Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - ОПРЧР-"С грижа за хората"

НАЧАЛОНачало

Прием на заявления за ползване на почасови здравно-социални грижи по проект „С грижа за хората” Договор № BG05M9OP001-2.040-0067-C01


Цел на проекта: Подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на капацитет за предоставянето им на територията на община Дългопол и община Бяла.


Обща стойност на проекта:190 741.28 лв.


Финансиране  от Европейския социален фонд: 162 130.09 лв.


Национално финансиране: 28 611.19 лв


Начало: 01.07.2019 г.


Край: 01.10.2020 год.


В рамките на 12 месеца /от 01.10.2019 г./ на хора с увреждания и хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване ще бъдат предоставяни следните услуги в домашна среда:


Социална услуга „Домашен помощник“


Услугата включва: поддържане на личната хигиена (обличане, събличане, къпане, миене, бръснене, подмяна на бельо); поддържане на хигиена в помещението, което потребителят обитава; закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост; съдействие при приготвяне на храна, съобразно здравословното състояние на лицето; оказване на помощ при хранене; съдействие за закупуване на лекарства; съдействие при настаняване в лечебно заведение за болнична помощ за активно лечение, рехабилитация и при грижи в болница (при необходимост); заплащане на битови сметки (със средства на потребителя); административна помощ съдействие за изготвяне на документи; оказване на помощ при придвижване в дома; оказване на помощ при прием на медикаменти; оказване на помощ и съпровождане извън дома; оказване на съдействие за организиране на свободното време на потребителя и насърчаване на комуникацията и поддържането на социални контакти; подпомагане на специалиста медицинския специалист при извършване на дейности, свързани с удовлетворяване на основните жизнени потребности па потребителя.


Здравни услуги


Услугата включва: извършване на инжекции - подкожни, мускулни, венозни, вътрекожни; извършване на венозна пункция и вземане па кръв; извършване на венозна инфузия; контрол върху извършването на очистителна клизма; поддържане проходимостта на уретрален катетър; извършване на септични и асептични превръзки; промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите; измерване, регистрация и оценяване на витални показатели; предпазване, възстановяване, поддържане и подобряване здравето на потребителите при съобразяване с психологическите, физическите, социалните, икономическите, културните и етническите им особености и други. Професионалните дейности се извършват от медицински специалист както самостоятелно, така и по лекарско назначение. Честотата на осъществяването на дейностите се определя от назначението на лекар или по преценка на специалиста.


Услугите ще се предоставят до 2 часа на ден.


Приемът на заявления за ползване на почасови грижи ще започне на 01.08.2019 г. от 9:00 ч. до 17:00 ч. и ще продължи през целия период на изпълнение на проекта, в ЦСРИ гр. Дългопол, ул. „Георги Димитров“ 142  или на е-mail: ipa@dalgopol.org.


Необходими документи при кандидатстване за получаване на здравно-социални услуги:Необходими документи при кандидатстване за получаване на здравно-социални услуги:


1. Заявление по образец.
2. Документ за самоличност на лицето /за сверяване и се връща/.
3. Медицински документ, удостоверяващ здравословното състояние на кандидат-потребителя /ТЕЛК или др. медицински документи за лицата под 65 години/.


 Допълнителна информация може да се получи в кметствата на общината, както и на следните телефони: 0882872230 и 0885550113.

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®