Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - ОПРЧР-„Активни за равни възможности"

НАЧАЛОНачало

Обява за прием на документи за лични асистенти и на лицата нуждаещи се от грижи по проект


стартира прием на документи по проект


„Активни за равни възможности”


BG05M9OP001-2.005-0014-C01


От  01.05.2017 г. стартира нов социален проект на община Дългопол, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.


В рамките на проекта ще бъдат назначени 8 Лични асистенти, които ще предоставят социални услуги на следните категории граждани:


■ Лица с трайни увреждания с ограничение или невъзможност за самообслужване в т.ч и деца с трайни увреждания.


 Необходими документи при кандидатстване за Личен асистент:  1. Заявление по образец /получава се и се попълва на място от кандидата/;

  2. Копие от документ за самоличност;

  3. Автобиография;

  4. Копие от документ за завършено образование;


 


През периода на предоставяне на социалната услуга ще бъдат обгрижвани 20 потребителя на социални услуги Личен асистент и Социален асистент,


-          12 за услугата социален асистент;


-          8 за услугата личен асистент;


 Необходими документи при кандидатстване за получаване на социалните услуги:  1. Заявление по образец /получава се и се попълва на място от кандидата или законния му представител/.

  2. Копие от документ за самоличност на лицето / или на законния му представител при необходимост/.

  3. Медицински документ, удостоверяващ здравословното състояние на кандидат-потребителя /ТЕЛК или др. медицински документи.


 Продължителността на предоставяните социални услуги ще бъде за период от 12 месеца.


 Документи за лични асистенти и на лицата нуждаещи се от грижи ще бъдат приемани в периода от 05.12.2017 г. до 15.12.2017 г. от 9:00 часа до 17:00 часа. в Информационен център в Община Дългопол.


Лице за контакт Дешка Тодорова – Управител ЦСРИ - 0889367362


 След този срок няма да бъдат приемани заявления !

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®