социални услуги; изготвяне на проучване и анализ от потребностите от социални услуги и подкрепа за планиране и анализиране на предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги. Целевата група, обхваната от проектното предложение са служители от институции/организации/ администрации, ангажирани с политиките в социалната сфера и служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги - 15 заети лица, които чрез включването им в проектните дейности ще повишат компетенциите си, с което ще се осигурявано плавно и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ, както и ще се гарантира предоставянето на по - ефективни, ефикасни и качествени услуги за лицата от най-уязвимите групи от населението на територията на общината.

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®