Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - ОПРЧР-"Интегриран социален офис"

НАЧАЛОНачало

ОБЯВА за набиране на персонал за работа в "Интегриран социален офис"


О Б Я В А
Община Дългопол в качеството си на бенефициент по проект "Интегриран Социален офис"BG05M9OP001-4.003-0006-C01 по процедура „Транснационални партньорства“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, считано от дата 02.03.2020 г. започва, набирането на лица желаещи да бъдат ангажирани по проекта за следните длъжности:

Експертна длъжност със спомагателни функции “Сътрудник социални услуги“ – 1 лице на трудов договор за срок от 6 месеца, 8 часов работен ден

Експертна длъжност със спомагателни функции „Сътрудник за работа с електронна платформа“ – 1 лице на трудов договор за срок от 6 месеца, 8 часов работен ден
I. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
1.1. Основни изисквания
- право да кандидатстват имат лица в трудоспособна възраст до 29 години;
- да имат най-малко средно образование;
- да притежават компютърна грамотност;
- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
1.2. Специфични изисквания:
Ще се счита за предимство:
- Да имат познания в областта на социалните услуги.
II. Ред за провеждане на подбора:
2.1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите в подбора са:
- Заявление за участие – приложение 1;
- Декларация за запознатост за ползване на лични данни – приложение 2;
- Декларация за поверителност – приложение 3;
- Автобиография;
- Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен;
- Копия от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж/ако има налични такива/;
- други.
2.2. Документите следва да се подават на следния адрес: гр. Дългопол, ул. Г. Димитров 105, специалист „Човешки ресурси”, всеки ден от 08.00 до 17.00 часа.
III. Месторабота-Център за информация и услуги на гражданите, ул. Г. Димитров 132.
Краен срок за подаване на документите е до 17.00 часа на 16.03.2020 г.
2.3. Подборът протича в два етапа:
- Проверка на съответствието на представените документи с обявените изисквания;
- Интервю с допуснатите кандидати.

До участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички документи в срок или представените документи не удовлетворяват изпълнението на изискванията.
Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и информация за дата, час и място на провеждане на интервюто, се обявяват на интернет страницата на община Дългопол Раздел “Конкурси”- http://www.dalgopol.org/list.php?category_id=104, както и на информационно табло в Център за информация и услуги на гражданите, в еднодневен срок след изтичане на срока за подаване на документите за участие в подбора.
В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.
Интервюто се провежда от комисията, назначена със заповед на кмета и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните качества, необходими за изпълнението на длъжността.
След приключване на работата си, комисията подготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в еднодневен срок от провеждането на интервюто.
Кметът на община Дългопол взема решение за сключване на трудов договор с предложените от комисията кандидати.
Обжалването на решението за класиране на кандидатите, не спира изпълнението, поради високата обществена значимост на настоящия проект.

За допълнителна информация: Ганка Георгиева – ръководител на проект "Интегриран Социален офис "BG05M9OP001-4.003-0006-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., тел. 0886445601


Георги Георгиев /п/
Кмет на община Дългопол

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®