Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - ОПРЧР-„Активни за равни възможности"

НАЧАЛОНачало

Обява за прием на документи за прием на потребители в „Център за социална рехабилитация и интеграция“ гр. Дългопол по проект


стартира прием на документи по проект


„Активни за равни възможности”


BG05M9OP001-2.005-0014-C01


От 01.01.2018г. в гр. Дългопол стартира нова социална услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция“, Проекта ще се изпълнява в периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.


 Кой може да идва при нас? • деца и лица с различни видове увреждания, емоционално поведенчески проблеми и девиантно поведение, нарушения в развитието;

 • деца и лица с временни травми/ здравословни проблеми;

 • деца и лица с трайни увреждания с протоколи от ЛКК или ЕР на ТЕЛК, РЕЛК, НЕЛК;

 • родители/ близки на клиентите.


 Услугите, предоставяни в Центъра са: • Социална работа ;

 • Информационно консултантска дейност ;

 • Психологическа помощ;

 • Рехабилитационна дейност;

 • Педагогическо възпитателна дейност;

 • Логопедична дейност;

 • Трудотерапия;

 • Организиране на свободното време;


 Услугите са краткосрочни и дългосрочни. Видът на предоставяната услуга зависи от желанието на клиента и преценката на специалистите на ЦСРИ.


 ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ


 Разполага със следният екип от специалисти: • управител

 • социален работник

 • рехабилитатор

 • психолог

 • логопед

 • медицинска сестра

 • трудотерапевт


 Необходими документи при кандидатстване за ползване на услугите в ЦСРИ за възрастни и деца: • Заявление от лицето до Кмета на община Дългопол

 • Медицинска документация удостоверяваща увреждането на лицето – ако е приложимо.

 • Медицински документ  от лекар за вида на медицинска рехабилитация;

 • Копие на решение на ЛКК, ТЕЛК, при наличие на такова;

 • Копие на акт за раждане /за деца/;


КАПАЦИТЕТЪТ НА ЦЕНТЪРА Е ОТ 20 ЧОВЕКА.


 Документи за потребители на „Център за социална рехабилитация и интеграция“ ще бъдат приемани в периода от 05.12.2017 г. до 15.12.2017 г. от 9:00 часа до 17:00 часа. в Информационен център в Община Дългопол.


Лице за контакт Дешка Тодорова – Управител ЦСРИ - 0889367362


 След този срок няма да бъдат приемани заявления !

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®