Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НАЧАЛОНачало

ОБЯВЛЕНИЕ ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и чл.52  от Наредба №10, Община Дългопол уведомява всички граждани, общински съветници, кметове на кметства, обществени организации, медии, граждански сдружения и всички заинтересовани лица, че организира среща за обществено обсъждане на 28.04.2020 г. от 17.00 часа в заседателна зала на община Дългопол на предложението за промяна срока за погасяване на поетия общински дълг-овърдрафт по реда на ЗОД.


С Решение № 52-14 от 28.01.2019 г.  на Общински съвет – Дългопол беше поет краткосрочен дълг - овърдрафт в размер на 600 000 лв. чрез проведена процедура за избор на финансова институция и е сключен Договор за кредит при условията на овърдрафт № 80800РО-АА-2339/20.09.2019 г. със срок на погасяване 20.09.2020 г. с ЦКБ-АД гр. Варна.


Във връзка с продължаващото изпълнение през 2020 г.  на следните проекти:  „Осигуряване на социални услуги в домашна среда –личен асистент и домашен помощник“; „Работа“; „Интегриран социален офис“ „С грижа за хората- компонент 2“ и „Компонент 3“, (който започва от 16.03.2020 г. и е със срок на изпълнение 31.12.2020 г.) по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ финансирани по ОПРЧР, и „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населените места в община Дългопол“ по ПРСР, ще бъдат необходими оборотни средства за предварително финансиране на разходите и след  20.09.2020 г., което предполага окончателната верификация да се извърши в следващата финансова година.


Предвид горното, предлагам на обществено обсъждане, срокът за погасяване на кредита-овърдрафт да бъде удължен с една година  до 20.09.2021 г., като всички други клаузи по договора останат непроменени.


  


С уважение,


Георги Георгиев


Кмет на община Дългопол


 


/Дата на публикуване 15.04.2020 г./

Вижте още:

- Решение на ОбС-Дългопол

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®