Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - ПРСР

НАЧАЛОНачало

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: „ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ПРСР 2014-2020


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: „ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ПРСР 2014-2020


На  09.05.2019 г. стартира изпълнение на проект "Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Дългопол в ПИ №24565.502.1728 по плана на гр. Дългопол, община Дългопол" по Договор Ne BG06RDNP00I-7.007-0024-C0, процедура №BG06RDNP001-7.007 по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 


Проектът е на стойност 97 482,76лв. Финансиране от ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ– 82 860.36 лв. и национално съфинансиране – 14 622.40 лв.


Срокът за изпълнение е 36 месеца.


По проекта се предвижда изграждане на спортна площадка с площ 1184.28 кв.м., в гр. Дългопол, в ПИ №24565.502.1728 по плана на гр. Дългопол, община Дългопол. Размерите на игрището са съответно 20 м на 40 м, като са развити  в допълнение около него теренни ивици (зони) за безопасност. Предвиждат се  два броя поставяеми трибуни с по 54 места всяка, което прави спортната площадка  с  общ  габаритен  размер    26,55 м  на  44,60 м. Предвижда се поставянето на изкуствено тревно покритие под което, ще се положи трамбована чакълена настилка.


Цел на проектното предложение:


Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността, подобряване качеството на живот в община Дългопол и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на условия за спорт на открито. Реализацията на проекта ще подобри качеството и средата на живот на населението в общината, посредством изградена спортна инфраструктура

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®