Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - ОПРЧР-"Интегриран социален офис"

НАЧАЛОНачало

Стартира проект № BG05M9OP001-4.003-0006-C01, „Интегриран социален офис“


От 03.07.2019г. стартира проект № BG05M9OP001-4.003-0006-C01, „Интегриран социален офис“, по процедура „Транснационални партньорства“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Oбщият pазмер на безвъзмездното финансиране е 198 880.00 лв., от които 188 936.00 лв. осигурява Европейският социален фонд и национално финансиране 9 944.00 лв.. Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца. Партньор по проекта е община Озило, Италия.


Обща цел: Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за повишаване на знанията, уменията и компетенциите на служителите в община Дългопол в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд.


Проектът въвежда изцяло нов подход, иновационна практика за предоставяна на социални услуги на принципа на едно гише.  Целта е предоставяне на комплексно обслужване (предоставяне на няколко вида социални услуги на едно място) на потребителите - възрастни хора, хора с увреждания, деца и семейства в риск, за да се постигне устойчивост на прилаганите мерки.


В рамките на проекта ще бъдат проведени два работни семинара в Италия и Полша. Целта е повишаване капацитета на служителите в община Дългопол в областта на предоставяне на интегрирани социални услуги, тяхното предлагане и иновативните подходи за това. Основна цел при работните семинари е да си отговорим на въпроса: Как представената практика на интегрирана услуга е организирана, как работи, за кого и при какви обстоятелства? Ще бъдат проучени 5 практики за социални иновации.


Предвижда се:


-Адаптиране и валидиране на 1 социална иновация проучена при работното посещение в Италия, а именно „Стандарти за качество на социалните услуги и тяхната стандартизация“,


-Създаване на 1 социална иновация „Интегриран социален офис“, създаден на базата на проучената практика в Италия за общински център, който се фокусира върху интеграцията на различни дейности, здравни, социални, културни за различни социални групи – деца и млади хора, хора с увреждане.


- Интегриран социален офис /Integrated social office/ ще работи пилотно 6 месеца. В рамките на дейността ще бъдат назначени 2 лица до 29 години с подходящо образование в областта на соц. дейности, психологията, комуникации и др. Наемането на лица до 29 години цели създаване на условия в общината за младежка заетост и задържане на младите хора в малките населени места.


- Създаването на модел на електронната платформа „Integrated social office”, където потенциалните потребители ще могат по електронен път да заявят услуги, да осъществят контакт със служителите в центъра. За целта ще се разработи софтуер, който да създаде връзки между структурни звена предоставящи социални услуги, ще има външна видимост за потребителите чрез уеб-приложение. Целта е да се предоставя информация на потребителите, възможност за електронно подаване на заявления за услуги, телефон за осъществяване на контакт с потребители, които не ползват интернет, в частност възрастните хора, които са основни потребители на социални услуги.

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®