Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - ОПРЧР-"С грижа за хората"

НАЧАЛОНачало

Продължение на проект „С грижа за хората” Договор BG05M9OP001-2.103-0057-C01


На 01.10.2020г., Община Дългопол в партньорство с Община Бяла подписа допълнително споразумение за проект № BG05M9OP001-2.103-0057-C01, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.103 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд. Съгласно подписаното споразумение стойността на допълнителните средства, предвидени за разходи при предоставяне на патронажите грижи е в размер на 68 120, 64 лв.
Срокът за изпълнение на дейностите е 6 месеца, считано от 02.10.2020г. Индикативният брой участници е 49 бр. - лица за община Дългопол, получаващи подкрепа в домашна среда. Предоставяните услуги са безплатни за потребителите. Мобилният екип от специалисти включва медицински специалисти и домашни помощници, които по график посещават потребителите в домовете им, в зависимост от установените потребности.
Към момента Община Дългопол предоставя здравно-социални услуги до 2 часа на ден на 67 потребители.
Общинска администрация -ДългополВсички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®