Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НАЧАЛОНачало

OБЯВЛЕНИЕ ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


ОТНОСНО: ИЗГОТВЕНА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ 2014-2020 г. ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г. И ПРОГРАМАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ


 2014-2020 Г.


 В изпълнение на законовите разпоредби за регионалното развитие, през 2014 г. бе разработен Общински план за развитие на Община Дългопол за периода 2014 - 2020 година, който Общински съвет Дългопол приема със свое решение № 58-15 от 01.08.2014г. Общинският план за развитие /ОПР/ е документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано местно развитие, който се разработва в съответствие с предвижданията на областната стратегия за развитие и общия устройствен план на общината. Той се приема от Общинския съвет по предложение на Кмета на Общината, има 7 - годишен период на действие, с него се определят средносрочните цели и приоритети за развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на Общината и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, съдържащи се в областната стратегия за развитие. Общинския план за развитие на община Дългопол е отворен документ, който може да се актуализира в съответствие с нормативната база и динамично променящите се условия и потребности на обществото.


Актуализацията на ОПР и общинските стратегии и програми се разработва в съответствие със съответните нормативни изисквания. Съгласно чл. 38,ал. 1 от Правилника за приложение на ЗРР, Общинският план за развитие и общинските стратегии и програми се актуализират:


• при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината; • в съответствие с актуализирания документ за изпълнение на областната стратегия за развитие; • в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в законодателството на ЕС;


• при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху изпълнението на общинския план за развитие;


• на основата на резултатите от междинната или последващата оценка.


За актуализиране на общинския план за развитие и общинските стратегии и програми се разработва актуализиран документ за изпълнение за остатъка от периода на тяхното действие. Изработването и приемането на документите се извършва при условията и по реда за изработване и приемане на общинския план за развитие и общинските стратегии и програми. За ефективното и ефикасното изпълнение на общинския план за развитие и общинските стратегии програмите, за тяхната реализация може да се актуализира при необходимост с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината. При актуализацията на общинския план за развитие и общинските стратегии и програми се анализира и оценява динамичното въздействие на външните и вътрешните фактори и условия върху социално - икономическите характеристики на развитието на общината и качеството на околната среда, като на тази основа се разработва по - реалистична и адекватна стратегическа рамка и система за управление и изпълнение на целите на плана и общинските стратегии и програми до края на съответния период. Кметът на общината ще внесе за обсъждане и одобряване от Общинския съвет Доклад за Актуализацията на Общинския план за развитие на община Дългопол 2014 – 2020 година. Актуализацията е публична и подлежи на обсъждане и приемане от Общинския съвет. Приканваме всички граждани и заинтересовани страни за мнения и предложения по изготвената Актуализация, преди окончателното й одобрение от Общински съвет. Публичното обсъждане ще се проведе на 26.10.2018 г. в заседателната зала на Общински съвет Дългопол, от 16.30 часа.


 


 

Вижте още:

- МОТИВИ
- АКТУАЛИЗИРАН ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ 2018-2020 г.
- АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ 2018 – 2020 г.

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®