Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - ОПРЧР-"Развитие на социалното предприемачество"

НАЧАЛОНачало

Обява за прием на документи за лица участващи в дейности по проект „Създаване на общинско социално предприятие – Домашен социален патронаж в община Дългопол” Договор BG05M9OP001-2.010-0210-C01


 От 02.07.2018 год. стартира прием на документи за лица, представители на целевите групи (безработни лица с по-ниска конкурентноспособност на пазара на труда – безработни младежи до 29г. вкл.; безработни младежи с трайни увреждания; продължително безработни лица; безработни лица с трайни увреждания; безработни лица – самотни родители с деца до 5год. възраст; безработни над 54 годишна възраст; безработни лица с основно и по-ниско образование и без професионална квалификация), които ще участват  в дейности по проект „Създаване на общинско социално предприятие – Домашен социален патронаж в община Дългопол” по договор BG05M9OP001-2.010-0210-C01


В рамките на дейностите по проекта ще бъдат обучени и назначени 31 лица представители на целевите групи;  • 11 лица за „Социален асистент”

  • 10 лица  за „Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения”

  • 10 лица за „Работник в производство на кулинарни изделия на заведения за хранене и развлечения”


  Необходими документи при кандидатстване:  1. Заявление по образец/получава се и се попълва на място от кандидата/;

  2. Копие от документ за завършено образование (за „Социален асистент – средно образование, за „Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения”


и „Работник в производство на кулинарни изделия на заведения за хранене и развлечения” – основно образование)  1. Автобиография.


 Документите ще бъдат приемани в периода от 02.07.2018 год. до 13.07.2018 год. от 9.00-12:30 часа и от 13:30-17.00 часа в сградата на общинска администрация Дългопол, ет. 3, каб.4


Лица за контакт:


Мариана Николаева – Ръководител Проект


Тел: 0882 899005


Ферхан Хасан – Коoрдинатор Проект


Тел: 0889 695000Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®