Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - ПРСР

НАЧАЛОНачало

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: „ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ПРСР 2014-2020


На 07.04.2020г., кметът на община Дългопол Георги Георгиев подписа с Държавен фонд „Земеделие” договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект "Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща двете сгради на СУ "Св. Климент Охридски" - гр. Дългопол.
Проектът е на стойност 931 876,84лв. Финансиране от ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ– 792 095.30 лв. и национално съфинансиране – 139 781.54 лв. Срокът на изпълнение е 36 месеца. 


След подписване на договора, предстои съгласуване на документацията с Държавен фонд „Земеделие” за възлагане на обществените поръчки за СМР и строителен надзор, обявяване на процедурите, избор на изпълнители по обявените обществени поръчки, подписване на окончателен анекс и стартиране на дейностите.


Цел на проекта: Подобряване на качеството на живот в община Дългопол и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на съвременна среда за образование на новото поколение, посредством подобряване на образователната инфраструктура, съставляваща Средно училище "Св. Климент Охридски" - гр. Дългопол 


Осигуряване на равен достъп, придобиване на социална, познавателна и специална подготовка, гарантираща комуникативна и действена компетентност на децата, които ще им помогнат да разберат света, в който живеят и да осъзнаят собствената си значимост, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони - община Дългопол.


Очакваният резултат от постигане на поставените цели на настоящото проектно предложение е да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, чрез модернизирането на една от най-важните институции, а именно единственото средно училище в община Дългопол, в което се обучават ученици до дванадесети клас, което е условие и предпоставка за икономическо и социално възраждане на общината.


Общинска администрация - Дългопол

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®