Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - ОПРЧР-"Развитие на социалното предприемачество"

НАЧАЛОНачало

Стартиране на проект „Създаване на общинско социално предприятие – Домашен социален патронаж в община Дългопол” Договор BG05M9OP001-2.010-0210-C01


Цел на проекта: Създаване на общинско социално предприятие Домашен социален патронаж -  за подкрепа на професионалното развитие и осигуряване на трудова заетост на хора с увраждания и на лица в неравностойно положение на пазара на труда.


Обща стойност на проекта: 390 530,00 лв.


Начало: 01.07.2018 год.


Срок на изпълнение: 16 месеца


За целите на Проекта, ще бъдат ремонтирани и обзаведени съществуващите помещения в приземния етаж на Медицински център - гр. Дългопол /бивша млечна кухня/ - 19 помещения с обща площ 183,25 км. м. Ремонтът ще включи дейности по измазване, ремонтни дейности на стени и подова настилка и др. на стойност 34 000 лв. За приготвянето на храна и предоставяне на социалната услуга - доставка на храна до домовете, ще бъде закупено кухненско оборудване. Ще бъдат обучени 32 лица от целевите групи: хора с увреждане, хора в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица, които ще получат свидетелства за професионална квалификация. Предвидената сума за кухненско оборудване и обучения на персонала е 77 580 лв. Ще бъде осигурена трудова заетост на 39 лица  в рамките на Проекта за 12 месеца. Разходите заложени за възнаграждение на наетия персонал са 278 950 лв. 


Предмета на дейност на новосъздаденото Общинско социално предприятие ще бъде приготвяне и доставяне на храна, поддържане на лична хигиена и хигиена в жилищните помещения, обитавани от обслужвания потребител, съдействие за закупуване на лекарства и помощни средства, общуване и социални контакти с потребителите.


След изтичане срока на проекта, Общинско социално предприятие - Домашен социален патронаж, ще продължи дейността си по предоставяне на услугите съгласно Правилник за устройството, организацията и управлението на ОСП - ДСП в община Дългопол.


За контакти:


Мариана Николаева - Ръководител проект


тел.: 0882 899005


Ферхан Хасан - Кординатор проект


тел.:0889 695000


 

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®