Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - ПРСР

НАЧАЛОНачало

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: „ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ПРСР 2014-2020


На 4 ноември 2019 г. се подписа с Държавен фонд "Земеделие", договор за поредния спечелен проект за Основен ремонт за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Административна сграда „Б" на община Дългопол - гр. Дългопол и Многофункционална сграда „Младост" - гр. Дългопол, по Процедура № BG06RDNP001-7.008 ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ.
Одобрената инвестиция е на стойност 211 728,12 лева. Финансиране от ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ– 179 968.90 лв. и национално съфинансиране – 31 759.22 лв. 
Срокът за изпълнение на проектните дейности е 36 месеца. Предстои стартиране на процедури за избор на изпълнител.


Основната цел на проектното предложение е: Осигуряване на инвестиция за разработване и реализиране на проектно предложение: “Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на Община Дългопол, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги, със следните подобекти:


1. Административна сграда „Б“;


2. Многофункционална сграда „Младост“;


Реализацията на проектното предложение ще допринесе за насърчаване на устойчивото развитие и съхранение на жизнената среда в община Дългопол.


Общинска администрация Дългопол

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®