Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - ОПРЧР-„Активни за равни възможности"

НАЧАЛОНачало

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността


СПИСЪК


на допуснатите и недопуснатите кандидати за персонал в Център за социална рехабилитация и интеграция  по проект „Активни за равни възможности”  по  Договор № BG05M9OP001-2.005-0014-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


 Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:


   • Допуска до конкурс и интервю следните кандидати:


 


-          Дешка Георгиева Тодорова – за Управител на ЦСРИ


-          Свилен Петков Стоянов – за психолог


-          Валентина Костадинова Кирова – за трудотерапевт


-          Красен Николов Калчев – за логопед


-          Олга Милетиева Славова – за медицинска сестра


-          Блага Димитрова Стойчева – за социален работник


-          Кямил Айдънер Кямил – за рехабилитатор


-          Стоянка Великова Драгоева– за социален работник


-          Олга Милетиева Славова – за логопед


-          Красен Николов Калчев – за трудотерапевт


-          Диана Атанасова Димитрова –  за чистач/хигиенист


 


Посочените кандидати трябва да се явят на интервю на 21.11.2017 г.


   1. Не се допускат до конкурс и интервю следните кандидати:


 


Име, презиме, фамилия, за длъжност, основание за недопускане


Няма такива


 


Кинка Балинова  - Председател на конкурсна комисия:


 


Дата:15.11.2017 г.


 

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®